Về việc khen thưởng thành tích công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CAN LỘC

 

Số:          /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘIC HỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Can Lộc, ngày      tháng  6 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng thành tích công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử Đại biểu HĐND  các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026

 

 
 

 

 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

          Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

          Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

          Căn cứ Quyết định 2769/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của UBND huyện về việc Ban hành Quy chế Thi đua- Khen thưởng;

          Theo đề nghị của Ủy ban Bầu cử huyện và Trưởng phòng Nội vụ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

         Điều 1. Biểu dương 15 tập thể; tặng giấy khen 11 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026. (có danh sách kèm theo)

 

        Điều 2. Trích kinh phí Ủy ban bầu cử huyện: 32.850.000đ (Ba mươi hai triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng) để thưởng như sau: Đơn vị được biểu dương: 1.200.000đ; tặng giấy khen: Tập thể 900.000đ và cá nhân 450.000đ

 

          Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng Phòng: Nội vụ, TC- KH, các tập thể và cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT,NV.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

   Đặng Trần Phong

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG

Bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử Đại biểu HĐND

các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày   tháng 6 năm 2021)

 

 
 

 

 

 

I. Biểu dương:

                                                                                                        ĐVT: Đồng

TT

Đơn vị

Mức thưởng

1

Tổ bầu cử số 06  xã Xuân Lộc

1000.000

2

Tổ bầu cử số 05 xã Trung Lộc

1000.000

3

Tổ bầu cử số 02 thị trấn Đồng Lộc

1000.000

4

Tổ bầu cử số 04 xã Thường Nga

1000.000

5

Tổ bầu cử số 03 xã Sơn Lộc

1000.000

6

Tổ bầu cử số 01 xã Gia Hanh

1000.000

7

Tổ bầu cử số 02 xã Thượng Lộc

1000.000

8

Tổ bầu cử số 03 xã Phú Lộc

1000.000

9

Tổ bầu cử số 05 xã Quang Lộc

1000.000

10

Tổ bầu cử số 04 xã Vượng Lộc

1000.000

11

Tổ bầu cử số 06 xã Khánh Vĩnh Yên

1000.000

12

Tổ bầu cử số 07 xã Khánh Vĩnh Yên

1000.000

13

Tổ bầu cử số 05 xã Thanh Lộc

1000.000

14

Tổ Bầu cử số 05 thị trấn Nghèn

1000.000

15

Tổ bầu cử số 03 xã Thiên Lộc

1000.000

 

Cộng

15.000.000

 

  1. Tập thể:

TT

Đơn vị

Mức thưởng

1

Ban Chỉ huy QS huyện

900.000

2

Công an huyện

900.000

3

Phòng Nội vụ

900.000

4

Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện

900.000

5

Văn phòng HĐND&UBND huyện

900.000

6

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện.

900.000

7

UBND xã Phú Lộc

900.000

8

UBND xã Sơn Lộc

900.000

9

UBND xã Quang Lộc

900.000

10

UBND Thị trấn Đồng Lộc

900.000

11

UBND xã Thượng Lộc

900.000

 

Cộng

9.900.000

 

     III. Cá nhân:

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Mức thưởng

1

Đ/c Nguyễn Duy Cường

PCT HĐND huyện

450.000

2

Đ/c Phạm Thị Bích Liên

GĐ TT Văn hóa - Truyền thông

450.000

3

Đ/c Trần Đức Tú

Đội trưởng đội An ninh CA huyện

450.000

4

Đ/c Nguyễn Thị Thủy

BT Huyện đoàn

450.000

5

Đ/c Trần Xuân Hoài

Trưởng phòng Nội vụ

450.000

6

Đ/c Nguyễn Sỹ Tứ

Bí thư Đảng ủy Phú Lộc

450.000

7

Đ/c Trần Văn Đoài

Bí thư Đảng ủy Vượng Lộc

450.000

8

Đ/c Trần Đình Vương

Bí thư Đảng ủy Thị trấn Đồng Lộc

450.000

9

Đ/c Trần Thị Nhẫn

Bí thư Đoàn thanh niên xã Gia Hanh

450.000

10

Đ/c Nguyễn Thị Mơ

Công chức VP xã Quang Lộc

450.000

11

Đ/c Nguyễn Thị Nghĩa

Công chức VP xã Thanh Lộc

450.000

 

Cộng

4.950.000

Hoa tươi: 15 bó *200.000đ/1bó = 3000.000đ


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.228.145
    Online: 90