Về việc đề nghị góp ý Quy định xây dựng nhà ở riêng lẻ khu vực nông thôn thuộc trường hợp miễn cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn huyện

Để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, UBND huyện đã giao phòng chuyên môn tham mưu xây dựng Quyết định ban hành Quy định tạm thời một số nội dung quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn thuộc trường hợp miễn cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Để thực hiện đúng quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các đồng chí Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, Ủy viên UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiên cứu góp ý vào dự thảo Quyết định ban hành Quy định tạm thời một số nội dung quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn thuộc trường hợp miễn cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Nhằm hạn chế những sai sót, bất cập trong việc quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, đồng thời để Quy định được triển khai thực hiện đồng bộ, khả thi, đúng quy định của pháp luật; đề nghị các đồng chí nghiên cứu kỹ và góp ý vào Dự thảo để cơ quan chuyên môn tổng hợp trước khi trình phòng Tư pháp thẩm định theo quy định.

Văn bản góp ý đề nghị gửi về UBND huyện (qua phòng Kinh tế & Hạ tầng) trước ngày 05/7/2021.

Nhận được văn bản, đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.222.296
    Online: 80