Chiều 22/11/2022, Ban Thường vụ Huyện uỷ họp nghe báo cáo, cho ý kiến về Đề án Bảo tồn và phát huy di sản văn hoá Dân ca Ví, giặm Nghệ Tĩnh, huyện Can Lộc giai đoạn 2022-2025, Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá ở làng Trường Lưu giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2035. Bí thư Huyện ủy Nghiêm Sỹ Đống chủ trì cuộc họp.

Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Dân ca Ví, giặm Nghệ Tĩnh huyện Can Lộc; Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa làng Trường Lưu giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp theo được xây dựng dựa trên cơ sở Luật Di sản văn hoá và những văn bản quy phạm pháp quy về di sản văn hoá. Đề án phân tích thực trạng, dự báo các yếu tố ảnh hưởng, định hướng bảo vệ và phát huy giá trị các di sản, giải pháp và tổ chức thực hiện.

Tham gia ý kiến tại cuộc họp, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ khẳng định, đây là các đề án rất cần thiết để triển khai việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hoá dân ca ví, giặm; di sản văn hoá làng Trường Lưu, nhằm phát huy, khai thác tiềm năng, thế mạnh về văn hoá trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện Can Lộc.

Các đồng chí cũng đóng góp ý kiến về việc xây dựng đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa làng Trường Lưu với quy mô cấp tỉnh; có các giải pháp để phát huy giá trị di sản văn hoá gắn với du lịch; bố trí nguồn ngân sách cũng như hấp thụ các chính sách của tỉnh trong duy trì các hoạt động, bảo tồn các di tích, chính sách hỗ trợ cho nghệ nhân; đưa dân ca ví, giặm vào hoạt động ngoại khóa, thành lập và duy trì các câu lạc bộ dân ca ví, giặm trong trường học, sinh hoạt chuyên đề của các hội, đoàn thể; có giải pháp phát triển các câu lạc bộ dân ca, ví dặm mang tính chuyên nghiệp, bền vững, phục vụ ở các điểm du lịch…

Kết luận cuộc họp, Bí thư Huyện ủy Nghiêm Sỹ Đống ghi nhận, đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy về các đề án. Đồng chí Bí thư Huyện uỷ thống nhất quan điểm đề nghị UBND tỉnh xây dựng Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa làng Trường Lưu với quy mô cấp tỉnh.

Về Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Dân ca Ví, giặm Nghệ Tĩnh huyện Can Lộc, Bí thư Huyện uỷ Nghiêm Sỹ Đống giao UBND huyện tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy để bổ sung, hoàn chỉnh; căn cứ chính sách hỗ trợ của tỉnh để xây dựng nguồn lực, chính sách hỗ trợ phù hợp để thực hiện hiệu quả đề án, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Dân ca Ví, giặm.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 1.222.240
Online: 15