Về việc bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên và xếp lương đối với cán bộ cấp xã

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CAN LỘC

–––––––

Số: 2931 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––

Can Lộc, ngày 26 tháng  8 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên

và xếp lương đối với cán bộ cấp xã

–––––––––––––––––––––––

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ các Nghị định: số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ; số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ các Thông tư: số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019, số  02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của UBND xã Xuân Lộc về việc bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên tại Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 11/8/2021 và đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ.

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

          Điều 1. Bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên và xếp lương đối với ông Trần Thế Quyền, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc:

          Từ  ngạch: Cán sự;     Mã ngạch: 01.004;     Bậc: 3;       Hệ số: 2,26

          Vào ngạch: Chuyên viên;                   Mã ngạch 01.003;

Bậc: 01;                                             Hệ số lương: 2,34

          Điều 2. Mức lương mới được hưởng kể từ ngày 01/9/2021; thời gian tính nâng lương lần sau kể từ ngày 01/6/2020.

           Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng các phòng: Nội vụ, Tài chính- Kế hoạch; Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và ông Trần Thế Quyền căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

 

Nơi nhận:

 - Như Điều 3;

 - Lưu: VT, NV.

 

 CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Đặng Trần Phong

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.441.435
    Online: 30