Thực hiện Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022; Thông báo số 16/TB-HĐTT ngày 07/3/2023 của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 (sau đây gọi là Hội đồng thi tuyển công chức) về danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự kỳ thi công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022;

Để thuận lợi cho thí sinh tra cứu danh sách người đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi, Hội đồng thi tuyển công chức thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi ban hành kèm theo Quyết định số 486/QĐ- UBND ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh và Thông báo số 16/TB-HĐTT ngày 07/3/2023 của Hội đổng thi tuyển công chức.

(Có Quyết định và Thông báo kèm theo)

Đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện (có chỉ tiêu tuyển dụng công chức) thông báo công khai Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh và Thông báo số 16/TB-HĐTT ngày 07/3/2023 của Hội đổng thi tuyển công chức trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị; niêm yết công khai tại trụ sở làm việc cơ quan để thí sinh dự thi có điều kiện tra cứu.

Đối với những thí sinh không đủ điều kiện tham dự kỳ thi, đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện (có thí sinh nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện dự thi) liên hệ trực tiếp theo số điện thoại thí sinh đã đăng ký để thông báo đến thí sinh.

Hội đồng thi tuyển công chức thông báo để các cơ quan, đơn vị và thí sinh biết, thực hiện./.

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.436.810
    Online: 57