Sáng 22/11/2022, Ban Thường vụ Huyện uỷ Can Lộc tổ chức hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu của huyện kết nối đến 21 điểm cầu cơ sở.

Tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã truyền đạt chuyên đề: Văn hóa chính trị của người lãnh đạo, quản lý và vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay.

Trong đó nêu rõ, văn hóa chính trị là tri thức, năng lực sáng tạo trong hoạt động chính trị để thực hiện lợi ích chính trị cơ bản của giai cấp hay của xã hội phù hợp với sự phát triển lịch sử. Một trong những điều cốt yếu trong văn hóa chính trị của cán bộ, đảng viên, lãnh đạo quản lý là phải làm thế nào tập hợp, tác động quần chúng nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, tự nguyện tham gia vào quá trình chính trị, xã hội. Muốn vậy, cán bộ, đảng viên, lãnh đạo quản lý phải gương mẫu cho quần chúng.

Để thực thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, lãnh đạo quản lý, PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng đưa ra một số giải pháp như cụ thể hóa nội dung nêu gương của từng chức danh, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, lãnh đạo quản lý, gắn với đánh giá, khen thưởng, kỷ luật; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị, xã hội và nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện trách nhiệm nêu gương.

Việc tổ chức học tập chuyên đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng, nhằm tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.222.212
    Online: 51