Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
107 người đã bình chọn

SẮP XẾP XÃ TIẾN LỘC VÀ THỊ TRẤN NGHÈN Thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Phụ lục 4A-15

 

PHƯƠNG ÁN

SẮP XẾP XÃ TIẾN LỘC VÀ THỊ TRẤN NGHÈN

Thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

 

 
 

 

 

 

Phần I

HIỆN TRẠNG ĐVHC CẤP XÃ THUỘC DIỆN SẮP XẾP

VÀ CÁC ĐVHC CÙNG CẤP LIỀN KỀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN SẮP XẾP

 

I. ĐVHC CẤP XÃ THUỘC DIỆN BẮT BUỘC SẮP XẾP

1. Tên đơn vị hành chính: Xã Tiến Lộc.

2. Thuộc khu vực: Đồng bằng.

3. Diện tích tự nhiên: 6,81km2, đạt tỷ lệ 22,69 % so với quy định.

4. Dân số trung bình: 3.276 người, đạt tỷ lệ 40,94 % so với quy định.

a) Dân số theo dân tộc: 100% dân tộc kinh.

b) Dân số theo tôn giáo: 716 người theo đạo Thiên chúa giáo, chiếm tỷ lệ 21,8% tổng dân số toàn xã.

5. Giáp ranh địa giới với các đơn vị hành chính cùng cấp liền kề: Phía Đông giáp xã Tùng Lộc và xã Thạch Kênh (huyện Thạch Hà); phía Tây giáp xã Xuân Lộc; phía Nam giáp các xã Thạch Liên (huyện Thạch Hà); phía Bắc giáp thị trấn Nghèn.

6. Hiện trạng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tôt dân phố.

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách có 67 người. Trong đó:

- Cán bộ: 10 người;

- Công chức: 08 người;

- Viên chức (giáo dục + y tế): 39 người;

- Người hoạt động không chuyên trách cấp xã: 10 người.

Cụ thể:

a) Tổ chức Đảng:

- Bí thư Đảng ủy: 01 người;

- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND: 01 người;

- Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND: 01 người;

b) Hội đồng nhân dân xã:

- Lãnh đạo HĐND: 02 người. Trong đó:

+ Chủ tịch HĐND: 01 người làm việc theo chế độ kiêm nhiệm (Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND);

+  Phó Chủ tịch HĐND chuyên trách: 01 người;

- Đại biểu Hội đồng nhân dân xã đầu nhiệm kỳ có 25 đại biểu, hiện có 23 đại biểu.

c) Ủy ban nhân dân xã:

- Lãnh đạo UBND xã: 02 người. Trong đó:

+ Chủ tịch: 01 người;

+ Phó Chủ tịch: 01 người.

- Công chức cấp xã: 08 người. Trong đó:

+ Văn phòng - Thống kê: 02 người;

+ Tài chính - Kế toán: 01 người.

+ Tư pháp - Hộ tịch: 0 người.

+ Văn hóa - Xã hội: 02 người.

+ Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường: 02 người.

+ Trưởng Công an: 01 người.

+ Chỉ huy trưởng Quân sự: 01 người (Chủ tịch Hội CCB kiêm).

d) Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể:

- Số lượng các tổ chức hiện có: 05 tổ chức.

- Số lượng cấp trưởng, cấp phó: 10 người (05 cấp trưởng; 05 cấp phó).

e) Thôn, tổ dân phố:

- Số lượng thôn, tổ dân phố: 07 thôn;

- Số lượng người hoạt động không chuyên trách thôn: 21 người.

g) Về số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã: 10 người, các vị trí bố trí người hoạt động không chuyên trách, gồm:

- Chủ tịch Hội người cao tuổi, Kiểm tra Đảng: 01 người;

- Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM: 01 người;

- Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ, Phó Chủ tịch UBMT TQ: 01 người;

- Phó Chủ tịch Hội Nông dân, Khuyến nông: 01 người;

- Phó Chủ tịch Hội CCB: 01 người;

- Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ, Thú y: 01 người;

- Phó Chủ tịch Hội Khuyến học, Phó Trưởng Công an: 01 người;

- Phó Chỉ huy trưởng Quân sự: 01 người;

- Chủ tịch Hội Người cao tuổi: 01 người;

- Văn phòng Đảng ủy: 01 người.

II. ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SẮP XẾP

1. Tên đơn vị hành chính: Thị trấn Nghèn.

2. Thuộc khu vực: Đồng bằng.

3. Diện tích tự nhiên: 11,52 km2, đạt tỷ lệ 82,31 % so với quy định.

4. Dân số trung bình: 13.638 người, đạt tỷ lệ 170,47 % so với quy định.

a) Dân số theo dân tộc: 100% dân tộc kinh.

b) Dân số theo tôn giáo: 3.895 người theo đạo Thiên chúa giáo, chiếm tỷ lệ 28,4% tổng dân số toàn thị trấn.

5. Giáp ranh địa giới với các đơn vị hành chính cùng cấp liền kề: Phía Đông giáp xã Tùng Lộc và xã Thuần Thiện; phía Tây giáp xã Vượng Lộc và xã Khánh Lộc; phía Nam giáp xã Tiến Lộc và xã Xuân Lộc; phía Bắc giáp xã Thiên Lộc.

6. Hiện trạng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách có 260 người. Trong đó:

- Cán bộ: 10 người;

- Công chức: 09 người;

- Viên chức (giáo dục + y tế): 227 người;

- Người hoạt động không chuyên trách cấp xã: 14 người.

Cụ thể:

a) Tổ chức Đảng:

- Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách: 01 người;

- Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND: 01 người;

b) Hội đồng nhân dân xã:

- Lãnh đạo HĐND: 02 người. Trong đó:

+ Quyền Chủ tịch HĐND: 01 người;

+ Phó Chủ tịch HĐND chuyên trách: 0 người;

- Đại biểu Hội đồng nhân dân thị đầu nhiệm kỳ có 29 đại biểu, hiện có 28 đại biểu (Trong đó có 11 cán bộ, công chức);

c) Ủy ban nhân dân xã:

- Lãnh đạo UBND thị trấn: 03 người. Trong đó:

+ Chủ tịch: 01 người;

+ Phó Chủ tịch: 02 người.

- Công chức cấp xã: 09 người. Trong đó:

+ Văn phòng - Thống kê: 02 người;

+ Tài chính - Kế toán: 01 người.

+ Tư pháp - Hộ tịch: 01 người.

+ Văn hóa - Xã hội: 01 người.

+ Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường: 02 người.

+ Trưởng Công an: 01 người.

+ Chỉ huy trưởng Quân sự: 01 người.

d) Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể:

- Số lượng các tổ chức hiện có: 05 tổ chức.

- Số lượng cấp trưởng, cấp phó: 10 người (05 cấp trưởng; 05 cấp phó).

e) Thôn, tổ dân phố:

- Số lượng thôn, tổ dân phố: 18 tổ dân phố;

- Số lượng người hoạt động không chuyên trách tổ dân phố: 49 người.

g) Về số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã: 14 người, các vị trí bố trí người hoạt động không chuyên trách, gồm:

- Văn phòng Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBMT TQ: 01 người;

- Khuyến Nông: 01 người;

- Phó Công an: 01 người;

- Công an viên Thường trực: 01 người;

- Thủ quỹ: 01 người;

- Chăn nuôi, Thú y, Phó Chủ tịch Hội Nông dân: 01 người;

- Ủy nhiệm thu thuế: 01 người;

- Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ: 01 người;

- Phó Chủ nhiệm Kiểm tra Đảng, PCT Hội CCB: 01 người;

- Chủ tịch Hội Người cao tuổi: 01 người;

- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ: 01 người;

- Bí thư Đoàn TNCS HCM: 01 người;

- Phó Chỉ huy trưởng thị đội: 01 người;

- Dân số: 01 người.

 

Phần II

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

 

I. CƠ SỞ VÀ LÝ DO CỦA PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

- Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

- Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

- Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.

- Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021.

- Quyết định số 1014-QĐ/TU ngày 12/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021.

- Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 22/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021.

2. Cơ sở thực tiễn:

- Xã Tiến Lộc là xã thuộc diện bắt buộc sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021 do chưa đạt 50% về quy mô diện tích tự nhiên và dân số theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Xã Tiến Lộc và thị trấn Nghèn có vị trí địa lý thuận lợi, tiếp giáp nhau, có đường Quốc lộ 1A chạy qua, có chung trường THCS Nguyễn Tất Thành; văn hóa, lịch sử có nhiều nét tương đồng (Năm 1946 thực hiện chủ trương của Nhà nước về nhập các xã nhỏ. Xã Hạ Lội đã hợp nhất với xã Trảo Nha và lấy tên chung là Trảo Nha. Đến giữa năm 1954 thực hiện chủ trương chia các xã lớn. Xã Trảo Nha được chia thành 2 xã lớn là Đại Lộc và Tiến Lộc, địa giới hành chính xã Tiến Lộc trên cơ sở xã Hạ Lội cũ và thêm 02 thôn Vĩnh Long và Nghiện Hùng thuộc xã Trảo Nha cũ chuyển về nhập xã Tiến Lộc).

- Việc sắp xếp xã Tiến Lộc và thị trấn Nghèn là phù hợp với các định hướng quy hoạch nhằm mở rộng diện tích, dân số để xây dựng, phát triển thị trấn Nghèn tương xứng với vị trí trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện Can Lộc; đồng thời khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. 

- Thực hiện việc sắp xếp xã Tiến Lộc và thị trấn Nghèn sẽ giảm được 01 đơn vị hành chính cấp xã, góp phần sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy Nhà nước, tạo điều kiện giảm chi ngân sách Nhà nước.

3. Đánh giá phương án:

Phương án đảm bảo nguyên tắc sắp xếp theo quy định tại Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

II. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ.

Sáp nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số hiện có của hai đơn vị là xã Tiến Lộc và thị trấn Nghèn để hình thành 01 thị trấn mới, giảm 01 xã.

III. KẾT QUẢ SAU KHI SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ.

1. Tên đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp: Thị trấn Nghèn.

2. Thuộc khu vực: Đồng bằng.

3. Diện tích tự nhiên của ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp: 18,33km2­­­­­­­­­, đạt tỷ lệ 130,7% so với quy định.

4. Dân số trung bình của ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp: 16.914 người, đạt tỷ lệ 211,4% so với quy định.

5. Địa giới hành chính của đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp: Phía Đông giáp xã Tùng Lộc, xã Thuần Thiện và xã Thạch Kênh (huyện Thạch Hà); phía Tây giáp xã Vượng Lộc và xã Khánh Lộc; phía Nam giáp xã Xuân Lộc và Thạch Liên (huyện Thạch Hà); phía Bắc giáp xã Thiên Lộc.

6. Trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị: Đặt tại trụ sở thị trấn Nghèn hiện tại.

IV. SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY, BỐ TRÍ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ, NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ VÀ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHỮNG TRƯỜNG HỢP DÔI DƯ DO SẮP XẾP.

1. Phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại ĐVHC cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp

- Sau khi sắp xếp, thị trấn Nghèn, dự kiến phân loại đơn vị hành chính đạt loại I.

- Tổ chức bộ máy thị trấn mới được kiện toàn đảm bảo đầy đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị: Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; các thôn, tổ dân phố; hệ thống bộ máy Trạm y tế, trường học đảm bảo đúng quy định.

2. Đánh giá, phân loại, phương án bố trí, sắp xếp chức danh lãnh đạo, quản lý, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn tại ĐVHC mới hình thành sau khi sắp xếp.

Sau sắp xếp, ĐVHC mới có 37 cán bộ, công chức (20 cán bộ, 17 công chức); Có 24 người hoạt động không chuyên trách cấp xã (08 người đã có đơn xin nghỉ công tác từ ngày 01/7/2019), trong đó, dự kiến vận động tinh giản biên chế: 02 người; giải quyết chế độ BHXH năm 2019: 01 người; còn lại 15 người chưa có phương án giải quyết, chờ văn bản hướng dẫn bố trí sắp xếp của cấp trên.

Căn cứ Kết luận số 92 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; dự kiến đến năm 2025, tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách bố trí cho thị trấn mới 343 người. Trong đó:

- Cán bộ: 11 người;

- Công chức 08 người;

- Viên chức (Giáo dục + Y tế): 266 người;

- Người hoạt động không chuyên trách: 08 người;

- Số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp thôn: 50 người

 Cụ thể:

a) Tổ chức Đảng:

- Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND: 01 người;

- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy: 01 người;

- Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND: 01 người.

b) Hội đồng nhân dân xã:

- Lãnh đạo HĐND: 02 người. Trong đó:

+ Chủ tịch HĐND: 01 người làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

+ Phó Chủ tịch HĐND chuyên trách: 01 người.

- Số lượng đại biểu HĐND: 29 người.

c) Ủy ban nhân dân xã:

- Lãnh đạo UBND xã: 03 người. Trong đó:

+ Chủ tịch: 01 người

+ Phó Chủ tịch: 02 người.

- Công chức cấp xã: 08 người. Trong đó:

+ Văn phòng - Thống kê: 01 người.

+ Tài chính - Kế toán: 01 người.

+ Tư pháp - Hộ tịch: 01 người.

+ Văn hóa - Xã hội: 01 người.

+ Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường: 02 người.

+ Trưởng Công an: 01 người.

+ Chỉ huy trưởng Quân sự: 01 người.

d) Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể:

- Số lượng tổ chức: 05 tổ chức.

- Số lượng cấp trưởng, cấp phó: 10 người.

e) Thôn, tổ dân phố:

- Số lượng thôn: 25 tổ dân phố.

- Số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp thôn: 50 người

g) Về số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã: 08 người; Các vị trí bố trí người hoạt động không chuyên trách gồm:

- Tổ chức, kiểm tra, dân vận, tuyên giáo: 01 người;

- Phó Chủ tịch UBMT TQ, Chủ tịch Hội người cao tuổi: 01 người;

- Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ, Dân số KHHGĐ: 01 người;

- Phó Chủ tịch Hội ND, phụ trách Nông nghiệp, thủy lợi, khuyến nông: 01 người;

- Phó Chủ tịch Hội CCB, phụ trách Chăn nuôi, thú y, bảo vệ thực vật: 01 người;

- Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM, phụ trách truyền thanh cơ sở: 01 người;

- Phó Trưởng Công an, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ: 01 người;

- Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Công an viên Thường trực: 01 người.

3. Xác định số lượng CBCC, viên chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sắp xếp; lộ trình, phương án giải quyết dôi dư

a) Số lượng dôi dư

Tổng số CBCC dôi dư sau sắp xếp đến năm 2025 trên cơ sở số lượng bố trí theo quy định tại Kết luận số 92-KL/TU ngày 03/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Dự kiến 30 người. Trong đó:

- Cán bộ 09 người, gồm:

+ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy: 01 người;

+ Phó Chủ tịch HĐND 01 người;

+ Phó Chủ tịch UBND: 02 người;

+ Mặt trận và các đoàn thể: 05 người.

- Công chức 08 người, gồm:

+ Văn phòng – Thống kê: 02 người.

+ Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường: 02 người.

+ Tài chính – Kế toán: 01 người.

+ Văn hóa – Xã hội: 02 người.

+ Trưởng Công an: 01 người.

- Viên chức giáo dục: Không

- Viên chức y tế: Không

- Người hoạt động không chuyên trách: 08 người (Thực hiện Nghị quyết 127/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh hiện nay 08 người đang làm hồ sơ xin nghỉ việc từ ngày 01/7/2019 nên còn lại 16 người, được bố trí 08 người nên dôi dư 08 người.

b) Phương án giải quyết dôi dư:

- Đối với cán bộ, công chức:

+ Nghỉ theo chính sách tinh giản biên chế: 02 người.

- Đối với viên chức y tế: Không.

- Đối với viên chức giáo dục:

+ Đối với Mầm non: Không.

+ Đối với Tiểu học: Không.

- Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã: 08 người, vận động nghỉ và hỗ trợ một phần kinh phí theo Nghị quyết 127/2018/NQ-HĐND

c) Số cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư chưa có phương án giải quyết: 15 người.

- Cán bộ 08 người, gồm:

+ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy: 01 người;

+ Phó Chủ tịch HĐND 01 người;

+ Phó Chủ tịch UBND: 02 người;

+ Mặt trận và các đoàn thể: 04 người.

- Công chức 07 người, gồm:

+ Văn phòng - Thống kê: 01 người.

+ Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường: 02 người.

+ Tài chính - Kế toán: 01 người.

+ Văn hóa - Xã hội: 02 người.

+ Trưởng Công an: 01 người.

4. Phương án bố trí, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại ĐVHC cấp xã mới hình thành sau sắp xếp và việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở các ĐVHC cũ trước đây đã thực hiện sắp xếp.

a) Xác định số lượng trụ sở làm việc dư thừa:

- Trung tâm hành chính: 01, tại xã Tiến Lộc.

- Trạm Y tế: Không.

- Trường học: Không

- Trang thiết bị, cơ sở vật chất, tài sản: Không

b) Phương án xử lý:

- Trung tâm hành chính:

+ Phương án 1: Giao khu vực này cho khối phố làm nơi sinh hoạt cộng đồng phục vụ cụm dân cư trong vùng (Nếu thấy hợp lý nhưng phải đảm bảo công năng sử dụng, không để lãng phí tài sản đất đai của Nhà nước).

+ Phương án 2: Sau khi sáp nhập điều chỉnh quy hoạch thị trấn, khu vực này thành khu dịch vụ thương mại văn hóa thể thao bán tài sản gắn với đất cho tổ chức, cá nhân doanh nghiệp nếu có nhu cầu; Để một phần diện tích và cơ sở vật chất cho sinh hoạt cộng đồng.

 

Phần III

ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ SAU KHI SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃ

 

I. ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐVHC CẤP XÃ MỚI HÌNH THÀNH SAU SẮP XẾP

1. Định hướng ổn định và phát triển của ĐVHC cấp xã mới hình thành sau sắp xếp

a) Về phát triển kinh tế: Phát huy, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển; nâng cao trình độ dân trí, sức mạnh của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Mở rộng các loại hình dịch vụ, thương mại, phục vụ nhu cầu của nhân dân trên địa bàn toàn huyện; Tập trung huy động các nguồn vốn cải tạo, nâng cấp, mở rộng và phát huy hiệu quả của chợ Nghèn. Thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Phát triển nông nghiệp toàn diện theo chiều sâu, chất lượng và hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống nhân dân. Tiếp tục nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế làm ăn có hiệu quả.

b) Về Văn hóa - xã hội: Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng khám và chữa bệnh ban đầu cho người dân sau sáp nhập. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa. Phát triển sự nghiệp văn hóa thông tin, thể dục, thể thao. Thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa giáo dục, văn hóa, y tế, thể dục, thể thao, dạy nghề. Giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội; giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân; giảm tỷ lệ hộ nghèo; tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo.

Phát triển đồng bộ lĩnh vực văn hóa - xã hội, ngăn chặn và đầy lùi các tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

c) Về phát triển cơ sở hạ tầng: Huy động được các nguồn lực tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo hướng đồng bộ và từng bước hoàn chỉnh, kết nối các khu trung tâm, đặc biệt từng bước hoàn thiện các tiêu chí để thị trấn Nghèn sớm được công nhân đạt đô thị loại IV.

d) Về tổ chức bộ máy: Nhân sự bộ máy mới được lựa chọn, sắp xếp lại; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu về tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, đặc biệt là công nghệ thông tin được đầu tư xây dựng mới nên chất lượng phục vụ sẽ tốt hơn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Nhân dân.

2. Giải pháp ổn định và phát triển của ĐVHC cấp xã mới hình thành sau sắp xếp.

a) Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền:

Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất trong đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, Đảng viên, cán bộ và toàn thể nhân dân về chủ trương, mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

b) Về lãnh đạo, chỉ đạo:

- Tập trung nâng cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối kết hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cho nhiệm vụ xây dựng và phát triển xã mới sau sau xếp.

- Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trên địa bàn đơn vị mới.

c) Giải pháp về ngân sách:

- Sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền, bộ máy chính quyền đi vào hoạt động ổn định thì nhiệm vụ kinh tế hàng đầu là thu ngân sách. Ưu tiên giải quyết công nợ của các đơn vị cũ từ các nguồn thu hợp pháp.

- Tận dụng khai thác, nuôi dưỡng nguồn thu, quản lý thu, chi ngân sách chặt chẽ. Thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục huy động các nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn để đầu tư, xây dựng các công trình, dự án.

d) Giải pháp về tổ chức bộ máy:

- Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn từ thị trấn đến tổ dân phố hoạt động hiệu quả, phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp.

- Trên cơ sở số cán bộ công chức hiện có, lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đảm bảo đúng quy định và phù hợp với thực tiễn của địa phương.

- Đối với trường học và Y tế, cơ bản ổn định tổ chức, bộ máy; học sinh và giáo viên cơ bản ổn định tránh xáo trộn (tạm thời giữ nguyên các điểm trường mầm non và dịch chuyển dần để đến chậm nhất năm 2021 về tại địa điểm chính).

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải quyết số cán bộ, công chức, người hoạt đông không chuyên trách cấp xã dôi dư:

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng đủ điều kiện thực hiện tinh giản biên chế theo chính sách của Trung ương, của tỉnh để giải quyết dôi dư.

+ Rà soát bố trí bổ sung cho các vị trí thiếu do nghỉ hưu tại các xã khác trên địa bàn huyện, tỉnh.

+ Rà soát thực hiện tuyển dụng không qua thi tuyển theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong 05 năm cho các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện.

+ Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ nếu được phân công vị trí khác không phù hợp.

e) Giải pháp về vốn đầu tư: Ưu tiên tập trung các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu đảm bảo kết nối liên thông của đơn vị mới; đảm bảo các điều kiện hoạt động của tổ chức bộ máy mới để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Tăng cường huy động vốn đầu tư để đẩy nhanh phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ quỹ đất và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác trên địa bàn.

g) Giải pháp về sử dụng tài sản công, các công trình hạ tầng đã xây dựng đưa vào sử dụng và đầu tư xây dựng:

Huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, ưu tiên đầu tư các công trình quan trọng, cấp thiết. Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho bộ máy hành chính mới hoạt động. Tiếp tục cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn, đường giao thông nội đồng, rãnh thoát nước...

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc:

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã tổ chức thực hiện việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã đảm bảo đúng lộ trình quy định.

- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện bố trí, sắp xếp hệ thống tổ chức bộ máy thuộc cơ quan Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tại ĐVHC xã mới đảm bảo đúng quy định và phù hợp với thực tiễn của địa phương. Nhanh chóng ổn định tổ chức để đi vào hoạt động.

- Chủ động, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng, đề xuất phương án bố trí, phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách tại các ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp. Tập trung thực hiện các giải pháp để xử lý số cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã thực hiện sắp xếp lập danh sách cử tri đảm bảo đúng quy định theo Điều 2 Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ; niêm yết danh sách cử tri; tổ chức lấy ý kiến cử tri; tổng hợp, báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri đảm bảo đúng thời gian quy định.

- Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến cử tri của các địa phương, chủ trì, phối hợp Hội đồng nhân dân cấp huyện chỉ đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã thực hiện sắp xếp tổ chức lấy ý kiến Hội đồng nhân dân cấp xã; trình xin ý kiến Hội đồng nhân dân cấp huyện; tổng hợp, báo cáo kết quả lấy ý kiến Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện đảm bảo đúng thời gian quy định.

- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức khi thay đổi địa giới ĐVHC do sắp xếp, bảo đảm thủ tục chuyển đổi phải đơn giản, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện chuyển đổi.

2. Sở Nội vụ:

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc địa phương trong quá trình thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu phương án; cơ chế, chính sách thống nhất trong toàn tỉnh để giải quyết số cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư sau sắp xếp.

3. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu phương án, giải pháp cụ thể để sử dụng hiệu quả trụ sở tại các ĐVHC cấp xã mới hình thành sau sắp xếp.

- Hướng dẫn các cơ quan, địa phương lập dự toán phân bổ, sử dụng và quyết toán kinh phí việc thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu xây dựng hoặc điều chỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể ĐVHC của tỉnh phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

5. Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo:

Theo chức năng, nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý, hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xây dựng phương án bố trí tổ chức bộ máy, số người làm việc tại các Trạm y tế, Trường học trên địa bàn các ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp./.

 

                                                                             ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan
  Tin đã đăng

    Bình luận


   Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 814.897
    Online: 3