Về việc cử cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh( Nguyễn Anh Tuấn)

UBND HUYỆN CAN LỘC

HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH

 

 
 
 

 

 

Số:  02   /QĐ-HĐGDQPAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Can Lộc, ngày  15  tháng  3  năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh

 

 
 

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19/6/2013;

          Căn cứ Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Nghị định số 139/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

          Căn cứ Thông tư số 172/2020/TT-BQP ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về ban hành chương trình, nội dung, chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh;

Thực hiện Hướng dẫn số 90/HD-HĐGDQPANTW ngày 31/5/2016 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương về danh mục đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; Kế hoạch số 90/KH-HĐGDQPAN ngày 17/9/2020 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh về việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc diện đối tượng 3 năm 2021; Quyết định số 18/QĐ-HĐGDQP&AN ngày 03/3/2021 của HĐGDQPAN tỉnh về việc triệu tập cán bộ, công chức, viên chứctham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

          Theo đề nghị của Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện.

 

         QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Nay cử ông: Nguyễn Anh Tuấn

          Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

          Tham gia học lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh thuộc đối tượng 3, K93 năm 2021 tại Trung đoàn 841, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: số 84 đường Lê Hồng Phong, thành phố Hà Tĩnh.

Thời gian bồi dưỡng: 12 ngày, từ ngày 16/3/2021 đến ngày 31/3/2021 (trừ ngày Thứ 7, Chủ nhật). Học viên tập trung vào lúc 14 giờ, ngày 15/3/2021 để làm thủ tục nhập học.         

Điều 2. Ông Nguyễn Anh Tuấn có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội quy, quy chế của nhà trường đề ra và hoàn thành tốt công việc của đơn vị giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng các phòng: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch; Ban chỉ huy Quân sự huyện; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và ông Nguyễn Anh Tuấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, NV.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Nguyễn Tiến Dũng

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.436.735
    Online: 51