Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất thuộc vùng quy hoạch thôn Làng Khang, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CAN LỘC

                        

   Số: 3353 /TB - UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Can Lộc, ngày 08 tháng 10 năm 2020

            

THÔNG BÁO

Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất

 thuộc vùng quy hoạch thôn Làng Khang, xã Thuần Thiện,                                                               huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

 

 
 

 

 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Văn bản số 05/STP-BTTP ngày 03/01/2019 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định 57/2019/QĐ -UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định về đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất và đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Uỷ ban nhân dân huyện Can Lộc thông báo công khai tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các lô đất tại thôn Làng Khang, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc.

1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá quyền sử dụng đất:

1.1. Về cơ sở vật chất : Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

1.2. Về trang thiết bị:

a. Máy vi tính (máy vi tính xách tay hoặc máy vi tính để bàn).

b. Máy in

c. Máy chiếu, màn chiếu.

d. Hòm phiếu, màn chiếu.

e. Biển tên, thẻ đấu giá viên, thẻ khách hàng tham gia đấu giá, thẻ đại biểu tham dự phiên đấu giá…

f. Các công cụ, dụng cụ, văn phòng phẩm phục vụ việc niêm phong hòm phiếu.

2. Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả:

2.1. Có Quy chế cuộc đấu giá phù hợp theo quy định hiện hành.

2.2. Lựa chọn hình thức đấu giá phù hợp, đa dạng để tránh để lộ thông tin, hạn chế tiêu cục trong đấu giá về vấn nạn “cò” đấu giá làm lũng đoạn giá.

2.3. Có Website của công ty, đã thực hiện ký hợp đồng về việc đăng tin quảng cáo với các đơn vị có uy tín (ví dụ: Báo Hà Tĩnh, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài phát thanh - Truyền hình cấp huyện….).

2.4. Bảo mật tuyệt đối thông tin của khách tham gia đấu giá.

2.5. Một số nội dung khác tùy theo điều kiện, đặc điểm của tài sản đấu giá.

3. Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản:

3.1. Là Tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật đã đăng ký hợp đồng với Sở Tư pháp.

3.2. Thời gian hoạt động:  Có từ 02 năm kinh nghiệm trở lên.

3.3. Có tối thiểu 02 đấu giá viên đang hoạt động xuyên tại công ty.

3.4. Đấu giá viên tham gia bảo hiểm trách nhiệm nghề nhiệp theo quy định, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, thẻ đấu giá viên.

3.5. Có tối thiếu 05 hợp đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất với các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong thời hạn 03 tháng gần nhất.

4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Theo quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản.

5. Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố:

Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có các đơn vị sau (được Sở Tư pháp Hà Tĩnh công bố tại Văn bản số 05/STP-BTTP ngày 03/01/2019):

5.1. Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh. Địa chỉ: Số 76, đường Hàm Nghi, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

5.2. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh. Địa chỉ: Xóm Thanh Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

5.3. Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh. Địa chỉ: Số 62, Đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

5.4. Công ty Đấu giá hợp danh số 1 Hà Tĩnh. Địa chỉ : Số 278, đường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

5.5. Công ty Đấu giá hợp danh Lợi Phát. Địa chỉ: Số 73, đường Hàm Nghi, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

5.6. Công ty Đấu giá hợp danh Minh Nhật. Địa chỉ: Tầng 2, số 78 đường Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

6. Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định:

6.1. Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực Công ty (Bản sáo chứng thư đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh phù hợp theo quy định của Pháp luật; Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập).

6.2. Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, phối hợp bàn giao tài sản đấu giá cho khách hàng.

6.3. Các công tác hỗ trợ khác cho đơn vị có tài sản đấu giá.

6.4. Có tài khoản tại nhiều Tổ chức tín dụng khác nhau để khách hàng có nhiều sự lựa chọn trong việc nộp tiền đặt trước và tranh việc Tổ chức tín dụng để lộ thông tin.

6.5. Phải có ma két cho mỗi phiên đấu giá.

   Uỷ ban nhân dân huyện Can Lộc thông báo rộng rãi, công khai nội dung thông báo này./.  

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các Tổ chức bán đấu giá;

- Trung tâm VH-TT (đăng trên cổng TT điện tử)

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Lưu: VT, TCKH.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đặng Trần Phong

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.222.407
    Online: 105