LỊCH CÔNG TÁC HUYỆN ỦY CAN LỘC

HUYỆN ỦY CAN LỘC
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm
8 giờ 00' Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy Thường trực Huyện ủy Hội trường tầng 3, nhà A Huyện ủy
14 giờ 00' Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự làm việc với đoàn công tác của Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hội trường tầng 3, nhà B Huyện ủy