Lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CAN LỘC

                        

Số:  4341 /TB - UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Can Lộc, ngày  22 tháng 11 năm 2021

            

THÔNG BÁO

Lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất và đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Văn bản số 05/STP-BTTP ngày 03/01/2019 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá Tài sản;

Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số: 4331 /QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của UBND huyện Can Lộc về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 26 lô đất tại TDP Sơn Thịnh, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc.

Uỷ ban nhân dân huyện Can Lộc thông báo công khai lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất tại TDP Sơn Thịnh, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc.

Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá

1.1. Tên đơn vị : Uỷ ban nhân dân huyện Can Lộc

1.2. Địa chỉ: thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

2.1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất tại TDP Sơn Thịnh, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

2.2. Số lượng: Có  26 lô đất. Tổng diện tích: 4.752 m2.

3. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 22.784.076.000 đồng ( Hai hai tỷ, bảy trăm tám tư triệu, không trăm bảy sáu ngàn đồng chẵn).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất:

           - Cở sở vật chất, trang thiết bị của tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất: Có  trụ sở đăng ký cụ thể, rõ ràng, ổn định đảm bảo cho cuộc đấu giá; Có máy tính xách tay, máy in, máy chiếu, màn hình, hội trường, loa máy đảm bảo tổ chức cuộc đấu giá.

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả: Có quy chế cuộc đấu giá phù hợp theo quy định hiện hành; Có cách thức thông báo hiệu quả để thu hút được nhiều khách hàng tham gia; có phương án đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc đấu giá…

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Là tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật (có bản sao chứng thực Đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập); Có tối thiểu 02 đấu giá viên đang hoạt động xuyên tại công ty; Có tối thiếu 05 hợp đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất với các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong thời hạn 01 năm gần nhất.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố  (có Văn bản chứng minh).

5. Phương pháp đánh giá để lựa chọn tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất:

- Tiêu chí lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất: Đáp ứng các tiêu chí tại mục 4 của thông báo này để xét chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản.

        - Trường hợp có nhiều tổ chức đấu giá tài sản có hồ sơ đăng ký được đánh giá là đạt các tiêu chí quy định tại mục 4 nêu trên thì được xem xét đánh giá tiếp về thù lao dịch vụ đấu giá của Tổ chức đấu giá tài sản đề xuất. Sau khi xem xét đánh giá, Tổ chức đấu giá tài sản có giá trị hợp đồng thù lao dịch vụ đấu giá thấp nhất và phù hợp là tổ chức được lựa chọn ký hợp đồng đấu giá tài sản.

* Giải quyết kiến nghị, thắc mắc: Căn cứ theo quy định Luật đấu giá tài sản và Luật đấu thầu.

6. Thành phần nộp hồ sơ đăng ký tham gia:

- Văn bản đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản (bản chính).

- Các hồ sơ, tài liệu để chứng minh các tiêu chí lựa chọn theo quy định tại mục 4 và mục 5 thông báo này. Riêng tiêu chí cơ sở vật chất trang thiết bị và phương án đảm bảo an ninh trật tự ngoài báo cáo và bảng kê khai thì đơn vị tham gia phải cam kết và tự chịu trách nhiệm về cam kết của mình để đảm bảo tổ chức cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 24/11/2021 (trong giờ hành chính, không tính ngày nghỉ);

+ Buổi sáng từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

+ Buổi chiều từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút.

- Lưu ý: Hồ sơ đã nộp để đăng ký tham gia không được hoàn trả lại.

- Địa điểm: Uỷ ban nhân dân huyện Can Lộc. Địa chỉ: Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. (Số điện thoại: 0904953007 Đ/c Phước, PTP Tài chính KH).

    Uỷ ban nhân dân huyện Can Lộc thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh biết và đăng ký.    

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cổng TTĐT huyện (đăng tin);

- Chủ tịch, Các PCT UBND huyện;

- Lưu: VT, TCKH.

Gửi VB giấy và điện tử./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

                           ( Đã ký)

 

 

Đặng Trần Phong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.436.744
    Online: 55