UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CAN LỘC

 

Số:  3707 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Can Lộc, ngày  28  tháng 12  năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xếp loại các phòng, ban, đơn vị và cán bộ, công chức,

viên chức Cơ quan chính quyền huyện năm 2020

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

          Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức;

          Căn cứ Biên bản các cuộc họp: Hội đồng thi đua, khen thưởng cơ quan chính quyền huyện ngày 16/12/2020; Hội đồng TĐKT huyện ngày 25/12/2020;

          Theo đề nghị Trưởng Phòng Nội vụ.          

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Xếp loại mức độ Hoàn thành nhiệm vụ các phòng, ban, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ năm 2020 (Có danh sách kèm theo)

         

Điều 2.  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Chánh Văn phòng HĐND& UBND huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, các đơn vị và cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT,NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đặng Trần Phong

DANH SÁCH PHÂN LOẠI

(Kèm theo Quyết định số 3707/QĐ-UBND ngày  28  tháng 12 năm 2020)

 

 

A. KẾT QUẢ PHÂN LOẠI  CÁC TẬP THỂ:

                   

          I. Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ

          1. Phòng Tài chính – Kế hoạch

          2. Phòng Thanh tra

          3. Phòng Y tế

4. Văn phòng HĐND&UBND huyện.

          5. Văn phòng Điều phối NTM

          II. Hoàn thành tốt nhiệm vụ

          1. Phòng NN&PTNT huyện

          2. Phòng Văn hóa – Thông tin

          3. Ban Quản lý Dự án

4. Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi

5. Hội CTĐ.

III. Hoàn thành nhiệm vụ

1. Phòng Lao động-TBXH

2. Phòng Tư pháp                    Tập thể kiểm điểm xử lý hồ sơ trả kết quả

3. Phòng GD-ĐT

4. Phòng TN-MT (Tập thể bị kiểm điểm, xử lý hồ sơ trả kết quả và trừ điểm Cải cách hành chính).

5.  Kinh tế- Hạ tầng (Kiểm điểm cá nhân liên quan đất quy hoạch vùng Sa Lạc và bị trừ điểm Cải cách hành chính).

6. Trung tâm Văn hóa – Truyền thông     Vi phạm chính sách Dân số

7. Ban Quản lý chùa hương

IV. Không Hoàn thành nhiệm vụ

  1. Phòng Nội vụ ( 02 đồng chí bị xử lý kỷ luật)

 

B. KẾT QUẢ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC:

I. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 31đ/c

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Nguyễn Duy Cường

Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

2

Bùi Huy Cường

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

3

Trần Đình Sơn

Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện

 

4

Nguyễn Thị Phấn

Chuyên viên Phòng Nội vụ

 

5

Trần Thị Thanh Minh

Chuyên viên Phòng LĐTB&XH

 

6

Trần Thị Minh Hằng

Chuyên viên Phòng TC- KH

 

7

Phan Cao Kỳ

Trưởng Phòng NN&PTNT

 

8

Trần Quang Đạo

Chuyên viên Phòng NN&PTNT

 

9

Trần Đình Việt

 Trưởng phòng TN- MT

Căn cứ kết quả xếp loại UVBCH

10

Nguyễn Quang Tú

Cán bộ Phòng TN-MT

 

11

Trần Trọng Tài

Phó Trưởng phòng KT-HT

 

12

Nguyễn Thị Thu Hiền

Trưởng phòng Tư pháp

Căn cứ kết quả xếp loại UVBCH

13

Nguyễn Thị Thuận

Chuyên viên phòng Tư pháp

 

14

Đặng Đình Thắng

Chuyên viên phòng Văn hóa- TT

 

15

Nguyễn Văn Lam

Phó Trưởng Phòng Y tế

 

16

Nguyễn Quang Huy

Chánh VP HĐND&UBND

 

17

Lương Văn Hùng

Chuyên viên VP HĐND&UBND

 

18

Nguyễn Thị Hải Yến

Kế toán VP HĐND&UBND

 

19

Nguyễn Huy Công

Thanh tra viên

 

20

Trần Thị Lan Anh

Chuyên viên Phòng GD-ĐT

 

21

Nguyễn Văn Tuệ

Chuyên viên Phòng GD-ĐT

 

22

Lê Xuân Đức

Phó CVP Điều phối NTM

 

23

Nguyễn Thị Việt Hoa

Viên chức Trung tâm VH-TT

 

24

Phạm Thành Trung

Viên chức Trung tâm VH-TT

 

25

Lê Thị Hồ

Viên chức Trung tâm VH-TT

 

26

Đoàn Minh Lương

PGĐ Trung tâm UDKHKT&BVCTVN

 

27

Trần Thị Hằng Nga

Viên chức Trung tâm UDKHKT&BVCTVN

 

28

Phạm Đức Hướng

Chủ tịch Hội CTĐ

 

29

Nguyễn Hồng Quân

Phó ban Quản lý dự án

 

30

Trần Bảo Ngọc

Viên chức ban Quản lý dự án

 

31

Nguyễn Thanh Đức

Viên chức ban Quản lý dự án

 

 

II. Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 109 đ/c

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Ghi chú

1

Đặng Trần Phong

Chủ tịch UBND huyện

 

2

Nguyễn Tiến Dũng

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

3

Nguyễn Thị Bé

Phó Trưởng ban KT-XH HĐND huyện

 

4

Trần Xuân Hoài

Trưởng phòng Nội vụ

 

5

Phan Đại Nghĩa

P. Trưởng phòng Nội vụ

 

6

Nguyễn Thị Hoa

Chuyên viên phòng Nội vụ

 

7

Bùi Thị Thắm

Chuyên viên phòng Nội vụ

 

8

Võ Xuân Phong

Trưởng phòng LĐTB&XH

 

9

Nguyễn Thị Quỳnh Nga

P. Trưởng phòng LĐTB&XH

 

10

Nguyễn Xuân Tuấn

P. Trưởng phòngLĐTB&XH

 

11

Ngô Thị Cẩm Tú

Chuyên viên phòngLĐTB&XH

 

12

Bùi Quang Đạt

Chuyên viên phòngLĐTB&XH

 

13

Nguyễn Thị Thùy Dương

Viên chức phòngLĐTB&XH

 

14

Trần Trung Phước

Phó Trưởng phòng TC-KH

 

15

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Trưởng phòng TC-KH

 

16

Lê Thị Hoa Quyền

Chuyên viên phòng TC-KH

 

17

Bùi Thị Thuỷ

Chuyên viên phòng TC-KH

 

18

Nguyễn Thị Hương

Chuyên viên phòng TC-KH

 

19

Phạm Thị Xinh

Chuyên viên phòng TC-KH

 

20

Phan  Quang Hiếu

Chánh Thanh tra

 

21

 Trần Viết Tân

Phó Thanh tra

 

22

Nguyễn Thái Dương

Chuyên viên Phòng Thanh tra

 

23

Nguyễn Nghĩa

Phó Trưởng phòng NN&PTNT

 

24

Phan Anh Đức

Phó Trưởng phòng NN&PTNT

 

25

Phan Thị Hương

Chuyên viên phòng NN&PTNT

 

26

Đặng Thành Mỹ

Chuyên viên phòng NN&PTNT

 

27

Lê Thị Diễm Oanh

Chuyên viên phòng NN&PTNT

 

28

Bùi Đình

Phó Trưởng  phòng TN- MT

 

29

Nguyễn Ngọc Lân

Phó Trưởng phòng TN- MT

 

30

Nguyễn Thị Yến

Chuyên viên phòng TN- MT

 

31

Lê Thị Nga

Chuyên viên phòng TN- MT

 

32

Nguyễn Sỹ Mỹ

Chuyên viên phòng TN- MT

 

33

Ngô Xuân Hải

Trưởng phòng KT-HT

 

34

Trần Văn Đại

P. Trưởng phòng KT-HT

 

35

Trần Sỹ Hùng

Chuyên viên phòng KT-HT

 

36

Trần Sỹ Hải

Chuyên viên phòng KT-HT

 

37

Bùi Huy Thọ

Chuyên viên phòng KT-HT

 

38

Trần Thị Anh

Viên chức phòng KT-HT

 

39

Nguyễn Đình Cường

Viên chức phòng KT-HT

 

40

Nguyễn Viết Nghĩa

P. Trưởng phòng Tư pháp

 

41

Trần Đình Hùng

Trưởng phòng VH- TT

 

42

Trần Thị Thu Hà

P. Trưởng phòng VH- TT

 

43

Hạ Thị Thơm

Chuyên viên Phòng VH- TT

 

44

Nguyễn Đại Đồng

Phó Văn phòng HĐND&UBND huyện

 

45

Mai Thị Thanh Xoan

Viên chức VP HĐND&UBND huyện

 

46

Từ Thị Hảo

Cán bộ VP HĐND&UBND huyện

 

47

Nguyễn Khắc Thìn

Cán bộ VP HĐND&UBND huyện

 

48

Đường Thị Ngọc Diệp

Chuyên viên VP HĐND&UBND huyện

 

49

Hoàng Thị Hạnh

Chuyên viên VP HĐND&UBND huyện

 

50

Phan Ngọc Hà

Chuyên viên VP HĐND&UBND huyện

 

51

Trần Thị Bình

Cán bộ VP HĐND&UBND huyện

 

52

Nguyễn Thị Thủy

Viên chức VP HĐND&UBND huyện

 

53

Đỗ Xuân Nam

Cán bộ VP HĐND&UBND huyện

 

54

Trần Thị Tình

Cán bộ VP HĐND&UBND huyện

 

55

Trịnh Tuấn Anh

Cán bộ VP HĐND&UBND huyện

 

56

Nguyễn Thị Hường

Trưởng phòng Giáo dục- Đào tạo

 

57

Phạm Quốc Đạt

P. Trưởng phòng Giáo dục- Đào tạo

 

58

Nguyễn Tuấn Lĩnh

. Trưởng phòng Giáo dục- Đào tạo

 

59

Hoàng Thị Thu Hà

Chuyên viên phòng Giáo dục- Đào tạo

 

60

Phan Thị Hải Ánh

Chuyên viên phòng Giáo dục- Đào tạo

 

61

Nguyễn Quang Tuấn

Chuyên viên phòng Giáo dục- Đào tạo

 

62

Võ Quốc Thanh

Cán bộ phòng Giáo dục- Đào tạo

 

63

Lê Thị Nguyệt Hoa

Viên chức phòng Giáo dục- Đào tạo

 

64

Trần Anh Tuấn

Viên chức phòng Giáo dục- Đào tạo

 

65

Trương Văn Thanh

Viên chức phòng Giáo dục- Đào tạo

 

66

Nguyễn Khắc Mận

Viên chức phòng Giáo dục- Đào tạo

 

67

Nguyễn Văn Quyền

Chuyên viên VP Điều phối NTM

 

68

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Viên chức  VP Điều phối NTM

 

69

Phạm Bích Liên

Giám đốc Trung tâm VH-TT

 

70

Nguyễn Thị Huệ

P. Giám đốc Trung tâm VH-TT

 

71

Lê Văn Thắng

Viên Chức Trung tâm VH-TT

 

72

Nguyễn Thị Nga

Viên Chức Trung tâm VH-TT

 

73

Nguyễn Văn Sửu

Viên Chức Trung tâm VH-TT

 

74

Trần Thị Ái Việt

Viên Chức Trung tâm VH-TT

 

75

Đinh Văn Tình

Viên Chức Trung tâm VH-TT

 

76

Nguyễn Thị Lan Anh

Viên Chức Trung tâm VH-TT

 

77

Nguyễn Thị Mai Phương

Kế toán Trung tâm VH-TT

 

78

Phan Xuân Phượng

PGĐ Trung tâm UDKHKT&BVCTVN

 

79

Phạm Ngọc Xuân

Viên chức Trung tâm UDKHKT&BVCTVN

 

80

Đặng Thị Hoài

Viên chức Trung tâm UDKHKT&BVCTVN

 

81

Lê Thị Hoa

Viên chức Trung tâm UDKHKT&BVCTVN

 

82

Nguyễn Thị San

Viên chức Trung tâm UDKHKT&BVCTVN

 

83

Tô Minh Trung

Viên chức Trung tâm UDKHKT&BVCTVN

 

84

Lê Xuân Trung

Viên chức Trung tâm UDKHKT&BVCTVN

 

85

Lê Công Luận

Viên chức Trung tâm UDKHKT&BVCTVN

 

86

Nguyễn Thị Tần

Viên chức Trung tâm UDKHKT&BVCTVN

 

87

Nguyễn Thị Minh Thủy

Viên chức Trung tâm UDKHKT&BVCTVN

 

88

Phan Đình Thắng

Viên chức Trung tâm UDKHKT&BVCTVN

 

89

Nguyễn Thị Lý

Viên chức Trung tâm UDKHKT&BVCTVN

 

90

Nguyễn Thị Hoa

Viên chức Trung tâm UDKHKT&BVCTVN

 

91

Trần Đình Trung

Viên chức Trung tâm UDKHKT&BVCTVN

 

92

Trần Thị Thủy

Cán bộ Hội CTĐ

 

93

Trần Mạnh Sơn

Trưởng Ban Quản lý dự án

 

94

Mai Khắc Tùng

Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án

 

95

Trần Đình Hùng

Viên chức Ban Quản lý dự án

 

96

Võ Xuân Quỳnh

Viên chức Ban Quản lý dự án

 

97

Nguyễn Hữu Thành

Viên chức Ban Quản lý dự án

 

98

Nguyễn Thanh Tân

Viên chức Ban Quản lý dự án

 

99

Nguyễn Sỹ Chất

Viên chức Ban Quản lý dự án

 

100

Ng Thị Hồng Hạnh

Viên chức Ban Quản lý dự án

 

101

Nguyễn Tiến Đạt

Viên chức Ban Quản lý dự án

 

102

Đinh Thị Hồng Lam

Viên chức Ban Quản lý dự án

 

103

Nguyễn Duy Vỵ

Trưởng BQL Chùa hương

 

104

Hoàng Thị Bình

Viên chức BQL Chùa hương

 

105

Hồ Phúc Duẫn

Viên chức BQL Chùa hương

 

106

Bùi Thị Lưu

Cán bộ BQL Chùa hương

 

107

Nguyễn Quốc Phương

Viên chức BQL Chùa hương

 

108

Bùi Thị Mai

Viên chức Trung tâm VH-TT

 

109

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Viên chức Trung tâm VH-TT

 

          III. Hoàn thành nhiệm vụ: 03đ/c

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Ghi chú

1

Hoàng Xuân Hải

Chuyên viên Phòng Nông nghiệp

 

2

Mai Thị Thanh

Viên chức BQL Chùa Hương

Vi phạm Chính sách Dân số

3

Nguyễn Thị Thúy Vân

Viên chức BQL Chùa Hương

 

IV. Không Hoàn thành nhiệm vụ: 02 đ/c

 

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Ghi chú

1

Nguyễn Văn Thái

Phó Trường phòng Nội vụ

 

2

Ngô Thị Thu Hoài

Chuyên viên phòng Nội vụ

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.228.094
    Online: 82