UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 402/KH-UBND về việc triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, mục đích của kế hoạch là triển khai kịp thời nội dung “Chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Chính phủ, phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh Hà Tĩnh. Chuyển đổi số theo hướng hiện đại trên cơ sở ứng dụng khai thác có hiệu quả công nghệ số phát triển nguồn lực thông tin và tài nguyên số, xây dựng thư viện hiện đại, thư viện số, góp phần nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, giải trí của các tầng lớp Nhân dân và xây dựng xã hội học tập.

Mục tiêu của kế hoạch đến năm 2025 là Thư viện tỉnh và Thư viện các huyện, thành phố, thị xã được hoàn thiện, phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, triển khai liên thông, chia sẻ tài nguyên và sản phẩm thông tin thư viện. Nâng cấp, hoàn thiện trang thông tin điện tử các thư viện theo hướng hiện đại gắn với cung cấp dịch vụ trực tuyến, tích hợp các thành phần dữ liệu mở. 80% thư viện chuyên ngành; thư viện Trường Đại học Hà Tĩnh, các trường cao đẳng, trung cấp trong tỉnh; 60% thư viện huyện, thành phố, thư viện cơ sở giáo dục có trang thông tin điện tử, có khả năng cung cấp dịch vụ trực tuyến trên nhiều phương tiện truy cập (trừ các dịch vụ, nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước và dịch vụ, nội dung đọc hạn chế). 70% tài liệu cổ, quý hiếm và bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học do Thư viện tỉnh Hà Tĩnh thu thập, quản lý được số hóa. 60% tài liệu cổ, quý hiếm và bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học của thư viện các huyện, thành phố, thị xã được thu thập và quản lý bằng số hóa. 70% tài liệu, các công trình nghiên cứu khoa học do các thư viện chuyên ngành, trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh được số hóa. 100% người làm công tác thư viện được đào tạo và đào tạo lại, cập nhật các kiến thức, kỹ năng vận hành thư viện hiện đại.

Kế hoạch đề ra 8 nội dung để thực hiện gồm nâng cao nhận thức, tăng cường tuyên truyền; hoàn thiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật; hoàn thiện và phát triển hạ tầng số; phát triển dữ liệu số các thư viện; xây dựng và phát triển nền tảng số; bảo đảm an toàn, an ninh mạng; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh hợp tác.

Kế hoạch đặt ra yêu cầu bảo đảm cung ứng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người sử dụng, thu hút đông đảo người dân quan tâm và sử dụng dịch vụ thư viện. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, nhất là công nghệ số nhằm nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của hệ thống các thư viện.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.118.073
    Online: 39