MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CAN LỘC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

 

Cán bộ công chức UBND huyện Can Lộc phấn đấu thực hiện nâng cao chất lượng cải cách hành chính, không ngừng thỏa mãn sự hài lòng của tổ chức và công dân khi sử dụng dịch vụ công cụ thể là:

 

 1. 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao văn hóa công vụ và thực hiện nghiêm phương châm hành động năm 2020 do Chính phủ quán triệt, đó là "kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả".
 2. 100% thủ tục hành chính được thực hiện tại Trung tâm Hành chính công và được cập nhật bằng phần mềm điện tử.
 3. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được đăng trên cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính công.
 4. Phấn đấu 99 % các hồ sơ được giải quyết nhanh hơn quy định, tỷ lệ giải quyết nhanh hơn về mặt thời gian là 25%;
 5. Phấn đấu 100% các hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính và hồ sơ công việc được lập danh mục tài liệu và danh mục hồ sơ;
 6. Phấn đấu tỷ lệ khiếu nại và tố cáo về hành vi hành chính và bằng không
 7. Phấn đấu 100% cán bộ công chức viên chức trong cơ quan thấu hiểu và thực hiện theo hệ thống ISO đã được ban hành.
 8.  

 

Can Lộc, ngày  10  tháng 01 năm 2019

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Võ Hữu Hào

 

(Công bố tại Quyết định số 38,  ngày 10 /01/2020 của UBND huyện)

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  Thống kê: 1.222.188
  Online: 41