Về việc khen thưởng thành tích năm học 2020- 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CAN LỘC

 

 
 
 

 

 

 

Sè:  2180 /QĐ-UBND

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

§éc lËp- Tù do- H¹nh phóc

 

 
 
 

 

 

Can Lộc, ngày  28 tháng 6 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng thành tích năm học 2020- 2021

 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

         

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

          Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

          Căn cứ Quyết định 2769/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của UBND huyện về việc Ban hành Quy chế Thi đua- Khen thưởng;

 

          Căn cứ cuộc họp Hội đồng TĐKT huyện ngày 23/6/2021;

          Theo đề nghị Trưởng phòng Nội vụ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Tặng Danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến 22 đơn vị, Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 150 cá nhân; Công nhận Danh hiệu Lao động tiên tiến 989 cá nhân; tặng giấy khen cho 6 tập thể và 80 cá nhân của ngành giáo dục huyện. Đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 -2021(có danh sách kèm theo).

 

          Điều 2. Trích kinh phí khen thưởng của sự nghiệp giáo dục:  668.850.000đ   (Sáu trăm sáu mươi tám triệu, tám trăm năm mươi ngàn đồng,) để thưởng cho mỗi đơn vị đạt Danh hiệu Lao động tiên tiến 1.200.000đ, Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 1.490.000đ, Danh hiệu Lao động tiên tiến 450.000đ; tặng giấy khen Tập thể: 900.000đ và cá nhân: 450.000đ

         

          Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

          Chánh Văn phòng HĐND& UBND huyện, Trưởng phòng: Nội vụ, TC-KH, GD- ĐT huyện; Hiệu trưởng các trường học và cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, NV.

CHỦ TỊCH

 

 

 

   

                  Đặng Trần Phong

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG

(Kèm theo Quyết định số:2180 /QĐ-UBND ngày 28/6/2021)

ơ

 

I. TẶNG DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN:

 

TT

Đơn vị

Ghi chú

1

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

2

MN Hoa Hồng

 

3

MN Khánh Vĩnh Yên

 

4

MN Thượng Lộc

 

5

MN Mỹ Lộc

 

6

MN Tùng Lộc

 

7

MN Kim Song Trường

 

8

MN Thanh Lộc

 

9

TH Hà Tông Mục

 

10

TH Quang Lộc

 

11

Tiểu học Thị trấn Nghèn

 

12

Tiểu học Ngô Đức Kế

 

13

Tiểu học Võ Liêm Sơn

 

14

Tiểu học Đồng Lộc

 

15

Tiểu học Vượng Lộc

 

16

THCS Vũ Diệm

 

17

THCS Yên Thanh

 

18

THCS Nguyễn Tất Thành

 

19

THCS Khánh Vĩnh

 

20

THCS Quang Lộc

 

21

THCS Gia Hanh

 

22

THCS Xuân Lộc

 

 

 

 

II. CHIẾN SỸ THI ĐUA CƠ SỞ.

TT

Giới tính

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

1

Ông

Phạm Quốc Đạt

Phó trưởng phòng

Phòng Giáo dục và Đào tạo

2

Trần Thị Lan Anh

Chuyên viên

Phòng Giáo dục và Đào tạo

3

Từ Thị Thu Hà

Giáo viên

Mầm non Nga Lộc

4

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Giáo viên - TPCM

Mầm non Phú Lộc

5

Tôn Thị Yên

Hiệu trưởng

MN Kim Song Trường

6

Ngô Thị Hoài An

Giáo viên - TTCM

MN Kim Song Trường

7

Trần Thị Hương

Phó hiệu trưởng

MN Kim Song Trường

8

 Lê Thị Mai Thanh

Hiệu trưởng

Mầm non Thanh Lộc

9

 Trần Thị Hiền

Giáo viên

Mầm non Thanh Lộc

10

Tô Thị Hoa

Giáo viên - TTCM

Mầm non Vượng Lộc

11

Trần Thị Nguyên

Giáo viên

Mầm non Vượng Lộc

12

Nguyễn Thị Hường

Phó hiệu trưởng

Mầm non Gia Hanh

13

Nguyễn Thị Hoa Thắm

Hiệu trưởng

MN Khánh Vĩnh Yên

14

Nguyễn Thị Hiền

Phó hiệu trưởng

MN Khánh Vĩnh Yên

15

Đào Thị Thúy Vân

Giáo viên - TPCM

MN Khánh Vĩnh Yên

16

Lê Thị Thùy

Giáo viên - TTCM

MN Khánh Vĩnh Yên

17

Nguyễn Thị Nga

Giáo viên - TTCM

MN Khánh Vĩnh Yên

18

Nguyễn Thị Thu Hiền

Phó hiệu trưởng

MN Khánh Vĩnh Yên

19

Bùi Thị Xuân Liễu

Giáo viên - TTCM

Mầm non Trung Lộc

20

Trần Thị Thương

Phó hiệu trưởng

Mầm non Đồng Lộc

21

Đặng Thị Nhuần

Hiệu trưởng

Mầm non Thượng Lộc

22

Nguyễn Thị Nga

Giáo viên

Mầm non Thượng Lộc

23

Nguyễn Thị Thủy

Giáo viên

Mầm non Thượng Lộc

24

Nguyễn Thị Hương

Hiệu trưởng

Mầm non Xuân Lộc

25

Nguyễn Thị Phương

Giáo viên

Mầm non Xuân Lộc

26

Nguyễn Thị Ngọc

Phó hiệu trưởng

Mầm non Xuân Lộc

27

Nguyễn Thị Nga

Giáo viên

Mầm non Quang Lộc

28

Bùi Thị Minh

Giáo viên

Mầm non Sơn Lộc

29

Thân Thị Thủy

Giáo viên

Mầm non Sơn Lộc

30

Nguyễn Thị Hà

Hiệu trưởng

Mầm Non Mỹ Lộc

31

Trần Thị Xuyến

Giáo viên - TTCM

Mầm Non Mỹ Lộc

32

Võ Thị Hiếu

Giáo viên

Mầm Non Mỹ Lộc

33

Tôn Thị Tâm

Giáo viên - TTCM

Mầm non Thiên Lộc

34

Đặng Thị Cẩm Tú

Giáo viên - TPCM

Mầm non Thiên Lộc

35

Lê Thị Kiều Anh

Giáo viên - TTCM

Mầm non Thiên Lộc

36

Nguyễn Thị Hồng

Phó hiệu trưởng

Mầm non Phúc Lộc

37

Trần Thị Sen

Giáo viên - TTCM

Mầm non Phúc Lộc

38

Nguyễn Thị Tú Oanh

Hiệu trưởng

Mầm non Tùng Lộc

39

Phan Thị Tình

Phó hiệu trưởng

Mầm non Tùng Lộc

40

Nguyễn Thị Nhàn

Giáo viên - TTCM

Mầm non Tùng Lộc

41

Bùi Thị Hào

Phó hiệu trưởng

Mầm non Hoa Hồng

42

Nguyễn Thị Kim Dung

Phó hiệu trưởng

Mầm non Hoa Hồng

43

Ba

Đinh Thị Anh Minh

Giáo viên

Mầm non Hoa Hồng

44

Ba

Nguyễn Thị Thủy

Giáo viên

Mầm non Hoa Hồng

45

Ba

Lương Thị Hồng Nhung

Giáo viên

Mầm non Hoa Hồng

46

Ba

Nguyễn Thị Lan Anh

Giáo viên

Mầm non Hoa Hồng

47

Ba

Hoàng Thị Nga

Giáo viên

Mầm non Hoa Hồng

48

Ba

Ngô Thị Nguyệt

Giáo viên

Mầm non Hoa Hồng

49

Hoàng Thị Phương Lan

Giáo viên

Tiểu học Nga Lộc

50

Ông

Ngô Đức Quý

Giáo viên

Tiểu học Nga Lộc

51

Ông

Phan Quốc Mạnh

Giáo viên

Tiểu học Phú Lộc

52

Nguyễn Thị Chinh

Phó hiệu trưởng

Tiểu học Phan Kính

53

Trần Thị Đào

Giáo viên

Tiểu học Phan Kính

54

Nguyễn Thị Vân

Giáo viên

Tiểu học Phan Kính

55

Phan Thị Thu Phương

Giáo viên

Tiểu học Phan Kính

56

Nguyễn Thị Minh Thơm

Giáo viên - TTCM

Tiểu học Thanh Lộc

57

Ông

Hoàng Đình Thái

Hiệu trưởng

Tiểu học Vượng Lộc

58

Nguyễn Thị Hải Lý

Giáo viên - TTCM

Tiểu học Vượng Lộc

59

Trần Thị Sen

Giáo viên - CTCĐ

Tiểu học Vượng Lộc

60

Dương Thị Long

Phó hiệu trưởng

Tiểu học Gia Hanh

61

Hoàng Thị Liên

Giáo viên - TPCM

Tiểu học Gia Hanh

62

Nguyễn Thị Phương Thảo

Phó hiệu trưởng

TH Khánh Vĩnh Yên

63

Võ Thị Bích Mai

Giáo viên - TTCM

TH Khánh Vĩnh Yên

64

Nguyễn Thị Thảo

Giáo viên - TPCM

TH Khánh Vĩnh Yên

65

Bùi Thị Thanh Bình

Giáo viên

Tiểu học Trung Lộc

66

Phan Thị Lộc

Giáo viên

Tiểu học Trung Lộc

67

Ông

Nguyễn Thành Vĩnh

Hiệu trưởng

Tiểu học Đồng Lộc

68

Đồng Thị Hà

Giáo viên

Tiểu học Đồng Lộc

69

Bà

Lê Thị Hồng Thắm

Giáo viên

Tiểu học Thượng Lộc

70

Trần Thị Bích Thuận

Giáo viên - TTCM

Tiểu học Xuân Lộc

71

Trần Thị Lan Anh

Hiệu trưởng

Tiểu học Quang Lộc

72

Nguyễn Thị Hà

Phó hiệu trưởng

Tiểu học Quang Lộc

73

Ông

Nguyễn Xuân Thảo

Giáo viên - TPCM

Tiểu học Quang Lộc

74

Đặng Thị Hương Lài

Giáo viên - CTCĐ

Tiểu học Quang Lộc

75

Ông

Đặng Bá Đạt

Giáo viên

Tiểu học Quang Lộc

76

Nguyễn Thị Quỳnh Nga

Phó hiệu trưởng

Tiểu học Sơn Lộc

77

Ông

Phạm Mạnh Hùng

Phó hiệu trưởng

Tiểu học Mỹ Lộc

78

Đặng Thị Thùy

Giáo viên

Tiểu học Ngô Đức Kế

79

Nguyễn Thị Hồng Thắm

Phó hiệu trưởng

Tiểu học Ngô Đức Kế

80

Hồ Diệu Cơ

Giáo viên - TTCM

Tiểu học Ngô Đức Kế

81

Trần Thị Thanh Nga

Giáo viên - TPCM

Tiểu học Ngô Đức Kế

82

Vũ Thị Hải Yến

Giáo viên

Tiểu học Ngô Đức Kế

83

Lê Thị Hồng Thắng

Giáo viên

Tiểu học Ngô Đức Kế

84

Nguyễn Thị Thu Hà

Giáo viên

Tiểu học Thị trấn Nghèn

85

Tôn Thị Huế

Giáo viên

Tiểu học Thị trấn Nghèn

86

Phan Thị Nghị

Giáo viên

Tiểu học Thị trấn Nghèn

87

Phạm Thị Mai Hương

Giáo viên

Tiểu học Thị trấn Nghèn

88

Nguyễn Thị Xuân Phượng

Hiệu trưởng

Tiểu học Thị trấn Nghèn

89

Võ Thị Hồng

Giáo viên - TTCM

Tiểu học Võ Liêm Sơn

90

Võ Thị Mai

Giáo viên

Tiểu học Võ Liêm Sơn

91

Trần Thị Thu Huyền

Giáo viên - TTCM

Tiểu học Võ Liêm Sơn

92

Hồ Thị Nga

Giáo viên - TPCM

Tiểu học Võ Liêm Sơn

93

Nguyễn Thị Thanh

Phó hiệu trưởng

Tiểu học Võ Liêm Sơn

94

Nguyễn Thị Nguyệt

Phó hiệu trưởng

Tiểu học Phúc Lộc

95

Lê Thị Lan Hương

Giáo viên

Tiểu học Phúc Lộc

96

Trần Thị Thanh Tịnh

Hiệu trưởng

Tiểu học Hà Tông Mục

97

Phạm Thị Lài

Giáo viên - TPCM

Tiểu học Hà Tông Mục

98

Phan Thị Lương

Giáo viên - TPCM

Tiểu học Hà Tông Mục

99

Ông

Tống Viết Công

Giáo viên

Tiểu học Hà Tông Mục

100

Ông

Lê Văn Thế Anh

Giáo viên

THCS Trà Linh

101

Nguyễn Thị Long

Giáo viên

THCS Trà Linh

102

Nguyễn Thị Thìn

Giáo viên

THCS Trà Linh

103

Ông

Hoàng Văn Đại

Phó hiệu trưởng

THCS Lam Kiều

104

Hoàng Thị Mỹ Hạnh

Giáo viên

THCS Lam Kiều

105

Trần Thị Mỹ

Giáo viên - TTCM

THCS Lam Kiều

106

Ông

Nguyễn Thế Cường

Giáo viên - TTCM

THCS Yên Thanh

107

Đặng Thị Thảo

Giáo viên

THCS Yên Thanh

108

Ông

Nguyễn Minh Tuân

Giáo viên - CTCĐ

THCS Yên Thanh

109

Đặng Thị Huyền Nga

Giáo viên - TTHTCĐ

THCS Yên Thanh

110

Nguyễn Thị Thúy

Giáo viên - CTCĐ

THCS Vũ Diệm

111

Ông

Trần Đinh An

Giáo viên

THCS Vũ Diệm

112

Ông

Phan Văn Tuấn

Giáo viên

THCS Vũ Diệm

113

Lê Thị Thu An

Giáo viên

THCS Vũ Diệm

114

Võ Thị Thanh

Giáo viên

THCS Vũ Diệm

115

Ông

Trần Minh Trung

Giáo viên

THCS Vũ Diệm

116

Ông

Nguyễn Văn Anh

Giáo viên

THCS Gia Hanh

117

Trương Thị Hà

Giáo viên

THCS Gia Hanh

118

Ông

Trần Đình Hùng

Giáo viên

THCS Khánh Vĩnh

119

Nguyễn Thị Xoan

Giáo viên

THCS Khánh Vĩnh

120

Hoàng Thị Nga

Phó hiệu trưởng

THCS Đồng Lộc

121

Ông

Hoàng Bá Kiên

Phó hiệu trưởng

THCS Đồng Lộc

122

Ông

Phan Nhật

Giáo viên - TPCM

THCS Đồng Lộc

123

Đặng Thị Nga

Giáo viên

THCS Đồng Lộc

124

Hoàng Thị Ấn

Giáo viên - TPCM

THCS Đồng Lộc

125

Ông

Võ Hùng Dũng

Phó hiệu trưởng

THCS Xuân Lộc

126

Ông

Văn Tiến Hùng

Giáo viên

THCS Xuân Lộc

127

Ông

Trần Đình Toàn

Giáo viên

THCS Xuân Lộc

128

Ông

Nguyễn Danh Dũng

Giáo viên - TTCM

THCS Quang Lộc

129

Ông

Nguyễn Văn Chính

Giáo viên - CTCĐ

THCS Quang Lộc

130

Phan Trường Quy

Giáo viên - TPCM

THCS Quang Lộc

131

Ông

Nguyễn Đình Huy

Giáo viên - CTCĐ

THCS Sơn Lộc

132

Ông

Phan Thanh Cao

Giáo viên

THCS Mỹ Lộc

133

Ông

Hoàng Trọng Tài

Giáo viên

THCS Mỹ Lộc

134

Nguyễn Thị Nhi Na

Giáo viên

THCS Mỹ Lộc

135

Ông

Phạm Thế Anh

Giáo viên

THCS Nguyễn Tất Thành

136

Bùi Thị Thanh Loan

Giáo viên

THCS Nguyễn Tất Thành

137

Võ Thị Hồng Vân

Giáo viên

THCS Nguyễn Tất Thành

138

Võ Thị Thúy

Giáo viên

THCS Nguyễn Tất Thành

139

Ông

Tôn Đức Trình

Hiệu trưởng

THCS Phúc Lộc

140

Ông

Hồ Quang Phong

Giáo viên - TPCM

THCS Phúc Lộc

141

Phạm Thị Thanh Lan

Giáo viên

THCS Phúc Lộc

142

Hồ Sơn Hà

Giáo viên - TTCM

THCS Phúc Lộc

143

Nguyễn Thị Thu Hà

Giáo viên

THCS Phúc Lộc

144

Ông

Nguyễn Văn Dương

Giáo viên

THCS Đặng Dung

145

Hồ Thị Trâm

Giáo viên - TPCM

THCS Xuân Diệu

146

Ông

Lê Sỹ Bình

Giáo viên - TPCM

THCS Xuân Diệu

147

Phạm Thị Thu Hiền

Giáo viên

THCS Xuân Diệu

148

Ông

Trần Hữu Kỳ

Giáo viên

THCS Xuân Diệu

149

Trần Thị Nhung

Giáo viên

THCS Xuân Diệu

150

Vương Thị Hoài Thu

Giáo viên

THCS Xuân Diệu

 

III. DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN:

TT

Giới tính

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Hường

Trưởng phòng

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

2

Ông

Phạm Quốc Đạt

Phó Trưởng phòng

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

3

Ông

Nguyễn Tuấn Lĩnh

Phó Trưởng phòng

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

4

Trần Thị Lan Anh

Chuyên viên

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

5

Hoàng Thị Thu Hà

Chuyên viên

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

6

Lê Thị Nguyệt Hoa

Chuyên viên

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

7

Ông

Nguyễn Quang Tuấn

Chuyên viên

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

8

ông

Nguyễn Khắc Mận

Chuyên viên

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

9

Ông

Trần Anh Tuấn

Chuyên viên

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

10

Phan Thị Hải Ánh

Chuyên viên

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

11

Ông

Nguyễn Văn Tuệ

Chuyên viên

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

12

Đậu Thị Huyền

Hiệu trưởng

MN Nga Lộc

 

13

Từ Thị Thu Hà

Giáo viên

MN Nga Lộc

 

14

  Đào Thị Bé

P. Hiệu trưởng

MN Nga Lộc

 

15

Phan Thị Hồng Vân

Giáo viên

MN Nga Lộc

 

16

Trần Thị Hằng

Hiệu trưởng

Trường MN Phú Lộc

 

17

Lê Thị Lý

P. Hiệu trưởng

Trường MN Phú Lộc

 

18

Dương Thị Hà

P. Hiệu trưởng

Trường MN Phú Lộc

 

19

Nguyễn Thị Hằng

Giáo viên- TTCM

Trường MN Phú Lộc

 

20

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Giáo viên- TPCM

Trường MN Phú Lộc

 

21

Dương Thị Hải

Giáo viên- TPCM

Trường MN Phú Lộc

 

22

Nguyễn Thị Tiến

Giáo viên- CTCĐ

Trường MN Phú Lộc

 

23

Phạm Thị Hiền

Giáo viên

Trường MN Phú Lộc

 

24

Phan Thị Thảo

Giáo viên

Trường MN Phú Lộc

 

25

Nguyễn Thị Dung

Giáo viên

Trường MN Phú Lộc

 

26

Trần Thị Nhung

Giáo viên

Trường MN Phú Lộc

 

27

Trần Thị Thanh

Giáo viên

Trường MN Phú Lộc

 

28

Tôn Thị Yên

Hiệu trưởng

MN Kim Song Trường

 

29

Ngô Thị Hoài An

Giáo viên- TTCM

MN Kim Song Trường

 

30

Trần Thị Hương

P. Hiệu trưởng

MN Kim Song Trường

 

31

Võ Thị Hoài Thơm

P. Hiệu trưởng

MN Kim Song Trường

 

32

Duy Thị Tám

P. Hiệu trưởng

MN Kim Song Trường

 

33

Nguyễn Thị Thu Hương

Giáo viên- CTCĐ

MN Kim Song Trường

 

34

Nguyễn Thị Hiền A

Giáo viên- TTCM

MN Kim Song Trường

 

35

Trần Thị Thúy

Giáo viên- TTCM

MN Kim Song Trường

 

36

Nguyễn Thị Hồng

Giáo viên

MN Kim Song Trường

 

37

Ngô Thị Hạnh

Giáo viên

MN Kim Song Trường

 

38

Võ Thị Thảo

Giáo viên

MN Kim Song Trường

 

39

Lê Thị Thập

Giáo viên

MN Kim Song Trường

 

40

Nguyễn Thị Luyện

P. Hiệu trưởng

MN Kim Song Trường

 

41

Nguyễn Phương Thảo

Giáo viên- TPCM

MN Kim Song Trường

 

42

Nguyễn Thị Huyền

Giáo viên

MN Kim Song Trường

 

43

Đồng Thị Thanh Tâm

Giáo viên- TPCM

MN Kim Song Trường

 

44

Nguyễn Thị Ánh

Nhân viên y tế

MN Kim Song Trường

 

45

Phan Thị Thu Hằng

Nhân viên hành chính

MN Kim Song Trường

 

46

Đào Thị Song

Giáo viên

MN Kim Song Trường

 

47

 Lê Thị Mai Thanh

Hiệu trưởng

 MN Thanh Lộc

 

48

 Bà

 Trần Thị Mai Phương

P. Hiệu trưởng

 MN Thanh Lộc

 

49

 Trần Thị Hiền

Giáo viên- TTCM

 MN Thanh Lộc

 

50

 Bà

 Đoàn Thị Thanh Lan

P. Hiệu trưởng

 MN Thanh Lộc

 

51

 Đoàn Thị  Hoài

Giáo viên- CTCĐ

 MN Thanh Lộc

 

52

 Nguyễn Thị Thu Hiền

Giáo viên- TPCM

 MN Thanh Lộc

 

53

 Bà

 Nguyễn Thị  Phương

Giáo viên

 MN Thanh Lộc

 

54

 Đoàn Thị Hải

Giáo viên- TPCM

 MN Thanh Lộc

 

55

 Bà

 Nguyễn Thị Tâm

Giáo viên

 MN Thanh Lộc

 

56

 Nguyễn Thị  Thanh

Giáo viên

 MN Thanh Lộc

 

57

 Bà

 Hoàng Thị Hợi

Kế toán

 MN Thanh Lộc

 

58

Trần Thị Lành

Hiệu trưởng

MN Vượng Lộc

 

59

Võ Thị Kim Liệu

P. Hiệu trưởng

MN Vượng Lộc

 

60

Nguyễn Thị Thúy

P. Hiệu trưởng

MN Vượng Lộc

 

61

Tô Thị Hoa

Giáo viên- TTCM

MN Vượng Lộc

 

62

Nguyễn Thị Bình

Giáo viên- TPCM

MN Vượng Lộc

 

63

Hoàng Thị Tuân

Giáo viên

MN Vượng Lộc

 

64

Trần Thị Nguyên

Giáo viên

MN Vượng Lộc

 

65

Lê Thị Thắm Châu

Giáo viên- CTCĐ

MN Vượng Lộc

 

66

Nguyễn Thị Hiền

Giáo viên

MN Vượng Lộc

 

67

Trần  Thị Phương

Giáo viên

MN Vượng Lộc

 

68

Trần Thị Ngọc Ánh

Giáo viên

MN Vượng Lộc

 

69

Trần Thị Hà

Giáo viên

MN Vượng Lộc

 

70

Nguyễn Thị  Kim Dung

Giáo viên- TPCM

MN Vượng Lộc

 

71

Nguyễn Thị Hải

Kế toán

MN Vượng Lộc

 

72

Nguyễn Thị Quế

Nhân viên y tế

MN Vượng Lộc

 

73

Trần Thị Yên

Giáo viên

MN Vượng Lộc

 

74

Trần Thị Nga

Giáo viên

MN Vượng Lộc

 

75

Tôn Thị Lan Anh

Giáo viên

MN Vượng Lộc

 

76

Nguyễn Thị Lĩnh

Hiệu trưởng

Mầm non Gia Hanh

 

77

Nguyễn Thị Hường

P. Hiệu trưởng

Mầm non Gia Hanh

 

78

Trần Thị Tịnh

P. Hiệu trưởng

Mầm non Gia Hanh

 

79

Trần Thị Bình

Giáo viên

Mầm non Gia Hanh

 

80

Nguyễn Thị Hòa

Giáo viên- TTCM

Mầm non Gia Hanh

 

81

Trịnh Thị Minh

Giáo viên- TTCM

Mầm non Gia Hanh

 

82

Nguyễn Thị Hoa Thắm

Hiệu trưởng

MN Khánh Vĩnh Yên

 

83

Nguyễn Thị Hiền

P. Hiệu trưởng

MN Khánh Vĩnh Yên

 

84

Đào Thị Thúy Vân

Giáo viên- TPCM

MN Khánh Vĩnh Yên

 

85

Nguyễn Thị Thu Hiền

P. Hiệu trưởng

MN Khánh Vĩnh Yên

 

86

Nguyễn Thị Nga

Giáo viên- TTCM

MN Khánh Vĩnh Yên

 

87

Lê Thị Thùy

Giáo viên- TTCM

MN Khánh Vĩnh Yên

 

88

Trần Thị Hoài

P. Hiệu trưởng

MN Khánh Vĩnh Yên

 

89

Phan Thị Hồng

Giáo viên- TPCM

MN Khánh Vĩnh Yên

 

90

Nguyễn Thị Tân

Giáo viên

MN Khánh Vĩnh Yên

 

91

Nguyễn Thị Hồng Phương

Giáo viên- TTCM

MN Khánh Vĩnh Yên

 

92

Hoàng Thị Lan

Giáo viên- TPCM

MN Khánh Vĩnh Yên

 

93

Nguyễn Thị Lý

Giáo viên

MN Khánh Vĩnh Yên

 

94

Trần Thị Vân

Giáo viên

MN Khánh Vĩnh Yên

 

95

Nguyễn Thị Nguyệt

Giáo viên

MN Khánh Vĩnh Yên

 

96

Nguyễn Thị Hằng

Giáo viên

MN Khánh Vĩnh Yên

 

97

Trần Thị Mỹ Trâm

Giáo viên

MN Khánh Vĩnh Yên

 

98

Hoàng Thị Sở

Giáo viên

MN Khánh Vĩnh Yên

 

99

Bùi Thị Hoa

Giáo viên

MN Khánh Vĩnh Yên

 

100

Nguyễn Thị Thảo

Nhân viên y tế

MN Khánh Vĩnh Yên

 

101

Lê Thị Tình

Giáo viên

MN Khánh Vĩnh Yên

 

102

Trần Thị Như

Giáo viên

MN Khánh Vĩnh Yên

 

103

Nguyễn Thị Định

Giáo viên

MN Khánh Vĩnh Yên

 

104

Nguyễn Thị Huyền B

Giáo viên

MN Khánh Vĩnh Yên

 

105

Cù Thị Hương

Giáo viên

MN Khánh Vĩnh Yên

 

106

Phan Thị Tú Anh

Giáo viên

MN Khánh Vĩnh Yên

 

107

Võ Thị Thủy

Giáo viên

MN Khánh Vĩnh Yên

 

108

Nguyễn Thị Hiền

Giáo viên

MN Khánh Vĩnh Yên

 

109

Thái Thị Thúy An

Kế toán

MN Khánh Vĩnh Yên

 

110

Phan Thị Anh

Giáo viên

MN Khánh Vĩnh Yên

 

111

Hoàng Thị Huyền

Giáo viên

MN Khánh Vĩnh Yên

 

112

Hoàng Thị Hiển

Giáo viên

MN Khánh Vĩnh Yên

 

113

Phạm Thị Tín

Văn thư

MN Khánh Vĩnh Yên

 

114

Lâm Thị Thu Hằng

Giáo viên

MN Khánh Vĩnh Yên

 

115

Nguyễn Thị Hạnh

Giáo viên

MN Khánh Vĩnh Yên

 

116

Nguyễn Thị Thảo

Giáo viên

MN Khánh Vĩnh Yên

 

117

Phan Thị Lâm Oanh

Giáo viên

MN Khánh Vĩnh Yên

 

118

Trần Thị Hồng

Giáo viên

MN Khánh Vĩnh Yên

 

119

Bùi Thị Mỹ Hạnh

Giáo viên

MN Khánh Vĩnh Yên

 

120

Nguyễn Thị Loan

Giáo viên

MN Khánh Vĩnh Yên

 

121

Hoàng Thị Khiêm

Hiệu trưởng

MN Trung Lộc

 

122

Nguyễn Thị Hòa

P. Hiệu trưởng

MN Trung Lộc

 

123

Nguyễn Thị Thu Phương

P. Hiệu trưởng

MN Trung Lộc

 

124

Bùi Thị Xuân Liễu

Giáo viên- TPCM

MN Trung Lộc

 

125

Phan Thị Hà

Giáo viên

MN Trung Lộc

 

126

Phan Thị Thiều

Giáo viên- TTCM

MN Trung Lộc

 

127

Nguyễn Thị Thúy Hà

Giáo viên- TPCM

MN Trung Lộc

 

128

Vũ Thị Hồng Hạnh

Giáo viên

MN Trung Lộc

 

129

Phan Thị Hạnh

Kế toán

MN Trung Lộc

 

130

Trần Thị Khánh Linh

Giáo viên

MN Trung Lộc

 

131

Võ Thị Thủy

Giáo viên

MN Trung Lộc

 

132

Phan Thị Thúy

Hiệu trưởng

Mầm non Đồng Lộc

 

133

Trần  Thị Hương

P. Hiệu trưởng

Mầm non Đồng Lộc

 

134

Trần Thị Thương

P. Hiệu trưởng

Mầm non Đồng Lộc

 

135

Hà Thị Tuyết

Giáo viên- CTCĐ

Mầm non Đồng Lộc

 

136

Nguyễn Thị  Vy

Giáo viên- TPCM

Mầm non Đồng Lộc

 

137

Nguyễn Thị Tâm

Giáo viên- TPCM

Mầm non Đồng Lộc

 

138

Đặng Thị Nhuần

Hiệu trưởng

MN Thượng Lộc

 

139

Trần Thị Hiền

P. Hiệu trưởng

MN Thượng Lộc

 

140

Nguyễn Thị Nga

P. Hiệu trưởng

MN Thượng Lộc

 

141

Nguyễn Thị Nga

Giáo viên- TTCM

MN Thượng Lộc

 

142

Nguyễn Thị Mến

Giáo viên- CTCĐ

MN Thượng Lộc

 

143

Nguyễn Thị Thủy

Giáo viên- TPCM

MN Thượng Lộc

 

144

Nguyễn Thúy Nhu

Giáo viên- TPCM

MN Thượng Lộc

 

145

Nguyễn Thị Luận

Giáo viên- TTCM

MN Thượng Lộc

 

146

Phạm Thị Mỹ Linh

Giáo viên

MN Thượng Lộc

 

147

Nguyễn Thị Bé Hà

Giáo viên

MN Thượng Lộc

 

148

Võ Thị Nga

Giáo viên

MN Thượng Lộc

 

149

Bùi Thị Cúc

Giáo viên

MN Thượng Lộc

 

150

Nguyễn Thị Hương

Giáo viên- TPCM

MN Thượng Lộc

 

151

Trần Thị Hường

Giáo viên

MN Thượng Lộc

 

152

Nguyễn Thị Anh

Giáo viên

MN Thượng Lộc

 

153

Phạm Thị Liên

Kế toán

MN Thượng Lộc

 

154

Trần Thị Lan

Giáo viên

MN Thượng Lộc

 

155

Nguyễn Thị Bé

Giáo viên

MN Thượng Lộc

 

156

Nguyễn Thị Hương

Hiệu trưởng

MN Xuân Lộc

 

157

Đặng Thị Châu Vân

P. Hiệu trưởng

MN Xuân Lộc

 

158

Nguyễn Thị Hồng

P. Hiệu trưởng

MN Xuân Lộc

 

159

Nguyễn Thị Ngọc

P. Hiệu trưởng

MN Xuân Lộc

 

160

Nguyễn Thị Phương

Giáo viên

MN Xuân Lộc

 

161

 

Lê Thị Long

Giáo viên

MN Xuân Lộc

 

162

Hà Thị Thủy

Giáo viên

MN Xuân Lộc

 

163

Nguyễn Thị Tâm

Giáo viên

MN Xuân Lộc

 

164

Tô Thị Hoa

Giáo viên

MN Xuân Lộc

 

165

Nguyễn Thị Xuân Thủy

Giáo viên

MN Xuân Lộc

 

166

Nguyễn Thị Thanh Hương

Giáo viên

MN Xuân Lộc

 

167

Trần Thị Thu Thủy

Giáo viên

MN Xuân Lộc

 

168

Trần Thị Vỹ

Giáo viên

MN Xuân Lộc

 

169

Nguyễn Thị Chinh

Giáo viên

MN Xuân Lộc

 

170

Từ Thị Mai

Giáo viên

MN Xuân Lộc

 

171

Nguyễn Thị Thắm

Giáo viên

MN Xuân Lộc

 

172

Bùi Thị Hương

Hiệu trưởng

MN Quang Lộc

 

173

Nguyễn T Kim Oanh

P. Hiệu trưởng

MN Quang Lộc

 

174

Nguyễn Thị Sơn

P. Hiệu trưởng

MN Quang Lộc

 

175

Nguyễn Thị Phương

Kế toán

MN Quang Lộc

 

176

Trần T Diễm Hằng

Giáo viên

MN Quang Lộc

 

177

Đặng Thị Nhung

Giáo viên- CTCĐ

MN Quang Lộc

 

178

Nguyễn Thị Nga

Giáo viên

MN Quang Lộc

 

179

Nguyễn Thị Loan

Hiệu trưởng

MN Sơn Lộc

 

180

Bùi Thị Minh

Giáo viên

MN Sơn Lộc

 

181

Thân Thị Thủy

Giáo viên

MN Sơn Lộc

 

182

Đặng Thị Nga

Giáo viên

MN Sơn Lộc

 

183

Nguyễn Thị Quỳnh

Giáo viên

MN Sơn Lộc

 

184

Nguyễn Thị Tuyết

Giáo viên

MN Sơn Lộc

 

185

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Giáo viên

MN Sơn Lộc

 

186

Phan Thị Hương

P. Hiệu trưởng

MN Sơn Lộc

 

187

Thân Thị Thúy

P. Hiệu trưởng

MN Sơn Lộc

 

188

Nguyễn Thị Hoài Thu

Giáo viên

MN Sơn Lộc

 

189

Nguyễn Thị Hải

Giáo viên

MN Sơn Lộc

 

190

Nguyễn Thị Hương

Giáo viên

MN Sơn Lộc

 

191

Hoàng Thị Vân

Giáo viên

MN Sơn Lộc

 

192

Nguyễn Thị Nhân

Giáo viên

MN Sơn Lộc

 

193

Thân Thị Tuyết

Giáo viên

MN Sơn Lộc

 

194

Nguyễn Thị Hà

Hiệu trưởng

Mầm non Mỹ Lộc

 

195

Nguyễn Thị Hà

P. Hiệu trưởng

Mầm non Mỹ Lộc

 

196

Lê Thị Kim Hoa

P. Hiệu trưởng

Mầm non Mỹ Lộc

 

197

Trần Thị Xuyến

Giáo viên- TTCM