Về việc khen thưởng thành tích các tập thể, cán bộ, công chức cơ quan Huyện ủy năm 2020.

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CAN LỘC

 

Số: 3709 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Can Lộc, ngày 28 tháng 12  năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng thành tích các tập thể,

cán bộ, công chức cơ quan Huyện ủy năm 2020.

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

          Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

          Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

          Căn cứ Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

          Căn cứ Quyết định số 2769/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng huyện;

          Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện ngày 25  tháng 12 năm 2020;

          Theo đề nghị Trưởng Phòng Nội vụ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Tặng Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cho: 03 đơn vị; Danh hiệu Lao động tiên tiến: 24 cá nhân; Danh hiệu CSTĐ cơ sở: 05 cá nhân và tặng Giấy khen 05  cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020 (Có danh sách kèm theo).

           

Điều 2. Trích kinh phí thi đua, khen thưởng huyện: 21.370.000đ (Hai mươi mốt triệu ba trăm bảy mươi ngàn đồng) để thưởng với các mức như sau: Tập thể LĐTT: 1.190.000đ; CSTĐ cơ sở: 1.490.000đ; Lao động tiên tiến: 450.000đ và Giấy khen: 450.000đ.

 Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Chánh Văn phòng HĐND& UBND huyện, Trưởng các phòng: Nội vụ, TC- KH, Thủ trưởng đơn vị; các tập thể và cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT,NV.

 CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đặng Trần Phong

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG

(Kèm theo Quyết định số  3709/QĐ-UBND ngày  28  tháng 12 năm 2020)

I. Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiến tiến.

 

TT

Đơn vị

Mức thưởng

1

Ban Dân vận Huyện ủy

1.190.000đ

2

Ban Tổ chức Huyện ủy

1.190.000đ

3

Văn phòng Huyện ủy

1.190.000đ

 

Cộng

3.570.000đ

II. Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho: 24đ/c

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Mức thưởng

 1.  

Nguyễn Như Dũng

Bí thư Huyện ủy 

 

 1.  

Võ Xuân Linh

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

450.000đ

 1.  

Đào Xuân Tùng

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

450.000đ

 1.  

Bùi Văn Sơn

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

 1.  

Nguyễn Thị Thanh Hoài

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện

450.000đ

 1.  

Đặng Văn Kỳ

Chánh Văn phòng Huyện ủy

450.000đ

 1.  

Trần Văn Nuôi

Phó Ban Dân vận Huyện ủy

450.000đ

 1.  

Trần Thị Bích

Phó Ban Tổ chức Huyện ủy

450.000đ

 1.  

Bùi Nguyễn Hà

Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 

 1.  

Ngô Thị Lan

Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

450.000đ

 1.  

Trịnh Ngọc Trường

Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

450.000đ

 1.  

Vương Nga

Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị

450.000đ

 1.  

Phan Hưng

Ủy viên UBKT Huyện ủy

450.000đ

 1.  

Bùi Phi Long

Ủy viên UBKT Huyện ủy

450.000đ

 1.  

Đỗ Thị Duyên

Kế toán Văn phòng Huyện ủy

450.000đ

 1.  

Nguyễn Thị Thu Hoà

CV Văn phòng Huyện ủy

450.000đ

 1.  

Nguyễn Văn Hướng

Cán bộ Văn phòng Huyện ủy

450.000đ

 1.  

Lê Thị Tú Anh

CV Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

 1.  

Võ Quang Đạt

CV Ban Tuyên giáo Huyện ủy

450.000đ

 1.  

Ngô Nhật Linh

CV Ban Tổ chức Huyện ủy

450.000đ

 1.  

Trần Sỹ Hải

CV Ban Tổ chức Huyện ủy

450.000đ

 1.  

Nguyễn Thị Hằng

CV Ban Tổ chức Huyện ủy

450.000đ

 1.  

Võ Thị Tình

CV Ban Dân vận Huyện ủy

 

 1.  

Võ Thị Cảnh

Cán bộ Trung tâm Chính trị

450.000đ

 

Cộng

8.550.000đ

III. Tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 05 đ/c

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Mức thưởng

 1.  

Nguyễn Như Dũng

Bí thư Huyện ủy 

1.490.000đ

 1.  

Bùi Văn Sơn

Trưởng BTC Huyện ủy

1.490.000đ

 1.  

Bùi Nguyễn Hà

Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

1.490.000đ

 1.  

Lê Thị Tú Anh

CV Ban Tuyên giáo Huyện ủy

1.490.000đ

 1.  

Võ Thị Tình

CV Ban Dân vận Huyện ủy

1.490.000đ

 

Cộng

7.450.000đ

IV. Tặng Giấy khen cho: 04 đ/c

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Mức thưởng

1

Võ Xuân Linh

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

450.000đ

2

Đào Xuân Tùng

Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

450.000đ

3

Nguyễn Thị Hằng

Chuyên viên BTC Huyện ủy

450.000đ

4

Võ Thị Cẩm Hoa

Cán bộ Văn phòng Huyện ủy

450.000đ

 

Cộng

1.800.000đ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Thống kê: 1.228.132
  Online: 94