Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất 31 lô( thửa) đất tại vùng Đập Bộng, TDP 10, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc

 ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CAN LỘC

 

 
 
 

 

 

Số:   1793 /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Can Lộc, ngày  20  tháng 5  năm 2022

 

THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất 31 lô( thửa) đất tại vùng Đập Bộng, TDP 10, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc

I. KẾT QUẢ LỰA CHỌN:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh.

2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 93 điểm

3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ: Không

II. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM:

TT

NỘI DUNG

Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh

I

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá

22

1

Cơ sở vật chất đảm bảo cho việc đấu giá

11

1.1

Có trụ sở ổn định, địa chỉ rõ ràng kèm theo thông tin liên hệ( số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử…)

6

1.2

Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá được bố trí ở vị trí công khai, thuận tiện

5

2

Trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá

8

2.1

Có máy in, máy vi tính, máy chiếu, thùng đựng phiếu trả giá đảm bảo an toàn, bảo mật và các thiết bị khác đảm bảo cho việc đấu giá

4

2.2

Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nơi tổ chức cuộc đấu giá

4

3

Có trang thông tin điện tử đang hoạt động

2

4

Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến

0

5

Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá

1

II

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả( thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương án)

22

1

Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan

4

2

Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố giá thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao

4

3

Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông đồng, dìm giá

4

4

Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, thông báo công khai khác nhằm tang mức độ phổ biến thông tin đấu giá

4

5

Phương án đấu giá đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho việc tổ chức thực hiện đấu giá

3

6

Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá

3

III

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản

39

1

Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá( tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng)

6

1.1

Dưới 03 hợp đồng( bao gồm trường hợp không thực hiện được hợp đồng nào)

 

1.2

Từ 03 hợp đồng đến 10 hợp đồng

 

1.3

Từ 10 hợp đồng đến 20 hợp đồng

 

1.4

Từ 20 hợp đồng đến 30 hợp đồng

 

1.5

Từ 30 hợp đồng trở lên

6

2

Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm( tổ chức đấu giá tài sản liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng)

16

2.1

Dưới 20%( bao gồm trường hợp không có chênh lệch)

 

2.2

Từ 20% đến dưới 40%

 

2.3

Từ 40% đến dưới 70%

 

2.4

Từ 70% đến dưới 100%

16

2.5

Từ 100% trở lên

 

3

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có quyết định thành lập hoặc được cấp giấy đăng ký hoạt động( giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực)

4

3.1

Dưới 3 năm

 

3.2

Từ 3 đến dưới 5 năm

4

3.3

Từ 5 năm trở lên

 

4

Số lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản

2

4.1

1 Đấu giá viên

 

4.2

Từ 02 đến dưới 05 đấu giá viên

2

4.3

Từ 5 đấu giá viên trở lên

 

5

Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản( tính từ thời điểm được cấp thẻ đấu giá viên theo NĐ số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại sở tư pháp theo NĐ số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản hoặc thẻ đấu giá viên theo luật đấu giá tài sản

3

5.1

Không có đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 3 năm trở lên

 

5.2

Từ 1 đến 2 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 3 năm trở lên

3

5.3

Từ 3 đấu giá viên trở lên có thời gian hành nghề từ 3 năm trở lên

 

6

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách nhà nước trong năm trước liền kề, trừ thuế GTGT

5

6.1

Dưới 50 triệu đồng

 

6.2

Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng

 

6.3

Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng

 

6.4

Từ 200 triệu đồng trở lên

5

7

Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động

3

7.1

Dưới 3 nhân viên

 

7.2

Từ 3 nhân viên trở lên

3

8

Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn

0

IV

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp

5

1

Mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài Chính

 

2

Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá( không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài Chính)

 

3

Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá( không áp dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài Chính)

5

V

Tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định

5

TỔNG

93

 

Nơi nhận:

- Sở Tư Pháp tỉnh Hà Tĩnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Các phòng: TN-MT, TC - KH; Tư pháp

- Ban biên tập Cổng TTĐT Huyện Can Lộc;

- UBND thị trấn Nghèn;

- Các đơn vị, tổ chức có liên quan;

- Lưu: VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 CHỦ TỊCH

 

 

( Đã Ký)

 

     Đặng Trần Phong

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.436.721
    Online: 53