V/v phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Thôn Trung Sơn, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá quyền sử dụng đất tại

Thôn Trung Sơn, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc

 

 
   

ơ

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Đấu giá Tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất; Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số: 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá Tài sản;

Căn cứ Quyết định số: 61/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Ban hành Bảng giá các loại đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ủy quyền xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số: 4263 /QĐ-UBND ngày 01/12/2022 của UBND huyện Can Lộc về việc phê duyệt giá đất cụ thể  tại thôn Trung Sơn, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;

 

Căn cứ quy hoạch tại xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc đã được UBND huyện phê duyệt; Căn cứ văn bản số: 969/TNMT ngày 01/12/2022 của phòng Tài nguyên Môi trường đề nghị tham mưu phê duyệt giá khởi điểm 05 lô (thửa) đất bán đấu giá QSD đất tại xã Sơn Lộc;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch.

         

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt giá khởi điểm và bước giá bán đấu giá quyền sử dụng 05 lô (thửa) đất tại thôn Trung Sơn, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh với giá khởi điểm và bước giá như sau:

 

 

          Tổng giá khởi điểm: 3.250.000.000 đồng

                                ( Ba tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn )

 
 

                                                ( có phụ lục kèm theo)

 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng; Chi Cục Trưởng Chi Cục thuế Can Lộc- Hồng Lĩnh; Chủ tịch UBND xã Sơn Lộc và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Lưu VT, TCKH, TNMT.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

( Đã Ký)

 

                          

                           Đặng Trần Phong

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.436.837
    Online: 55