Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
107 người đã bình chọn

SẮP XẾP 03 XÃ: KHÁNH LỘC + VĨNH LỘC + YÊN LỘC Thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Phụ lục 4A-14

 

PHƯƠNG ÁN

SẮP XẾP 03 : KHÁNH LỘC + VĨNH LỘC + YÊN LỘC

Thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

 

 
 

 

 

 

 

Phần I

HIỆN TRẠNG ĐVHC CẤP XÃ THUỘC DIỆN SẮP XẾP

 

I. XÃ KHÁNH LỘC

1. Tên ĐVHC: Xã Khánh Lộc.

2. Thuộc khu vực: Đồng bằng.

3. Diện tích tự nhiên: 6,43km2; đạt tỷ lệ 21,43% so với quy định.

4. Dân số trung bình: 3.790 người; đạt tỷ lệ 47,4% so với quy định.

Trong đó:

a) Dân số theo dân tộc: 100% dân tộc Kinh.

b) Dân số theo tôn giáo:

- Thiên chúa giáo: Không.

- Phật giáo: 12 người; chiếm 0,32% tổng số dân toàn xã. 

5. Giáp ranh địa giới với các ĐVHC cùng cấp liền kề: Phía Đông giáp thị trấn Nghèn và xã Xuân Lộc; phía Tây giáp xã Vĩnh Lộc; phía Nam giáp xã Trung Lộc; phía Bắc giáp xã Vượng Lộc.

6. Hiện trạng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách có 100 người. Trong đó:

- Cán bộ: 09 người;

- Công chức: 09 người;

- Viên chức (giáo dục + y tế): 69 người;

- Người hoạt động không chuyên trách cấp xã: 13 người.

Cụ thể:

a) Tổ chức Đảng:

+ Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND: 01 người;

+ Phó Bí thư thường trực Đảng ủy: 01 người;

+ Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND: 01 người;

b) Hội đồng nhân dân xã:

- Lãnh đạo HĐND: 02 người. Trong đó:

+ Chủ tịch HĐND: 01 người làm việc theo chế độ kiêm nhiệm (Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND)

+ Phó Chủ tịch HĐND chuyên trách: 01 người;

- Số lượng đại biểu HĐND: 25 người.

c) Ủy ban nhân dân xã:

- Lãnh đạo UBND xã: 02 người. Trong đó:

+ Chủ tịch: 01 người;

+ Phó Chủ tịch: 01 người.

- Công chức cấp xã: 09 người. Trong đó:

+ Văn phòng - Thống kê: 01 người;

+ Tài chính - Kế toán: 02 người.

+ Tư pháp - Hộ tịch: 01 người.

+ Văn hóa - Xã hội: 02 người.

+ Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường: 01 người.

+ Trưởng Công an: 01 người.

+ Chỉ huy trưởng Quân sự: 01 người.

d) Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể:

- Số lượng các tổ chức hiện có: 05 tổ chức.

- Số lượng cấp trưởng, cấp phó: 09 người (04 cấp trưởng; 05 cấp phó).

e) Thôn, tổ dân phố:

- Số lượng thôn, tổ dân phố: 09 thôn;

- Số lượng người hoạt động không chuyên trách thôn: 27 người.

g) Về số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã: 13 người, gồm:

- Văn phòng Đảng ủy: 01 người;

- Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng: 01 người

- Phó Chủ tịch UBMTTQ kiêm Chủ tịch Hội chữ thập đỏ: 01 người;

- Phó chủ tịch HLHPN: 01 người;

- Phó Bí thư Đoàn xã: 01 người;

- Phó Chủ tịch Hội Nông dân: 01 người;

- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh: 01 người;

- Chủ tịch Hội người cao tuổi: 01 người;

- Phó trưởng Công an: 01 người;

- Phó Chỉ huy trưởng Quân sự: 01 người;

- Thú y, thủ quỹ: 01 người;

- Khuyến nông, giao thông thủy lợi: 01 người;

- Dân số: 01 người.

II. XÃ VĨNH LỘC

1. Tên ĐVHC: Xã Vĩnh Lộc.

2. Thuộc khu vực: Đồng bằng.

3. Diện tích tự nhiên: 6,33km2; đạt tỷ lệ 21,1% so với quy định.

4. Dân số trung bình: 2.866 người; đạt tỷ lệ 35,83% so với quy định.

Trong đó:

a) Dân số theo dân tộc: 100% dân tộc Kinh.

b) Dân số theo tôn giáo:

- Thiên chúa giáo: 133 người; chiếm 4,6% dân số.

- Phật giáo: 49 người; chiếm 1,71% dân số. 

5. Giáp ranh địa giới với các ĐVHC cùng cấp liền kề: Phía Đông giáp xã Khánh Lộc; phía Tây giáp xã Gia Hanh; Phía Nam giáp các xã: Thượng Lộc, Trung Lộc; phía Bắc giáp các xã: Yên Lộc, Vượng Lộc.

6. Hiện trạng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách có 65 người. Trong đó:

- Cán bộ: 09 người;

- Công chức: 09 người;

- Viên chức (giáo dục + y tế): 34 người;

- Người hoạt động không chuyên trách cấp xã: 13 người;

Cụ thể:

a) Tổ chức Đảng:

- Bí thư Đảng ủy: 01 người;

- Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND: 01 người;

- Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND: 01 người;

b) Hội đồng nhân dân xã:

- Lãnh đạo HĐND: 02 người. Trong đó:

+ Chủ tịch HĐND: 01 người làm việc theo chế độ kiêm nhiệm (Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND)

+ Phó Chủ tịch HĐND chuyên trách: 01 người;

- Số lượng đại biểu HĐND: 24 người.

c) Ủy ban nhân dân xã:

- Lãnh đạo UBND xã: 02 người. Trong đó:

+ Chủ tịch: 01 người;

+ Phó Chủ tịch: 01 người.

- Công chức cấp xã: 09 người. Trong đó:

+ Văn phòng - Thống kê: 01 người;

+ Tài chính - Kế toán: 02 người.

+ Tư pháp - Hộ tịch: 01 người làm việc theo chế độ kiêm nhiệm (công chức văn phòng kiêm).

+ Văn hóa - Xã hội: 01 người.

+ Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường: 02 người.

+ Trưởng Công an: 01 người.

+ Chỉ huy trưởng Quân sự: 01 người.

d) Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể:

- Số lượng các tổ chức hiện có: 05 tổ chức.

- Số lượng cấp trưởng, cấp phó: 09 người (04 cấp trưởng; 05 cấp phó).

e) Thôn, tổ dân phố:

- Số lượng thôn, tổ dân phố: 06 thôn;

- Số lượng người hoạt động không chuyên trách thôn: 18 người.

g) Về số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã: 13 người, gồm:

- Văn phòng Đảng ủy: 01 người;

- Phó Chủ nhiệm UBKT kiêm Trưởng ban Thanh tra nhân dân: 01 người;

- Phó Chủ tịch MTTQ kiêm Chủ tịch Hội người Cao tuổi: 01 người;

- Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ: 01 người;

- Phó Bí thư Đoàn: 01 người;

- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh: 01 người;

- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ: 01 người;

- Phó Chỉ huy Quân sự: 01 người;

- Công an viên thường trực: 01 người;

- Chăn nuôi - Thú y: 01 người;

- Chuyên trách Dân số: 01 người;

- Khuyến nông: 01 người;

- Truyền thanh: 01 người.

III. XÃ YÊN LỘC

1. Tên ĐVHC: Xã Yên Lộc.

2. Thuộc khu vực: Đồng bằng.

3. Diện tích tự nhiên: 5,87km2; đạt tỷ lệ 19,57% so với quy định.

4. Dân số trung bình: 3.588 người; đạt tỷ lệ 44,85% so với quy định.

Trong đó:

a) Dân số theo dân tộc: 100% dân tộc Kinh.

b) Dân số theo tôn giáo:

- Thiên Chúa giáo: 1.620 người; chiếm 45,1% dân số toàn xã;

- Phật giáo: 20 người; chiếm 0,56% dân số toàn xã.

5. Giáp ranh địa giới với các ĐVHC cùng cấp liền kề: Phía Đông giáp xã Thanh Lộc; phía Tây giáp xã Trường Lộc; phía Nam giáp các xã: Vĩnh Lộc và Gia Hanh; phía Bắc giáp xã Thanh Lộc.

6. Hiện trạng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách có 77 người. Trong đó:

- Cán bộ: 09 người;

- Công chức: 08 người;

- Viên chức (giáo dục + y tế): 49 người;

- Người hoạt động không chuyên trách cấp xã: 11 người;

Cụ thể:

a) Tổ chức Đảng:

- Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND: 01 người;

- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy: 01 người;

- Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND: 01 người;

b) Hội đồng nhân dân xã:

- Lãnh đạo HĐND: 02 người. Trong đó:

+ Chủ tịch HĐND: 01 người làm việc theo chế độ kiêm nhiệm (Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND)

+  Phó Chủ tịch HĐND chuyên trách: 01 người;

- Số lượng đại biểu HĐND: 24 người.

c) Ủy ban nhân dân xã:

- Lãnh đạo UBND xã: 02 người. Trong đó:

+ Chủ tịch: 01 người;

+ Phó Chủ tịch: 01 người.

- Công chức cấp xã: 08 người. Trong đó:

+ Văn phòng - Thống kê: 02 người;

+ Tài chính - Kế toán: 0 người.

+ Tư pháp - Hộ tịch: 01 người

+ Văn hóa - Xã hội: 02 người.

+ Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường: 01 người.

+ Trưởng Công an: 01 người.

+ Chỉ huy trưởng Quân sự: 01 người làm việc theo chế độ kiêm nhiệm

d) Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể:

- Số lượng các tổ chức hiện có: 05 tổ chức.

- Số lượng cấp trưởng, cấp phó: 09 người (04 cấp trưởng; 05 cấp phó).

e) Thôn, tổ dân phố:

- Số lượng thôn, tổ dân phố: 06 thôn;

- Số lượng người hoạt động không chuyên trách thôn: 18 người.

g) Về số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã: 11 người, gồm:

+ Văn phòng Đảng ủy: 01 người;

+ Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra kiêm PCT Hội Cựu chiến binh: 01 người

+ Phó Chủ tịch UBMTTQ kiêm Dân số: 01 người;

+ Phó chủ tịch Hội LHPN: 01 người;

+ Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM kiêm Phó Chỉ huy Quân sự: 01 người;

+ Phó Chủ tịch Hội Nông dân: 01 người

+ Chủ tịch Hội chữ thập đỏ: 01 người;

+ Chủ tịch Hội người cao tuổi: 01 người;

+ Phó trưởng Công an: 01 người

+ Thú y: 01 người;

+ Khuyến nông: 01 người.

 

 

Phần II

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃ

 

I. CƠ SỞ VÀ LÝ DO CỦA PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃ

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

- Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã.

- Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

- Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.

- Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021.

- Quyết định số 1014-QĐ/TU ngày 12/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2021.

- Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 22/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2021.

2. Cơ sở thực tiễn:

- Ba xã Khánh Lộc, Vĩnh Lộc, Yên Lộc đều thuộc diện bắt buộc sắp xếp trong giai đoạn 2019-2021 do chưa đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

- Ba xã Khánh Lộc, Vĩnh Lộc và Yên Lộc có vị trí địa lý nằm liền kề nhau, có truyền thống lịch sử, phong tục tập quán, văn hóa tương đồng nhau, đều tách ra từ xã Hồng Phong trước đây.

3. Đánh giá phương án:

Phương án đảm bảo nguyên tắc sắp xếp theo quy định tại Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (nhập 03 đơn vị hành chính cấp xã).

II. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃ

Sáp nhập nguyên trạng về diện tích tự nhiên và dân số hiện có của 03 xã: Khánh Lộc, Vĩnh Lộc và Yên Lộc để hình thành 01 xã mới, giảm 02 xã.

III. KẾT QUẢ SAU KHI SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃ

1. Tên ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp:

Tên dự kiến theo các phương án sau:

- Phương án 1: Xã Khánh Vĩnh Yên (Ghép tên các chữ đầu 03 xã theo thức tự abc).

- Phương án 2: Xã Hồng Phong (tên xã trước đây).

2. Thuộc khu vực: Đồng bằng.

3. Diện tích tự nhiên: 18,63km2; đạt tỷ lệ 62,1% so với quy định.

4. Dân số trung bình: 10.244 người; đạt tỷ lệ 128,1% so với quy định;

Trong đó:

a) Dân số theo dân tộc: 100% dân tộc Kinh.

b) Dân số theo tôn giáo:

- Thiên chúa giáo: 1.753 người;  chiếm 17,11 dân số toàn xã;

- Phật giáo: 81 người, chiếm 0,79% dân số toàn xã. 

5. Địa giới hành chính của ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp: Phía Đông giáp xã Xuân Lộc và thị trấn Nghèn; phía Tây giáp các xã: Trường Lộc, Gia Hanh; phía Nam giáp các xã: Trung Lộc, Thượng Lộc; phía Bắc giáp các xã: Thanh Lộc, Vượng Lộc.

6. Trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị

- Trung tâm hành chính xã mới: Trước mắt sử dụng trụ sở xã Vĩnh Lộc hiện tại.

- Trạm y tế xã: Điểm chính đặt tại Khánh Lộc, điểm lẻ đặt tại trạm y tế Yên Lộc.

- Trường học:

+ Trường Mầm non, tiểu học: 01 trường đặt tại xã Khánh Lộc và 02 điểm trường tại xã Yên Lộc và xã Vĩnh Lộc.

+ Trường Trung học cơ sở: 01 trường đặt tại xã Vĩnh Lộc.

 IV. SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY, BỐ TRÍ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ, NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ VÀ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHỮNG TRƯỜNG HỢP DÔI DƯ DO SẮP XẾP

1. Phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại ĐVHC cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp

- Sau khi sắp xếp, xã mới hình thành dự kiến là xã loại II.

- Tổ chức bộ máy xã mới được kiện toàn đảm bảo đầy đủ các các tổ chức trong hệ thống chính trị: Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; các thôn; hệ thống bộ máy Trạm y tế, trường học đảm bảo đúng quy định.

2. Đánh giá, phân loại, phương án bố trí, sắp xếp chức danh lãnh đạo, quản lý, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn tại ĐVHC mới hình thành sau khi sắp xếp.

Sau sắp xếp, ĐVHC mới có 53 cán bộ, công chức (27 cán bộ, 26 công chức) và 37 người hoạt động không chuyên trách cấp xã (16 người đã có đơn xin nghỉ từ ngày 01/7/2019). Trong đó: Dự kiến vận động tinh giản biên chế: 04 người; giải quyết chế độ Bảo hiểm xã hội: 05 người; điều chuyển huyện, xã khác: 03 người; còn lại 23 người chưa có phương án giải quyết, chờ văn bản hướng dẫn bố trí sắp xếp của cấp trên.

Căn cứ Kết luận số 92-KL/TU ngày 03/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; dự kiến đến năm 2025, tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách bố trí cho xã mới 212 người. Trong đó:

- Cán bộ: 10 người;

- Công chức 08 người;

- Viên chức (Giáo dục + Y tế): 144 người;

- Người hoạt động không chuyên trách cấp xã: 08 người;

- Số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp thôn: 42 người

 Cụ thể:

a) Tổ chức Đảng:

- Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND: 01 người;

- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy: 01 người;

- Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND: 01 người.

b) Hội đồng nhân dân xã:

- Lãnh đạo HĐND: 02 người. Trong đó:

+ Chủ tịch HĐND: 01 người làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

+ Phó Chủ tịch HĐND chuyên trách: 01 người.

- Số lượng đại biểu HĐND: 27 người.

c) Ủy ban nhân dân xã:

- Lãnh đạo UBND xã: 02 người. Trong đó:

+ Chủ tịch: 01 người

+ Phó Chủ tịch: 01 người.

- Công chức cấp xã: 08 người. Trong đó:

+ Văn phòng - Thống kê: 01 người.

+ Tài chính - Kế toán: 01 người.

+ Tư pháp - Hộ tịch: 01 người.

+ Văn hóa - Xã hội: 01 người.

+ Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường: 02 người.

+ Trưởng Công an: 01 người.

+ Chỉ huy trưởng Quân sự: 01 người.

d) Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể:

- Số lượng tổ chức: 05 tổ chức.

- Số lượng cấp trưởng, cấp phó: 10 người.

e) Thôn, tổ dân phố:

- Số lượng thôn: 21 thôn.

- Số lượng người hoạt động không chuyên trách thôn: 42 người

g) Về số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã: 08 người;

+ Tổ chức, kiểm tra, dân vận, tuyên giáo: 01 người;

+ Phó Chủ tịch MTTQ, Trưởng ban Thanh tra nhân dân: 01 người;

+ Phó Chủ tịch Hội LHPN, Văn phòng Đảng ủy: 01 người;

+ Phó Chủ tịch Hội Nông dân, phụ trách lâm - ngư nghiệp - thủy lợi - khuyến nông: 01 người;

+ Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Chủ tịch Hội cao tuổi: 01 người;

+ Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM, phụ trách truyền thanh cơ sở: 01 người;

+ Phó trưởng Công an; Chủ tịch Hội chữ thập đỏ: 01 người;

+ Phó Chỉ huy trưởng quân sự, Công an viên thường trực: 01 người.

3. Xác định số lượng CBCC, viên chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sắp xếp; lộ trình, phương án giải quyết dôi dư

a) Số lượng dôi dư

Tổng số CBCC dôi dư sau sắp xếp đến năm 2025 trên cơ sở số lượng bố trí theo quy định tại Kết luận số 92-KL/TU ngày 03/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Dự kiến 53 người. Trong đó:

- Cán bộ: 15 người, gồm:

+ Bí thư Đảng ủy: 01 người;

+ Phó Bí thư thường trực: 01 người;

+ Phó Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND: 01 người;

+ Phó Chủ tịch HĐND: 02 người;

+ Chủ tịch UBND: 02 người;

+ Phó Chủ tịch UBND: 02 người;

+ Mặt trận và các đoàn thể: 06 người.

- Công chức: 17 người, gồm:

+ Văn phòng - Thống kê: 03 người.

+ Tài chính - Kế toán: 02 người.

+ Tư pháp - Hộ tịch: 02 người.

+ Văn hóa - Xã hội: 04 người.

+ Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường: 02 người.

+ Trưởng Công an: 02 người.

+ Chỉ huy trưởng Quân sự: 02 người.

- Viên chức giáo dục: 08 người, trong đó: 02 cấp trưởng, 05 cấp phó, 01 giáo viên.

+ Mầm non: 04 người, trong đó: 01 cấp trưởng, 03 cấp phó;

+ Tiểu học: 04 người, trong đó: 01cấp trưởng, 02 cấp phó, 01 giáo viên

- Viên chức y tế: Không

- Người hoạt động không chuyên trách: 13 người.

b) Phương án giải quyết dôi dư:

- Đối với cán bộ, công chức:

+ Nghỉ hưu theo chế độ bảo hiểm xã hội: 03 người (Không tính năm 2019)

+ Nghỉ theo chính sách tinh giản biên chế: 03 người (Không tính năm 2019)

+ Bố trí làm việc tại các xã khác: 02 người.

+ Điều chuyển lên huyện 01 người.

- Đối với viên chức y tế:

+ Điều chuyển công tác: 05 người.

- Đối với viên chức giáo dục:

+ Điều chuyển công tác: 06 người;

+ Bố trí việc khác: 02 người;

- Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã: Vận động nghỉ và hỗ trợ một phần kinh phí theo Nghị quyết 127/2018/NQ-HĐND

c) Số cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư chưa có phương án giải quyết: 23 người, gồm:

- Cán bộ: 10 người, gồm:

+ Phó Bí thư  kiêm Chủ tịch HĐND: 01 người;

+ Phó Chủ tịch HĐND: 01 người;

+ Chủ tịch UBND: 02 người;

+ Phó Chủ tịch UBND: 01 người;

+ Mặt trận và các đoàn thể: 05 người.

- Công chức: 13 người, gồm:

+ Văn phòng – Thống kê: 03 người.

+ Tài chính – Kế toán: 01 người.

+ Tư pháp – Hộ tịch: 01 người.

+ Văn hóa – Xã hội: 04 người.

+ Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường: 02 người.

+ Trưởng Công an: 02 người.

4. Phương án bố trí, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại ĐVHC cấp xã mới hình thành sau sắp xếp và việc quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở các ĐVHC cũ trước đây đã thực hiện sắp xếp.

a) Xác định số lượng trụ sở làm việc dư thừa:

- Trung tâm hành chính: 02 (Khánh Lộc và Yên Lộc)

- Trạm Y tế: Không

- Trường học: Không

- Trang thiết bị, cơ sở vật chất, tài sản: Không

b) Phương án xử lý:

- Trung tâm hành chính:

- Khu trung tâm hành chính xã Yên Lộc hiện nay, quy hoạch thành khu sản xuất, trưng bày và giới thiệu sản phẩm mộc dân dụng;

- Khu trung tâm hành chính xã Khánh Lộc sẽ điều chỉnh quy hoạch vùng này thành khu dịch vụ thương mại, văn hóa thể thao...

- Trạm y tế xã: Trước mắt bố trí tại 02 điểm: Khánh Lộc và Yên Lộc, trạm y tế xã Vĩnh Lộc đã xuống cấp, hư hỏng không còn sử dụng được, đã được thanh lý tài sản.

- Trường học: Bố trí học tại 03 điểm trường Khánh Lộc, Yên Lộc và Vĩnh Lộc.

Phần III

ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN,

TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ SAU KHI SẮP XẾP ĐVHC CẤP XÃ

 

I. ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐVHC CẤP XÃ MỚI HÌNH THÀNH SAU SẮP XẾP

1. Định hướng ổn định và phát triển của ĐVHC cấp xã mới hình thành sau sắp xếp.

a) Về phát triển kinh tế: Phát huy, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển; nâng cao trình độ dân trí, sức mạnh của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Mở rộng các loại hình dịch vụ, thương mại, phục vụ nhu cầu của nhân dân trên địa bàn toàn huyện; Tập trung huy động các nguồn vốn cải tạo, nâng cấp, mở rộng và phát huy quả của chợ Nhe. Quan tâm, hỗ trợ các làng nghề truyền thống, phát triển thêm các ngành nghề mới để giải quyết việc làm cho người lao động; đặc biệt là làng nghề Yên Huy.

Thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; Phát triển nông nghiệp toàn diện theo chiều sâu, chất lượng và hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nâng cao đời sống nhân dân. Tiếp tục nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế làm ăn có hiệu quả.

b) Văn hóa - xã hội: Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng khám và chữa bệnh ban đầu cho người dân sau sáp nhập. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa. Phát triển sự nghiệp văn hóa thông tin, thể dục, thể thao. Thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa giáo dục, văn hóa, y tế, thể dục, thể thao, dạy nghề. Giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội; giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân; giảm tỷ lệ hộ nghèo; tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi.

Phát triển đồng bộ lĩnh vực văn hóa - xã hội, ngăn chặn và đầy lùi các tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

c) Về phát triển cơ sở hạ tầng: Huy động được các nguồn lực tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo hướng đồng bộ và từng bước hoàn chỉnh, kết nối các khu trung tâm xã cũ. Trước mắt tiếp tục hoàn thiện các dự án xây dựng hạ tầng kỷ thuật đang triển khai trên địa bàn, ưu tiên cho đầu tư hệ thống giao thông, nhà hội quán, điện chiếu sáng, nước sạch. Phấn đấu xây dựng, hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở.

d) Về tổ chức bộ máy: Nhân sự bộ máy mới được lựa chọn, sắp xếp lại; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu về tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, đặc biệt là công nghệ thông tin được đầu tư xây dựng mới nên chất lượng phục vụ sẽ tốt hơn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Nhân dân.

2. Giải pháp ổn định và phát triển của ĐVHC cấp xã mới hình thành sau sắp xếp.

a) Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền:

Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất trong đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, Đảng viên, cán bộ và toàn thể nhân dân về chủ trương, mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

b) Về lãnh đạo, chỉ đạo:

- Tập trung nâng cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối kết hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cho nhiệm vụ xây dựng và phát triển xã mới sau sau xếp.

- Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trên địa bàn xã mới.

c) Giải pháp về ngân sách:

- Sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền, bộ máy chính quyền đi vào hoạt động ổn định thì nhiệm vụ kinh tế hàng đầu là thu ngân sách. Ưu tiên giải quyết công nợ của các xã cũ từ các nguồn thu hợp pháp.

- Tận dụng khai thác, nuôi dưỡng nguồn thu, quản lý thu, chi ngân sách chặt chẽ. Thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục huy động các nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn để đầu tư, xây dựng các công trình, dự án.

d) Giải pháp về tổ chức bộ máy:

- Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn từ xã đến thôn hoạt động hiệu quả, phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp.

- Trên cơ sở số cán bộ công chức hiện có, lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đảm bảo đúng quy định và phù hợp với thực tiễn của địa phương.

- Đối với trường học và Y tế, cơ bản ổn định tổ chức, bộ máy; học sinh và giáo viên cơ bản ổn định tránh xáo trộn (tạm thời giữ nguyên các điểm trường mầm non và dịch chuyển dần để đến chậm nhất năm 2021 về tại địa điểm chính).

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải quyết số cán bộ, công chức, người hoạt đông không chuyên trách cấp xã dôi dư:

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng đủ điều kiện thực hiện tinh giản biên chế theo chính sách của Trung ương, của tỉnh để giải quyết dôi dư.

+ Rà soát bố trí bổ sung cho các vị trí thiếu do nghỉ hưu tại các xã khác trên địa bàn huyện, tỉnh.

+ Rà soát thực hiện tuyển dụng không qua thi tuyển theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong 05 năm cho các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện.

+ Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ nếu được phân công vị trí khác không phù hợp.

e) Giải pháp về vốn đầu tư: Ưu tiên tập trung các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu đảm bảo kết nối liên thông của đơn vị mới; đảm bảo các điều kiện hoạt động của tổ chức bộ máy mới để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Tăng cường huy động vốn đầu tư để đẩy nhanh phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ quỹ đất và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác trên địa bàn.

g) Giải pháp về sử dụng tài sản công, các công trình hạ tầng đã xây dựng đưa vào sử dụng và đầu tư xây dựng:

- Đối với các công trình thuộc cấp xã, thôn quản lý tiếp tục thực hiện quản lý, sử dụng, duy tu bảo dưỡng theo quy định. Tuy nhiên để đảm bảo đơn vị hành chính cấp xã mới có cơ sở hạ tầng đồng bộ và đạt xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu cần đầu tư xây dựng một số hạng mục như đầu tư nâng cấp khuôn viên, trụ sở làm việc tại địa điểm mới; cải tạo, nâng cấp trường tiểu học, trường mầm non tại địa điểm mới.

- Huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, ưu tiên đầu tư các công trình quan trọng, có tính cấp thiết. Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho bộ máy hành chính mới hoạt động. Tiếp tục cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn, đường giao thông nội đồng, rãnh thoát nước...

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc:

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã tổ chức thực hiện việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã đảm bảo đúng lộ trình quy định.

- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện bố trí, sắp xếp hệ thống tổ chức bộ máy thuộc cơ quan Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tại ĐVHC xã mới đảm bảo đúng quy định và phù hợp với thực tiễn của địa phương. Nhanh chóng ổn định tổ chức để đi vào hoạt động.

- Chủ động, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng, đề xuất phương án bố trí, phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách tại các ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp. Tập trung thực hiện các giải pháp để xử lý số cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã thực hiện sắp xếp lập danh sách cử tri đảm bảo đúng quy định theo Điều 2 Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ; niêm yết danh sách cử tri; tổ chức lấy ý kiến cử tri; tổng hợp, báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri đảm bảo đúng thời gian quy định.

- Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến cử tri của các địa phương, chủ trì, phối hợp Hội đồng nhân dân cấp huyện chỉ đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các xã thực hiện sắp xếp tổ chức lấy ý kiến Hội đồng nhân dân cấp xã; trình xin ý kiến Hội đồng nhân dân cấp huyện; tổng hợp, báo cáo kết quả lấy ý kiến Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện đảm bảo đúng thời gian quy định.

- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức khi thay đổi địa giới ĐVHC do sắp xếp, bảo đảm thủ tục chuyển đổi phải đơn giản, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện chuyển đổi.

2. Sở Nội vụ:

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc địa phương trong quá trình thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu phương án; cơ chế, chính sách thống nhất trong toàn tỉnh để giải quyết số cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư sau sắp xếp.

3. Sở Tài chính:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu phương án, giải pháp cụ thể để sử dụng hiệu quả trụ sở tại các ĐVHC cấp xã mới hình thành sau sắp xếp.

- Hướng dẫn các cơ quan, địa phương lập dự toán phân bổ, sử dụng và quyết toán kinh phí việc thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu xây dựng hoặc điều chỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể ĐVHC của tỉnh phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

5. Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo:

Theo chức năng, nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý, hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xây dựng phương án bố trí tổ chức bộ máy, số người làm việc tại các Trạm y tế, Trường học trên địa bàn các ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp./.

 

                                                                             ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê: 814.909
   Online: 20