Bình chọn
Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
56 người đã bình chọn

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 34/2020/NĐ-CP ngày 24/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Thực hiện Kết luận số 92-KL/TU ngày 03/10/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy ban hành về một số vấn đề tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII); ngày 28/5/2020, Sở Nội vụ tham mưu Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định về số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; chức danh, số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; số lượng, mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Công chức cấp xã có trách nhiệm giúp UBND cấp xã quản lý Nhà nước về các lĩnh vực công tác Địa chính-NN-XD&MT, Tài chính-Kế toán, Tư pháp-Hộ tịch, Văn phòng-Thống kê, Văn hóa – Xã hội, Quân sự, Công an và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND cấp xã phân công.

Uỷ ban nhân dân xã Thuần Thiện phân công nhiệm vụ đối với công chức như sau:

I. ĐỊA CHÍNH-NN-XD&MT (2 Công chức)

1. Đồng chí: Nguyễn Sỹ Mỹ , phụ trách lĩnh vực: Địa chính - Môi trường

Số điện thoại:  0932365986                                                                                   

- Tham mưu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã, thị trấn về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật; triển khai, theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện sau khi cấp có thẩm quyền quyết định.

- Thực hiện việc đăng ký, lập và quản lý hồ sơ địa chính; Theo dõi biến động đất đai và chỉnh lý hồ sơ địa chính; Thống kê, kiểm kê đất đai; Bảo quản tư liệu về đất đai, đo đạc, bản đồ; Thực hiện quản lý mốc đo đạc và mốc địa giới hành chính, quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

- Thẩm định hồ sơ, trình UBND xã, thị trấn việc cho thuê đất, chuyển đổi quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định của Pháp luật. Tham gia hoà giải tranh chấp về đất đai, tiếp nhận đơn thư khiếu nại tố cáo của tổ chức, cá nhân về đất đai, để giúp UBND cấp có thẩm quyền giải quyết; Tham mưu tuyên truyền, phổ biến về chính sách pháp luật đất đai; Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê đất đai theo thời gian và biểu mẫu quy định. Thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” chuyển đến.

2. Đồng chí|: Tô Thị Vân, phụ trách  lĩnh vực: Xây dựng - Nông nghiệp.

Số điện thoại: 0988326214

- Tham mưu cho UBND xã chuyên trách về công tác nông - lâm - ngư nghiệp (theo dõi sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, áp dụng tiến bộ khoa học kỷ thuật vào chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, chuyển đổi sản xuất, cây trồng, vật nuôi của địa phương…v.v).

- Quản lý công tác xây dựng, giám sát kỹ thuật trong việc xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương.

- Đảm nhiệm toàn bộ công việc liên quan đến môi trường như: Tham mưu chỉ đạo hoạt động của hợp tác xã môi trường; Điều tra những khu vực môi trường bị ô nhiễm, lập danh sách các nguồn gây ô nhiễm môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan tìm cách xử lý, hòa giải, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của Pháp luật.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch huy động các nguồn nhân lực nhằm ứng phó, khắc phục ô nhiễm môi trường do các sự cố môi trường gây ra theo phân công của UBND huyện; Tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng của xã; Điều tra, đánh giá nước sạch VSMT, tổng hợp báo cáo các công trình VSMT, hộ gia đình.

- Thực hiện đăng ký và kiểm tra các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện cam kết bảo vệ môi trường theo ủy quyền của UBND cấp huyện.

II. TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN (02 Công chức)

1. Đồng chí: Lê Thị Lan Phụ trách lĩnh vực Tài chính:

Số điện thoại: 0975047773

- Tham mưu UBND cấp xã xây dựng chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm. Xây dựng phương án thu, khai thác nguồn thu, lập phương án, quyết toán kết quả thu trên phương án. Công khai tài chính, quản lý và quyết toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu. Kiểm tra các hoạt động thu chi ngân sách và các hoạt động tài chính khác theo đúng quy định. Thực hiện các hoạt động tài chính ngân sách theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước và Luật xây dựng. Theo dõi tài sản công. Lập báo cáo theo yêu cầu của cơ quan cấp trên.

2. Đồng chí: Phan Hương Quỳnh Phụ trách lĩnh vực Kế toán:

Số điện thoại: 0949926689

- Thu thập, kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi ngân sách, các quỹ công chuyên dùng, các khoản thu đóng góp của dân, các hoạt động sự nghiệp, tình hình quản lý và sử dụng tài sản do xã quản lý và các hoạt động tài chính khác của xã; Thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành dự toán thu, chi ngân sách xã, các quy định về tiêu chuẩn, định mức, việc quản lý, sử dụng các quỹ công chuyên dùng, các khoản đóng góp của dân, tình hình sử dụng kinh phí của các bộ phận trực thuộc và các hoạt động tài chính khác của xã; Phân tích tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách, tình hình quản lý và sử dụng tài sản của xã, tình hình sử dụng các quỹ công chuyên dùng; Cung cấp thông tin số liệu, tài liệu kế toán. Tham mưu, đề xuất với UBND, HĐND xã các giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn. Lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán ngân sách để trình  HĐND xã phê duyệt, phục vụ công khai tài chính trước nhân dân theo quy định của Pháp luật. Tất cả các khoản thu, chi phải nộp và thanh toán qua Kho bạc Nhà nước.  Lập báo cáo theo yêu cầu của cơ quan cấp trên.

III. TƯ PHÁP - HỘ TỊCH ( 1 công chức )

1. Đồng chí: Võ Quốc Phượng, phụ trách lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch

Số điện thoại: 0857878911

- Tham mưu UBND cấp xã công tác soạn thảo, thẩm định, kiểm tra, ban hành, rà soát văn bản quy phạm Pháp luật theo quy định; Giúp UBND xã, thị trấn hướng dẫn việc xây dựng hương ước, quy ước thôn, khối phố; Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật; Quản lý, khai thác sử dụng tủ sách Pháp luật; Tổ chức thực hiện các quy định của Pháp luật về tổ chức và hoạt động hòa giải cơ sở. Phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự trong việc thi hành án trên địa bàn. Báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác Tư pháp được cấp trên giao.

- Đăng ký và quản lý hộ tịch; Thực hiệp cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng việt; Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng việt, chứng thực các loại văn bản khác theo quy định của Pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”.

IV. VĂN HOÁ – XÃ HỘI. (1 Công chức)

1. Đồng chí: Võ Thị Thúy, phụ trách lĩnh vực Chính sách – Xã hội

 Số điện thoại: 0964398288

- Công tác lao động thương binh xã hội: Phụ trách Lao động, việc làm, dạy nghề, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn lao động, người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, phòng, chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới. Theo dõi việc thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo, việc thực hiện chi trả trợ cấp xã hội; Trực tiếp chi trả trợ cấp hàng tháng và các chế độ chính sách khác của các đối tượng người có công; Sơ kết, tổng kết báo cáo công tác lao động thương binh xã hội. Thực hiện nhiệm vụ tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”.

V. VĂN PHÒNG – THỐNG KÊ. ( 02 Công chức)

1. Đồng chí Võ Thị Kim Huế

Số điện thoại: 0975815616

 Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, tham mưu, thẩm định các văn bản hành chính của HĐND và UBND trình cấp có thẩm quyền và làm Báo cáo gửi lên cấp trên; Giúp HĐND&UBND đảm bảo các điều kiện phục vụ làm việc và các cuộc họp, nhận đơn khiếu nại của công dân chuyển đến HĐND và UBND hoặc lên cấp trên có thẩm quyền giải quyết; Công tác bầu cử theo quy định của pháp luật.Tham mưu công tác cán bộ cấp xã, thi đua khen thưởng, Quản lý con dấu, Nhận và trả kết quả trong giao dịch công việc giữa UBND với cơ quan, tổ chức, công dân theo cơ chế “một cửa”; Công tác cải cách hành chính và công tác Tôn giáo.

2. Đồng chí Trần Văn Long  trách  lĩnh vực: Thống kê – NTM

Số điện thoại: 0395335046

- Công tác thống kê

VI. TRƯỞNG CÔNG AN XÃ ( 1 Công chức)

 1. Đồng chí: Bùi Xuân Văn, phụ trách lĩnh vực: Trưởng công an xã

Số điện thoại: 0333134330

- Tổ chức lực lượng công an xã, nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; tham mưu đề xuất với cấp uỷ Đảng, Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn và cơ quan công an cấp trên về chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan tới an ninh trật tự cho nhân dân, hướng dẫn tổ chứcquần chúng làm công tác an ninh, trật tự trên địa bàn quản lý. Tổ chức phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật  theo hướng dẫn của công an cấp trên. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, giữ trật tự công cộng và an toàn giao thông, quản lý vũ khí, chất nổ dễ cháy; quản lý hộ khẩu, kiểm tra các quy định về an ninh trật tự trên địa bàn theo thẩm quyền. Xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật theo quy định; tổ chức việc quản lý, giáo dục đối tượng trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo việc bảo vệ môi trường, bắt người phạm tội quả tang, tổ chức bắt người có lệnh truy nã, người có lệnh truy tìm hành chính theo quy định của pháp luật; tiếp nhận và dẫn giải người bị bắt lên công an cấp trên; cấp cứu người bị nạn. Tuần tra, bảo vệ mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng ở địa bàn theo hướng dẫn của Công an cấp trên. Xây dựng nội bộ lực lượng công an xã, trong sạch, vững mạnh và thực hiện một số nội dung nhiệm vụ khác do cấp uỷ đảng, Uỷ ban nhân dân xã, công an cấp trên giao. Thực hiện nhiệm vụ tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả”.

VII. CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ Xà

1. Đồng chí: Nguyễn Đình Mến, phụ trách  lĩnh vực: Chỉ huy trưởng quân sự.

Số điện thoại:  0967561500

- Tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền cấp xã về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên. Xây dựng kế hoạch, xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị và pháp luật, huấn luyện quân sự, hoạt động chiến đấu, trị an của lực lượng dân quân; xây dựng kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; huy động lực lượng dự bị động viên và các kế hoạch khác liên quan tới nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; phối hợp với các đoàn thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới công tác quốc phòng, quân sự trên địa bàn. Phối hợp với lực lượng quân đội trên địa bàn huấn luyện quân dự bị theo quy định. Tổ chức thực hiện đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, quân nhân dự bị và dân quân theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác động viên, gọi thanh niên nhập ngũ. Chỉ đạo dân quân phối hợp với công an và lực lượng khác thường xuyên hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tổ chức khắc phục thiên tai, sơ tán, cứu hộ, cứu nạn. Phối hợp với các đoàn thể trên địa bàn giáo dục toàn dân ý thức quốc phòng quân sự và các văn bản pháp luật liên quan tới quốc phòng, quân sự. Có kế hoạch phối hợp với các tổ chức kinh tế, văn hoá, xã hội thực hiện nền quốc phòng gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội; các tiêu chuẩn, chế độ, chính sách cho dân quân, tự vệ, quân nhân dự bị theo quy định. Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ quản lý sử dụng, bảo quản vũ khí trang bị, sẵn sàng chiến đấu; quản lý công trình quốc phòng theo phân cấp; thực hiện chế độ kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, quân sự ở xã, thị trấn và thực hiện một số nội dung nhiệm vụ khác do cấp uỷ đảng, Uỷ ban nhân dân xã, cơ quan quân sự cấp trên giao./.

 

  • Hồ sơ công việc
  • Dịch vụ công trực tuyến
 Liên kết website
Thống kê: 47.040
Online: 51