Với những giải pháp phù hợp nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn đối với các dịch vụ công của cơ quan hành chính nhà nước, huyện Can Lộc đã đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC).

Công dân giao dịch TTHC tại Trung tâm hành chính công huyện

Thời gian qua, bên cạnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch Covid-19, huyện Can Lộc chú trọng công tác chỉ đạo thực hiện CCHC, gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và quy chế văn hoá công vụ, công sở; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả thời gian làm việc của CB,CC,VC từ huyện đến cơ sở; phân công rõ nhiệm vụ, gắn với công tác thi đua, khen thưởng kịp thời các đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích, sáng kiến trong thực hiện CCHC.

 Trung tâm Hành chính công lấy ý kiến đánh giá của công dân

Các cơ quan, đơn vị cấp huyện, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động, gắn với cải cách thủ tục hành chính (TTHC), phát huy dân chủ, tập trung vào các lĩnh vực: Tài nguyên Môi trường, quản lý đất đai, đăng ký kinh doanh, Lao động Thương binh Xã hội...

Huyện cũng duy trì thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã; Ban hành kèm theo Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 quy định trách nhiệm, cách thức xin lỗi và kiểm điểm trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc UBND huyện khi để xẩy ra trường hợp gây khó khăn, phiền hà hoặc chậm trễ trong giải quyết TTHC. Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các phòng chuyên môn, các xã, thị trấn thực hiện việc cập nhật, công khai, niêm yết thủ tục hành chính theo đúng quy định; hướng dẫn các đơn vị thực hiện các nội dung liên quan.  Hiện nay có 03 đơn vị cấp xã đã ký hợp đồng với bưu điện về việc luân chuyển hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC (Thường Nga, Mỹ Lộc và Phú Lộc).

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện giao các phòng chuyên môn,  các đơn vị liên quan tích cực tuyên truyền các thủ tục hành chính thực hiện theo dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 để nâng cao việc ứng dụng CNTT trong việc giao dịch TTHC nhằm hạn chế việc đi lại của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh diễn biến dịch Covid 19 phức tạp.

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.222.254
    Online: 33