Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm viên chức ( Võ Văn Chung )

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CAN LỘC

 

 

Số: 3412/QĐ-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

 

 

Can Lộc, ngày  28  tháng 9 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm viên chức

                                                         

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ  Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 287-QĐ/BTCTU ngày 27/9/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Thông báo số 197-TB/HU ngày 10/9/2021 của Huyện ủy Can Lộc về việc bổ nhiệm cán bộ;

          Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ.

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

 

          Điều 1. Tiếp nhận ông:   Võ Thành Chung

          Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

          Về công tác tại Ban quản lý Khu du lịch chùa Hương Tích, bổ nhiệm giữ chức vụ: Trưởng ban quản lý KDL chùa Hương Tích;

          Thời gian bổ nhiệm: 05 năm, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021.

          Điều 2. Ông Võ Thành Chung có trách nhiệm bàn giao công việc đảm nhận từ trước tới nay cho đơn vị cũ, nhận nhiệm vụ mới đúng thời gian quy định; Lương và phụ cấp của ông Võ Thành Chung được hưởng theo quy định hiện hành.

Xếp ngạch: Chuyên viên;                   Mã ngạch: 01.003

Bậc lương:  4;                                    Hệ số: 3.33

Thời gian nâng lương lần sau: Kể từ ngày 01/7/2020

          Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng các phòng, đơn vị: Nội vụ, BQL KDL chùa Hương Tích; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và ông Võ Thành Chung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.       

                  

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (B/ cáo);

- Các phòng: NV, GDĐT;

- Lưu: VT, NV.

CHỦ TỊCH

 

 

 Đặng Trần Phong  

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.436.760
    Online: 47