Về việc xếp lương do thay đổi chức danh đối với cán bộ cấp xã ( Võ Thị Lý)

 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAN LỘC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3678/QĐ-UBND

Can Lộc, ngày 22 tháng 10 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xếp lương do thay đổi chức danh đối với cán bộ cấp xã

––––––––––––––––––––––

 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 

 

 

 

 

 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân ph;  

Căn cứ Quyết định số 46/QĐ- PN ngày 4/10/2021 của Ban thường vụ Hội LHPN huyện về việc chuẩn y chức danh Chủ tịch Hội LHPN xã Thiên Lộc nhiệm kỳ 2021- 2026;

Theo đề nghị của UBND xã Thiên Lộc tại Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 12/10/2021 về việc đề nghị xếp lương đối với cán bộ cấp xã và đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ.

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

 

 

 

 

Điều 1. Xếp lương do thay đổi chức vụ đối với bà Võ Thị Ly;

Trình độ chuyên môn: Đại học

Chức vụ, đơn vị công tác: Chủ tịch hội LHPN xã Thiên Lộc, nhiệm kỳ 2021-2026;

Xếp vào ngạch: Chuyên viên; Mã số: 01.003;

Bậc: 1;                  Hệ số: 2,34           Phụ cấp chức vụ: 0,15

Các khoản phụ cấp khác (nếu có) thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Thời gian được hưởng lương và tính nâng bậc lương lần sau, từ ngày 04/10/2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng các phòng: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch; Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và bà Võ Thị Ly căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch, Các PCT UBND huyện;

- KBNN, BHXH Can Lộc;

- Lưu: VT, NV.

 

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

 CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Đặng Trần Phong

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.436.787
    Online: 52