Về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CAN LỘC

 

 
 
 

 

 

 

Số:        /QĐ-UBND

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

§éc lËp- Tù do- H¹nh phóc

 

 
 
 

 

 

Can Lộc, ngày    tháng 7 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

 

 
 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

          Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và ngày 16/11/2013;

          Căn cứ Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

          Căn cứ Quyết định 2769/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của UBND huyện về việc Ban hành Quy chế Thi đua- Khen thưởng;

 

          Căn cứ cuộc họp Hội đồng TĐKT huyện ngày 23/6/2021;

          Theo đề nghị Trưởng Phòng Nội vụ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Tặng Danh hiệu Tập thể LĐTT; Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho 02 cá nhân, Danh hiệu Lao động tiên tiến cho 14 cá nhân thuộc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX Can Lộc đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2020- 2021 (có danh sách kèm theo).

 

          Điều 2. Trích kinh phí thi đua, khen thưởng huyện: 10.620.000đ (Mười triệu sáu trăm hai mươi ngàn đồng) để thưởng Danh hiệu Tập thể LĐTT: 1.200.000đ; Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 1490.000đ và Danh hiệu Lao động tiên tiến 450.000đ.

         

          Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

          Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Trưởng các phòng Nội vụ, Tài chính - KH, Giám đốc Trung tâm nghề nghiệp&GDTX Can Lộc và các cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, NV.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đặng Trần Phong

 

 

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày    /8/2020)

 

 
 

 

 

 

Ơ

 

I. TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN:

1. Trung tâm GDNN - GDTX Can Lộc:

 

          II. CHIẾN SỸ THI ĐUA CƠ SỞ:

 

TT

Ông/bà

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Ông

Nguyễn Xuân Thắng

Phó giám đốc

 

2

Hồ Thị Thanh Huyền

Viên chức

 

 

        

         III. LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN:                     

                                         

TT

Ông/bà

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Ông

Lương Xuân Bình

Giám Đốc

 

2

Ông

Nguyễn Xuân Thắng

P Giám Đốc

 

3

Hồ Thị Thanh Huyền

Viên chức

 

4

Ông

Nguyễn Văn Quân

Viên chức

 

5

Trần Thị Thu Hiền

Viên chức

 

6

Ông

Nguyễn Văn Bình

Viên chức

 

7

Nguyễn Thị Bằng Giang

Viên chức

 

8

Lê Thị Thuý Hằng

Viên chức

 

9

Ông

Phạm Anh Tuân

Viên chức

 

10

Lê Thị Nga

Viên chức

 

11

Trần Thị Mai Hương

Viên chức

 

12

Trần Thu Hà

Viên chức

 

13

Nguyễn Thị Huyền

Viên chức

 

14

Ông

Trần Biên Cương

Viên chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.228.135
    Online: 93