Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức cấp xã

  ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAN LỘC

-------------

   Số: 3615/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––

Can Lộc, ngày 19 tháng 10 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức cấp xã

––––––––––––––––––––––

 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

 

 

 

 

 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

 Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV, ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;

 Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức;

Theo đề nghị của UBND xã Thanh Lộc (tại Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 13/10/2021) và Trưởng phòng Nội vụ.

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

 

 

 

 

 

Điều 1. Nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Lê Thị Thu Hoài;

Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thanh Lộc;

Tên ngạch: Chuyên viên ; Mã số: 01.003;

Từ bậc: 3;               Hệ số: 3,00;

Lên bậc: 4;              Hệ số: 3,33.

Điều 2. Mức lương mới được hưởng và thời gian tính nâng bậc lương lần sau kể từ ngày 01/9/2021.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng các phòng: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch; Chủ tịch UBND xã Thanh Lộc; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và bà Lê Thị Thu Hoài căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- BHXH, KBNN Can Lộc;

- Lưu: VT, NV.

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đặng Trần Phong

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.436.751
    Online: 54