Bình chọn
Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
58 người đã bình chọn

I. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết công việc của UBND xã

1. UBND xã thảo luận tập thể, quyết định theo đa số các vấn đề quan trọng mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của UBND xã về các vấn đề sau:

a. Xây dựng chương trình làm việc của UBND.

b. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách, mục tiêu duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới hàng năm trình HĐND xã và trình UBND huyện phê duyệt tổ chức thực hiện kế hoạch đó.

c. Các biện pháp thực hiện Nghị quyết của HĐND xã về kinh tế xã hội, thông qua báo cáo của UBND trước khi trình HĐND.

2. Cách thức giải quyết công việc của UBND xã.

a. Ủy ban nhân dân xã họp thảo luận tập thể và quyết định theo quá nửa tổng số thành viên của UBND được quy định tại khoản 1 Điều 3 của quy chế này.

b. Đối với các vấn đề giải quyết gấp nhưng không tổ chức họp UBND được, Chủ tịch UBND chủ trì tranh thủ các ý kiến thành viên UBND. Nếu có quá nửa tổng số thành viên UBND xã nhất trí thì Văn phòng xã tổng hợp trình Chủ tịch UBND quyết định và thông báo đến tất cả các đ/c tại cơ quan.

II. Nhiệm vụ giải quyết công việc của LĐ UBND xã.

1. Đ/c Nguyễn Quang Phú - Chủ tịch UBND xã:

- Phụ trách chung toàn bộ hoạt động và tất cả các lĩnh vực của UBND xã theo thẩm quyền. Trực tiếp phụ trách lĩnh vực An ninh – Quốc phòng, tài chính ngân sách, xây dựng cơ bản, công tác chính sách xã hội, giáo dục đào tạo, y tế, y dược tư nhân, văn hóa thông tin, thể dục thể thao, công tác tư pháp hộ tịch, cải cách hành chính, tiếp dân và giải quyết đơn thư của công dân.

- Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tệ nạn xã hội, tổ trưởng tổ giải phóng mặt bằng, xây dựng các dự án trên địa bàn. Ngoài những lĩnh vực được phân công còn thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành bộ phận một cửa, thực hiện ký các văn bản, giấy tờ của tổ chức và cá nhân đến giao dịch.

- Thực hiện công tác đối đối nội, đối ngoại của UBND xã.

2. Đ/c Lê Thị Minh - Phó Chủ tịch UBND xã.

 - Trực tiếp phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, giao thông thủy lợi, quản lý đất đai, công tác vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh, sản xuất kinh doanh, vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Thực hiện ký chứng thực, sao văn bản của tổ chức và cá nhân và các hồ sơ liên quan khác.

- Làm trưởng ban chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai như lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép.

- Chỉ đạo các hoạt động liên quan đến văn hóa cơ sở, trường học.

III. Nhiệm vụ và phạm vi giải quyết công việc của công chức cấp xã.

1. Ngoài việc thực hiện các quy định tại Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã còn có trách nhiệm:

a. Giúp UBND và Chủ tịch UBND thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, đảm bảo sự thống nhất quản lý theo lĩnh vực chuyên môn. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND và các cơ quan cấp huyện về lĩnh vực được phân công.

b. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động giải quyết công việc được giao, sâu sát cơ sở tận tụy phục vụ nhân dân, không gây khó khăn phiền hà cho nhân dân, nếu có vấn đề giải quyết vượt quá thẩm quyền phải kịp thời báo cáo với Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch để kịp thời giải quyết.

c. Tuân thủ quy chế làm việc của UBND xã, chấp hành sự phân công của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, giải quyết công việc kịp thời theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, không để tồn đọng ùn tắc, chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật, và nội quy cơ quan.

d. Không chuyển công việc thuộc phạm vi trách nhiệm cá nhân lên Chủ tịch, Phó Chủ tịch, hoặc tự ý chuyển cho cán bộ, công chức khác, không tự ý giải quyết công việc của cán bộ công chức khác, trong trường hợp nội dung công việc có liên quan đến cán bộ, công chức khác thì phải chủ động phối hợp và kịp thời báo cáo Chủ tịch, Phó Chủ tịch chỉ đạo, xử lý.

đ. Chịu trách nhiệm bảo quản giử gìn hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác chuyên môn, tổ chức sắp xếp, lưu trử tài liệu có hệ thống phục vụ cho công tác lâu dài của UBND xã, thực hiện chế độ báo cáo kịp thời, chính xác về lĩnh vực  mình phụ trách theo quy định.

e. Chế độ tài chính: Các ban ngành thực hiện chi ngân sách xã trước hết hàng năm phải xây dựng kế hoạch chi dựa trên phân bổ ngân sách đã được HĐND xã phê duyệt, dự toán trình Chủ tịch UBND xã nhất trí mới được chi, nghiêm chỉnh chấp hành quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo chi đúng định mức, nghiêm cấm việc chi ngân sách không đảm bảo nguyên tắc chi vượt quá quy định mức chi, chi phí phát sinh đã chi phải trình Chủ tịch UBND xã ký duyệt thanh toán, phải kiểm soát qua kế toán ngân sách có nội dung chi.

- Các khoản kinh phí tạm ứng ngân sách xã để giải quyết việc tập thể phải hoàn thành thủ tục, hồ sơ trình kế toán, Chủ tịch trong tháng tạm ứng. Nếu Đ/c nào tạm ứng kinh phí không hoàn thành việc làm thủ tục hồ sơ thanh quyết toán tại kế toán trước ngày hội đồng nhân kiểm kê số liệu tài chính, Đ/c đó tự chịu trách nhiệm và không được thanh toán lần sau./.

  • Hồ sơ công việc
  • Dịch vụ công trực tuyến
 Liên kết website
Thống kê: 48.825
Online: 53