LỊCH CÔNG TÁC

UBND HUYỆN CAN LỘC
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm
7h30-11h30 Các hoạt động ngày Đại đoàn kết toàn dân Các xã, thị trấn