Về việc khen thưởng thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CAN LỘC

 

 
 
 

 

 

     

Số:       /QĐ-UBND

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

§éc lËp- Tù do- H¹nh phóc

 

 
 
 

 

 

Can Lộc, ngày    tháng 10 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

 

 
 

 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

          Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

          Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và ngày 16/11/2013;

          Căn cứ Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

          Căn cứ Quyết định 2769/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của UBND huyện về việc Ban hành Quy chế Thi đua- Khen thưởng;

          Xét đề nghị của Trưởng Công an huyện tại Tờ trình số 1583/TTr- CA ngày 15/9/2021 và Phòng Nội vụ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Tặng Giấy khen 04 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân năm 202, gồm các cá nhân như sau:

  1. Đ/c Trần Văn Quang, Cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động;
  2. Đ/c Trần Văn Quyết, Cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động;
  3. Đ/c Nguyễn Văn Thắng, Cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động;
  4. Đ/c Trần Văn Vui, Cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động.

 

          Điều 2. Trích kinh phí khen thưởng UBND huyện: 1.800.000đ (Một triệu tám trăm ngàn đồng) để mỗi cá nhân 450.000đ

 

          Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

          Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng: Nội vụ, Tài chính-Kế hoạch; Công an huyện và cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, NV.

                     CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đặng Trần Phong

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 1.228.153
Online: 89