Về việc khen thưởng thành tích cán bộ, công chức các xã, thị trấn năm 2020.

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CAN LỘC

 

Số:  3710/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Can Lộc, ngày 28  tháng  12  năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng thành tích cán bộ, công chức

các xã, thị trấn năm 2020.

 

 
 

 

 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

          Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

          Căn cứ Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

          Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện ngày 25 tháng 12 năm 2020;

          Theo đề nghị Trưởng Phòng Nội vụ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1.  Tặng Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cho: 06 đơn vị; Danh hiệu CSTĐCS: 35 cá nhân và Giấy khen: 23 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020 (Có danh sách kèm theo)

         

Điều 2. Trích kinh phí thi đua, khen thưởng huyện: 68.150.000đ (Sáu mươi mươi tám triệu một trăm năm mươi ngàn đồng) để thưởng với các mức như sau: Tập thể LĐTT: 1.190.000đ; CSTĐ cơ sở: 1.490.000đ và Giấy khen: 450.000đ

 

 Điều 3.  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Chánh Văn phòng HĐND& UBND huyện, Trưởng Phòng: Nội vụ, Tài chính- Kế hoạch; UBND các xã, thị trấn, các tập thể và cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT,NV.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

 CHỦ TỊCH

 

 

                          

 

 

Đặng Trần Phong

 

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG

( Kèm theo Quyết định số  3710 /QĐ-UBND ngày  28  tháng 12  năm 2020)

 

 
 

 

 

 

I. Tặng Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến:

                                                                                                    Đơn vị tính: Đồng

TT

Đơn vị

Mức thưởng

 1.  

Ủy ban nhân dân xã Thiên Lộc

1.190.000

 1.  

Ủy ban nhân dân xã Sơn Lộc

1.190.000

 1.  

Ủy ban nhân dân Thị trấn Nghèn

1.190.000

 1.  

Ủy ban nhân dân xã Khánh Vĩnh Yên

1.190.000

 1.  

Ủy ban nhân dân xã Vượng Lộc

1.190.000

 1.  

Ủy ban nhân dân xã Tùng Lộc

1.190.000

 

Cộng

7.140.000

 

II. Tặng Danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cơ sở:

 

TT

 

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Mức thưởng

I

Xã Mỹ Lộc

 

 

1.

1

Trần Đình Mọn

Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Lộc

1.490.000

2.

2

Trần Thị Sen

Công chức VP – Thống kê

1.490.000

II

Thị trấn Nghèn

 

 

3.

1

Bùi Văn Hồng

PBT Thường trực Đảng ủy- Chủ tịch HĐND Thị trấn

1.490.000

4.

2

Bùi Viết Hùng

Chủ tịch UBND Thị trấn

1.490.000

5.

3

Phan Thị Thúy Long

Công chức TC-KT

1.490.000

III

Sơn Lộc

 

 

6.

1

Thân Văn Nam

Bí thư Đảng ủy- CT HĐND

1.490.000

 1.  

2

Thân Văn Quốc

Công chức Văn hóa

1.490.000

 1.  

3

Thân Văn Anh

PCT Hội CCB

1.490.000

 

 

IV

 

 

 

Xã Vượng Lộc

\

 

 1.  

1

Trần Văn Đoài

Bí thư Đảng ủy

1.490.000

 1.  

2

Đào Sỹ Đường

PCT UBND

1.490.000

 1.  

3

Nguyễn Văn Quý

Công chức VH-XH

1.490.000

V

Phú Lộc

 

 

 1.  

1

Nguyễn Xuân Chương

PBT Đảng ủy- CT UBND

1.490.000

 1.  

2

Nguyễn Thị Thu Phương

Chủ tịch Hội Phụ nữ

1.490.000

VI

Khánh Vĩnh Yên

 

 

 1.  

1

Nguyễn Xuân Lam

Bí thư Đảng ủy

1.490.000

 1.  

2.

Nguyễn Văn Hùng

Chủ tịch UBND

1.490.000

 1.  

3

Nguyễn Thị Hiếu

Chủ tịch Hội phụ nữ

1.490.000

VII

Thuần Thiện

 

 

 1.  

1

Lê Sỹ Sơn

Bí thư Đảng ủy

1.490.000

 1.  

2

Nguyễn Đình Mến

Chỉ huy Trưởng Quân sự

1.490.000

VIII

Xuân Lộc

 

 

 1.  

1

Trần Thị Tùng

Công chức Tư pháp – Hộ Tịch

1.490.000

 1.  

2

Hoàng Văn Dũng

Công chức ĐC-NN, XD-MT

1.490.000

IX

Quang Lộc

 

 

 1.  

1

Nguyễn Thị Mơ

Công chức VP-TK

1.490.000

X

Thường Nga

 

 

 1.  

1

Lê Thị Vân Hương

Công chức VH-XH

1.490.000

X

Thị trấn Đồng Lộc

 

 

 1.  

1

Trần Đình Vương

Bí thư Đảng ủy Thị trấn

1.490.000

 1.  

2

Phan Thị Hà

Công chức VP- TK Thị trấn

1.490.000

XI

Trung Lộc

 

 

 1.  

1

Trần Thị Hường

Chủ tịch Hội Phụ nữ

1.490.000

 1.  

2

Phạm Viết Đông

Công chức VP – TK

1.490.000

XII

Thiên Lộc

 

 

 1.  

1

Đặng Anh Tuấn

PBT Đảng ủy- Chủ tịch UBND

1.490.000

 1.  

2

Võ Thị Mai Trang

Công chức ĐC-NN, XD-MT

1.490.000

 1.  

3

Võ Thị Hiền

Chủ tịch Hội phụ nữ

1.490.000

 1.  

4

Trần Đình Bình

PBT Đảng ủy – CT HĐND

1.490.000

XIII

Tùng Lộc

 

 

 1.  

1

Nguyễn Chỉ Đình

PCT HĐND xã

1.490.000

 1.  

2

Đặng Thanh Bình

PCT UBND xã

1.490.000

XIV

Thượng Lộc

 

 

 1.  

1

Phan Văn Khương

PCT HĐND

1.490.000

 1.  

2

Trần Thị Quyên

Công chức VP UBND

1.490.000

 

 

Cộng

50.660.000

 

 

 

III. Tặng Giấy khen:                                                 

TT

 

Đơn vị

Họ và tên

 

I

Thị trấn Nghèn

 

 

1

1

Hoàng Bá Anh

Bí thư Đảng ủy Thị trấn

450.000

II

Sơn Lộc

 

 

2

1

Thái Hữu Hồng

PCT UBND

450.000

3

2

Hoàng Trọng Đạt

Chủ tịch UBND

450.000

4

3

Trần Thị Dung

Công chức VH – XH

450.000

5

4

Thân Thị Lam

Công chức ĐC-NN, XD-MT

450.000

6

5

Đặng Thị Thúy Nga

Chủ tịch Hội Phụ nữ

450.000

III

Gia Hanh

 

 

7

1

Võ Quốc Huy

Công chức VH- XH

450.000

IV

Khánh Vĩnh Yên

 

 

8

1

Hoàng Tiến Dũng

Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự

450.000

VII

Thuần Thiện

 

 

9

1

Lê Sỹ Thái

Chủ tịch UBND

450.000

10

2

Võ Quốc Phượng

Công chức Tư pháp- Hộ tịch

450.000

VIII

Quang Lộc

 

 

11

1

Trần Trọng Thể

Phó Chủ tịch UBND

450.000

12

2

Trần Thị Hiền

Chủ tịch Hội Phụ nữ

450.000

IX

Thường Nga

 

 

13

1

Nguyễn Trung Kiên

Phó Chủ tịch UBND

450.000

X

Thị trấn Đồng Lộc

 

 

14

1

Nguyễn Thị Loan

Công chức VP-TK

450.000

15

2

Phan Thị Xuân

Chủ tịch Hội phụ nữ

450.000

XI

Thiên Lộc

 

 

16

1

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Công chức VP- TK

450.000

17

2

Nguyễn Thanh Cảnh

PCT UBND

450.000

18

3

Nguyễn Thị Thơ

Công chức Tư pháp- Hộ tịch

450.000

19

4

Nguyễn Minh Đàn

Chủ tịch UBMTTQ

450.000

20

5

Lê Thị Hiền

Công chức TC-KT

450.000

XII

Thanh Lộc

 

 

21

1

Lê Hoàng Giang

Công chức Tư pháp- Hộ tịch

450.000

22

2

Lê Thị Thu Hoài

Công chức kế toán- ngân sách

450.000

23

3

Lê Quang Hưng

Công chức ĐC- NN, XD-MT

450.000

 

Cộng

10.350.000

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Thống kê: 1.228.089
  Online: 80