Quyết định xử phạt Bà Hồ Thị Hà

ỦY BAN NHÂN DÂN

       HUYỆN CAN LỘC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     

Số:       /QĐ-XPVPHC

Can Lộc, ngày      tháng 02 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định 81/2013/NĐ-CP, ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 97/2017/NĐ-CP, ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 81;

                   Căn cứ Nghị định 115/2018 NĐ-CP, ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm;

Căn cứ biên bản vi phạm hành chính số 11/BB-VPHC do Đoàn kiểm tra liên ngành về chất lượng hàng hóa, gian lận thương mại, An toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp “ Tết nguyên đán Tân Sửu”năm 2021, lập hồi 9 giờ 50 phút  ngày 02/02/2021, tại Cửa  hàng bách hóa Hồ Thị Hà, Xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;

Xét nội dung, tính chất, mức độ của hành vi vi phạm hành chính;

Tôi: Đặng Trần Phong, Chức vụ: Chủ tịch UBND huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:

1. Bà: Hồ Thị Hà, sinh ngày 10/6/1983;

Nghề nghiệp: Kinh doanh;

Địa chỉ kinh doanh:  Thôn Phong Sơn, Xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;

CMND số: 183147306, cấp ngày 28/10/2011, nơi cấp: Công an  Hà Tĩnh.

                   2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: “Vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm”

3. Quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 14  Nghị định  115/2018 NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

                   4. Các tình tiết giảm nhẹ: Chủ cơ sở thành thật khai báo sự thật.

                   5. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

                   a) Hình thức phạt chính: phạt tiền.

Tổng số tiền phạt: 1.000.000đ (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không.

c) Các biện pháp khắc phục hậu quả: Không.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho Bà Hồ Thị Hà  để chấp hành.

Bà Hồ Thị Hà  phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt trong thời hạn mười ngày kể từ ngày nhận được Quyết định;

Quá thời hạn nêu trên, nếu Bà Hồ Thị Hà  cố tình không chấp hành Quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Chi phí cho việc cưỡng chế do Bà Hồ Thị Hà  chịu trách nhiệm chi trả;

Số tiền phạt quy định tại Điều 1 phải nộp vào Tiểu mục 4276 Chương 605 của Chi cục Thuế huyện Can Lộc mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam Chi  nhánh tại huyện Can Lộc trong vòng mười ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt;

Bà Hồ Thị Hà  có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật.

2. Chi cục Thuế và Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam Chi nhánh tại huyện Can Lộc để thu tiền phạt.

3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng các phòng: Y tế, Kế hoạch - Tài chính, Kinh tế - Hạ tầng và UBND xã Khánh Vĩnh Yên để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như Điều 3;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Lưu: VT, ĐKTLN.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Đặng Trần Phong

                        


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.228.190
    Online: 10