Quyết định xử phạt ông Nguyễn Văn Đình

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CAN LỘC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:            /QĐ-UBND

Can Lộc, ngày 29 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012;

Căn cứ Nghị định 81/2013/NĐ-CP, ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 97/2017/NĐ-CP, ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 81;

Căn cứ Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự số: 0000234/BB-VPHC do Công an huyện Can Lộc lập hồi 14 giờ 30 phút, ngày 23/01/2021;

Xét nội dung, tính chất, mức độ của hành vi vi phạm hành chín;

Tôi: Đặng Trần Phong; Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà)/tổ chức có tên sau đây:

          1. Họ và tên:    Nguyễn Văn Đình;                         Giới tính: Nam.

Sinh ngày, tháng, năm: 19/3/1978.

Nghề nghiệp: Thợ cơ khí.

Địa chỉ: Thôn Gia Thịnh, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: “Mua bán trái phép pháo”

3. Quy định tại Điểm d, Khoản 4, Điều 10 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

4. Các tình tiết giảm nhẹ: Người vi phạm đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi.

5. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Hình thức phạt chính: Phạt tiền.

Tổng mức phạt: 5.000.000 đồng. Bằng chữ: Năm triệu đồng.

b) Hình thức phạt bổ sung: Tịch thu số tiền 1.200.000 đồng.

c) Các biện pháp khắc phục hậu quả: Không

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Nguyễn Văn Đình là cá nhân vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành, ông Nguyễn Văn Đình phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà ông Nguyễn Văn Đình không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Trường hợp không nộp tiền phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 2 Điều 78 Luật xử lý vi phạm hành chính, ông Nguyễn Văn Đình phải nộp tiền phạt tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương (Vietcombank) chi nhánh Hà Tĩnh - Phòng giao dịch Can Lộc, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

Ông Nguyễn Văn Đình có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương (Vietcombank) chi nhánh Hà Tĩnh - Phòng giao dịch Can Lộc để thu tiền phạt.

3. Gửi cho Công an huyện Can Lộc để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VT, CAH.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đặng Trần Phong

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.228.228
    Online: 86