UBND huyện Can Lộc xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác Tư pháp cấp xã với mục đích kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ công tác Tư pháp của 18 xã, thị trấn trên địa bàn. Qua đó, kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh những sai sót của UBND xã, thị trấn và cán bộ công chức Tư pháp - Hộ tịch, đồng thời có cơ sở đánh giá công tác thi đua khen thưởng cuối năm.

Ảnh: Công chức Tư pháp thị trấn Nghèn đang thực hiện thủ tục hành chính với công dân

Kế hoạch tập trung kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền đối với công tác Tư pháp ở các xã, thị trấn trong việc thực hiện công tác Cải cách thể chế, Công tác văn bản quy phạm pháp luật, Công tác giáo dục phổ biến pháp luật, Công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật và việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp trong lĩnh vực liên quan.

Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Tư pháp tiến hành kiểm tra hồ sơ, lập biên bản, kết luận các nội dung kiểm tra, tổng hợp và tham mưu UBND huyện thông báo kết quả. đồng thời giao phòng Nội vụ theo dõi, làm căn cứ đánh giá thi đua khen thưởng cuối năm 2021.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.228.118
    Online: 95