V/v khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua Quyết thắng; Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2020.

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CAN LỘC

 

 
 
 

 

 

       Số:35/QĐ-UBND

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Can Lộc, ngày 07 tháng 01  năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua Quyết thắng;

Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2020.

 

 
 

 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

          Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

          Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

          Căn cứ Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

          Xét đề nghị BCH Quân sự huyện tại Tờ trình số 09/TTr-BCH ngày 05/01/2021; Công an huyện tại Tờ trình số 1898/TTr-CA ngày 28/12/2020;

          Theo đề nghị Trưởng Phòng Nội vụ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Tặng giấy khen cho 10 tập thể, 14 cá nhân đã có thành tích trong Phong trào thi đua Quyết  thắng; Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2020. (Có danh sách kèm theo).

          Điều 2. Trích kinh phí Thi đua, khen thưởng huyện: 15.750.000đ (Mười lăm triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng chẵn) để thưởng cho mỗi tập thể: 900.000đ, cá nhân: 450.000đ.

 

          Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

          Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng: Nội vụ, Tài chính-Kế hoạch; Trưởng BCH Quân sự, Công an huyện, các tập thể và cá nhân có tên trong danh sách trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, NV.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Đặng Trần Phong

 

 

 

 

 

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG

( Kèm theo Quyết định số: 35/QĐ-UBND ngày  07 tháng  01 năm 2021)

 

 
 

 

 

 

I. Tập thể:

TT

Đơn vị

Số tiền

1

Ban CHQS xã Sơn Lộc

900.000đ

2

Ban CHQS xã Vượng Lộc

900.000đ

3

Ban CHQS xã Gia Hanh

900.000đ

4

Ban CHQS xã Thiên Lộc

900.000đ

5

Ban CHQS xã Trung Lộc

900.000đ

6

Ban CHQS xã Thường Nga

900.000đ

7

Trung đội DQCĐ Thị trấn Đồng Lộc

900.000đ

8

Trung đội DQCĐ Thị trấn Nghèn

900.000đ

9

Ban CHQS Cơ quan Huyện ủy

900.000đ

10

Tự vệ Trường THPT Nghèn

900.000đ

 

Cộng

9.000.000đ

 

* Cá nhân:

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Số tiền

1

Đ/c Nguyễn Minh Đức

Phó CHT Ban CHQS xã Khánh Vĩnh Yên

450.000đ

2

Đ/c Nguyễn Văn Báu

Phó CHT Ban CHQS xã Xuân Lộc

450.000đ

3

Đ/c Võ Minh Thìn

Phó CHT Ban CHQS xã Thiên Lộc

450.000đ

4

Đ/c Nguyễn Hữu Quang

Phó CHT Ban CHQS xã Kim Song Trường

450.000đ

5

Đ/c Nguyễn Công Bằng

Phó CHT Ban CHQS Thị trấn Đồng Lộc

450.000đ

6

Đ/c Nguyễn Hữu Thắng

Phó CHT Ban CHQS xã Phú Lộc

450.000đ

7

Đ/c Bùi Phi Long

Ban CHQS Cơ quan Huyện ủy

450.000đ

8

Đ/c Võ Xuân Ngự

Trung đội trưởng, Trung đội DQCĐ Ban CHQS xã Trung Lộc

450.000đ

9

Đ/c Nguyễn Văn Hào

Tiểu đội trưởng, Tiểu đội DQCĐ Ban CHQS Thị trấn Nghèn

450.000đ

10

Đ/c Vương Thanh

Công an viên Thôn Hạ Vàng, xã Vượng Lộc

450.000đ

11

Đ/c Nguyễn Trọng Giáo

Bảo vệ Tổ dân phố Thượng Gia, Thị trấn Nghèn

450.000đ

12

Đ/c Nguyễn Văn Trân

Công an viên Thôn Hợp Sơn, xã Thanh Lộc

450.000đ

13

Đ/c Đoàn Văn Thập

Công an viên Thôn Đình Sơn, xã Khánh Vĩnh Yên

450.000đ

14

Đ/c Thái Hữu Bảo

Công an viên Thôn Khe Giao, xã Sơn Lộc

450.000đ

15

Đ/c Nguyễn Văn Dũng

Công an viên Thôn Yên Lạc, xã Quang Lộc

450.000đ

 

Cộng

 

6.750.000đ

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.228.171
    Online: 86