V/v đề nghị góp ý Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện Can Lộc

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Thực hiện Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về triển khai hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID - 19 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. UBND huyện Can Lộc xây dựng Dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ trên địa bàn huyện Can Lộc.

                                    (Có văn bản dự thảo gửi kèm)

Đề nghị các cơ quan, đơn vị có tên trên tổ chức nghiên cứu, góp ý văn bản dự thảo gửi về UBND huyện qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo hệ thống hồ sơ công việc trước 10h00”,  ngày 11/8/2021 để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND huyện xem xét, ban hành

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.222.362
    Online: 60