Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 09 lô đất tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CAN LỘC

          

   Số: 1846 /TB - UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Can Lộc, ngày   29 tháng 6   năm 2020

 

         

THÔNG BÁO

Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 09 lô đất tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

 

 
 

 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013; Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu;

Căn cứ Văn bản số 05/STP-BTTP ngày 03/01/2019 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất và đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Uỷ ban nhân dân huyện Can Lộc thông báo công khai tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng 09 lô đất tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc.

1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá quyền sử dụng đất:

1.1. Về cơ sở vật chất : Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

1.2. Về trang thiết bị:

a. Máy vi tính (máy vi tính xách tay hoặc máy vi tính để bàn).

b. Máy in

c. Máy chiếu, màn chiếu.

d. Hòm phiếu.

e. Biển tên, thẻ đấu giá viên, thẻ khách hàng tham gia đấu giá, thẻ đại biểu tham dự phiên đấu giá…

f. Các công cụ, dụng cụ, văn phòng phẩm phục vụ việc niêm phong hòm phiếu.

2. Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả:

2.1. Có Quy chế cuộc đấu giá phù hợp theo quy định hiện hành.

2.2. Lựa chọn hình thức đấu giá phù hợp, đa dạng để tránh để lộ thông tin, hạn chế tiêu cực trong đấu giá về vấn nạn “cò” đấu giá làm lũng đoạn giá.

2.3. Có Website của công ty, đã thực hiện ký hợp đồng về việc đăng tin quảng cáo với các đơn vị có uy tín theo đúng quy định của pháp luật về đấu giá.

2.4. Bảo mật tuyệt đối thông tin của khách tham gia đấu giá.

2.5. Một số nội dung khác tùy theo điều kiện, đặc điểm của tài sản đấu giá.

3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản:

3.1. Là Tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật đã đăng ký hợp đồng với Sở Tư pháp.

3.2. Thời gian hoạt động:  Có tư (01)năm kinh nghiệm trở lên.

3.3. Có tối thiểu 02 đấu giá viên đang hoạt động xuyên tại công ty.

3.4. Đấu giá viên tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nhiệp theo quy định, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, thẻ đấu giá viên.

3.5. Có tối thiếu 05 hợp đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất với các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong thời hạn 06 tháng gần nhất.

4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.

5. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố:

Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có các đơn vị sau (được Sở Tư pháp Hà Tĩnh công bố tại Văn bản số 05/STP-BTTP ngày 03/01/2019):

5.1. Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh. Địa chỉ: Số 76, đường Hàm Nghi, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

5.2. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh. Địa chỉ: Xóm Thanh Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

5.3. Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh. Địa chỉ: Số 60, Đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

5.4. Công ty Đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh. Địa chỉ : Số 278, đường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

5.5. Công ty Đấu giá hợp danh Lợi Phát. Địa chỉ: Số 73, đường Hàm Nghi, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

5.6. Công ty Đấu giá hợp danh Minh Nhật. Địa chỉ: Tầng 2, số 78 đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

6. Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định:

6.1. Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực Công ty (Bản sao chứng thư đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh phù hợp theo quy định của Pháp luật; Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập).

6.2. Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, phối hợp bàn giao tài sản đấu giá cho khách hàng.

6.3. Các công tác hỗ trợ khác cho đơn vị có tài sản đấu giá.

6.4. Có tài khoản tại nhiều Tổ chức tín dụng khác nhau để khách hàng có nhiều sự lựa chọn trong việc nộp tiền đặt trước và tranh việc Tổ chức tín dụng để lộ thông tin.

6.5. Phải có ma két cho mỗi phiên đấu giá.

   Uỷ ban nhân dân huyện Can Lộc thông báo rộng rãi, công khai nội dung thông báo này./. 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các Tổ chức bán đấu giá;

- TT Huyện ủy; HĐND huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Lưu: VT, TCKH.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 KT.CHỦ TỊCH

                    PHÓ CHỦ TỊCH

                      

( Đã ký)

 

 

    Bùi Huy Cường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CAN LỘC

          

    Số: 1847 /TB - UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

      Can Lộc, ngày  29  tháng 6 năm 2020

 

         

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất đối với 09 lô đất ở tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc

 

 
 

 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013; Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá Tài sản;

Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất và đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 1444 /QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của UBND huyện Can Lộc về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

  Uỷ ban nhân dân huyện Can Lộc thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 09 lô đất tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc với các nội dung như sau:

 1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá

  Tên đơn vị : Uỷ ban nhân dân huyện Can Lộc

          1.2. Địa chỉ: Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

          2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

          2.1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất đối với 09 lô đất ở tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

          2.2. Số lượng: Có 09 lô đất ở tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc.

          3. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.388.888.000 đồng( Một tỷ, ba trăm tám tám triệu, tám trăm tám tám ngàn đồng chẵn).

          4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Được quy định tại thông báo số: 1846/TB-UBND ngày 29/6/2020 của Uỷ ban nhân huyện Can Lộc.

5. Phương pháp đánh giá để lựa chọn Tổ chức đấu giá:

          Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để đánh giá; Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn là tổ chức có hồ sơ được đánh giá đạt tất cả các tiêu chí quy định tại mục 4 nêu trên.

          - Trường hợp có nhiều tổ chức đấu giá tài sản có hồ sơ đăng ký được đánh giá là đạt các tiêu chí quy định tại mục 4 nêu trên thì được xem xét đánh giá tiếp về thù lao dịch vụ đấu giá của Tổ chức đấu giá tài sản đề xuất. Sau khi xem xét đánh giá, Tổ chức đấu giá tài sản có giá trị hợp đồng thù lao dịch vụ đấu giá thấp nhất và phù hợp là tổ chức được lựa chọn ký hợp đồng đấu giá tài sản (Mức thù lao dịch vụ đấu giá sử dụng để đánh giá không bao gồm phần giá trị 1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ tài chính; giá trị 1% trên phần chênh lệch này được áp dụng sau khi cuộc đấu giá thành công được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phần chênh lệch này sẽ tính toán xác định trong quá trình thực hiẹn thanh lý hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản).

          * Giải quyết kiến nghị, thắc mắc: Căn cứ theo quy định Luật đấu giá tài sản và Luật đấu thầu

6. Thành phần nộp hồ sơ đăng ký tham gia:

          - Văn bản đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản (bản chính).

          - Hồ sơ pháp lý; hồ sơ chứng minh cơ sở vất chất; hồ sơ năng lực, chứng minh năng lực, kinh nghiệm và uy tín của Tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo theo tiêu chí quy định tại thông báo số: 1846/TB-UBND ngày 29/6/2020 của Uỷ ban nhân huyện Can Lộc (bản sao hồ sơ chứng thực).

          - Báo cáo kê khai trang thiết bị theo tiêu chí lựa chọn đã được thông báo tại tại thông báo số: 1846/TB-UBND ngày 29/6/2020 của Uỷ ban nhân huyện Can Lộc (bản chính).

          Phương án đấu giá, khả thi, hiệu quả theo tiêu chí quy định tại tại thông báo số: 1846/TB-UBND ngày 29/6/2020 của Uỷ ban nhân huyện Can Lộc (bản chính).

- Dự thảo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản (bản chính).

          7. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia:

          + Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 29/6/2020 đến hết ngày 01/7/2020 (trong giờ hành chính, không tính ngày nghỉ);

+ Buổi sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

+ Buổi chiều từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 30 phút.

- Lưu ý: Hồ sơ đã nộp để đăng ký tham gia không được hoàn trả lại.

          - Địa điểm: Uỷ ban nhân dân huyện Can Lộc. Địa chỉ: Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. (Số điện thoại: 0904953007- Đ/c Trần Trung Phước, PTP Tài chính –Kế hoạch).

          Uỷ ban nhân dân huyện Can Lộc thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh biết và đăng ký./.        

 

 

Nơi nhận:

- Các Tổ chức bán đấu giá;

- Phòng VH-TT (đăng trên cổng TT điện tử)

- Chủ tịch, Các PCT UBND huyện;

- Lưu: VT, KHTC.

Gửi VB giấy và điện tử./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

 PHÓ CHỦ TỊCH

 

( Đã ký)

 

 

Bùi Huy Cường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Tin đã đăng
   Tin liên quan
     Liên kết website
    Thống kê: 1.222.443
    Online: 84