LỊCH CÔNG TÁC

UBND HUYỆN CAN LỘC
Thời gian Nội dung Chủ trì Địa điểm
14h30-17h30 Triển khai nội dung diễn tập khu vực phòng thủ Ban chỉ đạo huyện Hội trường lớn