CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2021

ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH

HUYỆN ỦY CAN LỘC

*

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Can Lộc, ngày        tháng 11 năm 2021

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2021

 

 

 

 

 

I. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

- Tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang.

- Tổ chức tốt Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII; chỉ đạo các địa phương tổ chức tốt kỳ họp HĐND cuối năm 2021.

- Chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

- Chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2021 và vụ Xuân năm 2022; thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy; chủ động phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn Châu Phi, thiên tai, rét đậm, rét hại. Đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, mỗi xã một sản phẩm; đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm. Tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, đơn thư KNTC.

II. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Trên cơ sở Chương trình công tác, đề nghị các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì chủ động chuẩn bị nội dung thực hiện đảm bảo đúng thời gian và chất lượng.

 

Ngày/thứ

Nội dung công việc

Cơ quan chuẩn bị

Địa điểm

 

01/Thứ 4

- 7h30: + Các cơ quan, đơn vị tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng.

+ Triển khai nội dung ngày Pháp luật Việt Nam

- 8h00: Họp UBND huyện thường kỳ.

- Các CQ, đơn vị

 

- Phòng Tư pháp

- VP HĐND&UBND

- Các CQ, đơn vị

 

- HT lớn UB huyện

 - HT tầng 3 UB

02/Thứ 5

- Sáng: Giao ban Thường trực Huyện ủy.

- VP Huyện ủy

- HT nhà A HU

03/Thứ 6

- Sáng: Họp Hội đồng khám tuyển NVQS.

- Chiều: Họp thường trực HĐND huyện.

- BCH Quân sự huyện

- VP HĐND&UBND

- HT Quân sự huyện

- HT tầng 1 UB

 04/Thứ 7

- Kiểm tra xây dựng NTM, đô thị văn minh.

- Các tổ công tác

- Các xã, thị trấn

05/CN

Nghỉ CN

 

 

06/Thứ 2

- Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ (cả ngày).

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp công dân định kỳ (cả ngày).

- Các hoạt động KN ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989-2021).

- VP HĐND&UBND

 

- UBND các xã, thị

 

- Hội CCB huyện

- Phòng tiếp dân

 

- Các xã, thị trấn

 

- Ở cơ sở

07/Thứ 3

Từ ngày 07-10/12: Tổ chức khám tuyển nghĩa vụ Quân sự năm 2022.

- Sáng: Đồng chí Bí thư Huyện ủy dự HN BCH Đảng bộ tỉnh nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2021.

- Chiều: UBND huyện duyệt Đề án tổng thể quản lý Khu du lịch Chùa Hương.

- BCH Quân sự huyện

 

 

 

 

- BQL Khu du lịch Chùa Hương

- Cơ quan QS huyện

 

- HT Tỉnh ủy

 

 

- HT tầng 3 UB

 

08/Thứ 4

- Sáng: BTV Huyện ủy họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2021; cho ý kiến về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện.

- Thường trực HĐND; UBND huyện và VP Huyện ủy

- HT nhà B HU

09/Thứ 5

- Sáng: Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

- Chiều: HN TK 20 năm phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

- VPHU; Ban TC HU

 

 

 

- Phòng VH-TT

- HT tầng 3 UB; các điểm cầu

 

 

- HT tầng 3 UB

10/Thứ 6

- Sáng: BCĐ 35 huyện tập huấn nghiệp vụ.

- Bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp dân (cả ngày).

- Ban Tuyên giáo HU

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn

 - HT Trung tâm CT

- Các xã, thị trấn

 

11/Thứ 7

- Kiểm tra xây dựng NTM, đô thị văn minh.

- Các tổ công tác

- Các xã, thị trấn

12/CN

Nghỉ CN

 

 

13/Thứ 2

- Từ 13-15/12: Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4.

- Sáng: Thường trực Huyện ủy dự HN TK Nghị quyết số 22-NQ/TW về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và NQ TW5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

- Chiều: Thường trực Huyện ủy làm việc với lãnh đạo Công an tỉnh và Giao ban tuần.       

- VP HĐND&UBND

 

 

 

 

 

 

 

- VP Huyện ủy

- Các xã, thị trấn

 

- HT Tỉnh ủy

 

 

 

 

 

- HT nhà A HU

14/Thứ 3

- Sáng: HN trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện NQ Đại hội lần thứ XIII của Đảng về công tác đối ngoại.

- VP HU; VP HĐND& UBND huyện

- HT tầng 3 UB; các điểm cầu

15/Thứ 4

- Từ 15-16/12: Thường trực Huyện ủy dự Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh.

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp dân định kỳ (cả ngày).    

 

 

- UBND các xã, thị

- HT UBND tỉnh

 

- Các xã, thị trấn

16/Thứ 5

- Chiều: Họp các tổ đại biểu HĐND huyện.

- VP HĐND&UBND

- HT HU và UBND

17/Thứ 6

- Sáng: Hội nghị BCH Đảng bộ huyện đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2021.

- Chiều: + Đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch UBND huyện dự họp Đảng ủy Quân sự huyện.

  + Gặp mặt đảng viên người Công giáo nhân dịp Lễ Noel 2021.

- VP Huyện ủy

 

 

 

 

 

- Ban DV Huyện ủy

- HT nhà B HU

 

 

- Cơ quan QS huyện

 

 

- HT nhà B HU

18/Thứ 7

- Kiểm tra xây dựng NTM, đô thị văn minh.

- Các tổ công tác

- Các xã, thị trấn

19/CN

Nghỉ CN

 

 

20/Thứ 2

- Các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND huyện tiếp dân (cả ngày).

- Bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp dân (cả ngày).

- UBKT HU + VP HĐND-UBND huyện

 

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn

- Phòng tiếp dân

 

 

- Các xã, thị trấn

21/Thứ 3

- Sáng: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá xếp loại TCCS đảng năm 2021 và cho ý kiến về kế hoạch NS năm 2022.

- Chiều: UBND huyện họp triển khai Lễ hội chùa Hương năm 2022.

- Ban TCHU; UBND huyện; VPHU

 

- BQL Khu du lịch Chùa Hương

- HT nhà B HU

 

 

- HT tầng 3 UB

 

22/Thứ 4

- Sáng: Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

- Các hoạt động KN 77 năm Thành lập QĐND Việt Nam và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

- Hội CT đỏ huyện

 

- BCH QS huyện

- HT lớn UB

 

- BCH QS huyện

23/Thứ 5

- Sáng: Họp BCĐ thực hiện Nghị quyết 01-NQ/HU của BTV Huyện ủy.

- Chiều: Đại diện Thường trực Huyện ủy dự HN TK công tác KT,GS của Tỉnh ủy.

- Phòng NN&PTTN

- HT tầng 3 UB

 

 

- HT Tỉnh ủy

24/Thứ 6

- Sáng: HN TK công tác KT,GS và nội chính, phòng, chống tham nhũng năm 2021.

- Chiều: + Giao ban Thường trực Huyện ủy.

             + HN Báo cáo viên tháng 12.

- UBKT Huyện ủy

 

- VP Huyện ủy

- Ban Tuyên giáo HU

- HT lớn UB

 

- HT nhà A HU

- HT Trung tâm CT

25/Thứ 7

- Kiểm tra xây dựng NTM, đô thị văn minh.

- Các tổ công tác

- Các xã, thị trấn

26/CN

Nghỉ CN

 

 

27/Thứ 2

Từ ngày 27-28/12: Kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XX.

- VP HĐND&UBND

- HT lớn UB

29/Thứ 4

Ban Thường vụ Huyện ủy họp kiểm điểm cuối năm (cả ngày).

- Ban Tổ chức; VP HU

- HT nhà B HU

 

30/Thứ 5

- Chiều: + HN tổng kết công tác QP-AN năm 2021.

  + Đồng chí Phó Bí thư Thường trực HU dự HN Báo cáo viên Tỉnh ủy.

- BCH QS, CA huyện

 

- HT lớn UB

 

- HT Tỉnh ủy

31/Thứ 6

- Sáng: HN TK công tác xây dựng Đảng và xây dựng cơ sở vững mạnh năm 2021.

- Chiều: Giao ban thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

- Ban TCHU + VPHU

 

- BCH Quân sự và Công an huyện

- HT lớn UB

 

- Công an huyện

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),

- Văn phòng Tỉnh ủy (b/c),          

- Trưởng, phó đoàn công tác của Tỉnh ủy (b/c),

- TT Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ huyện,

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy,

- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể, hội cấp huyện,

- Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc,

- Các đ/c HUV; cán bộ chỉ đạo cơ sở,

- Lưu.

 

 

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.222.438
    Online: 80