CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa

đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền

địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung

một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ

Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi

hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Thực hiện các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 721/QĐ-UBND

ngày 06/4/2022 về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức năm

2022; số 783/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công

chức năm 2022;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm

2022 tại Văn bản số 15/HĐTT ngày 06/3/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển

công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022, gồm 777 thí sinh.

(có Danh sách kèm theo)

Điều 2. Giao Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022:

1. Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi

tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022.

2. Niêm yết công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển

công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022.2

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công

chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các

ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.436.714
    Online: 41