Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
107 người đã bình chọn

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỬ TRI

                                                     MẪU PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỬ TRI

 

[1]ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)
[2]……
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

….., ngày … tháng … năm ….[3]

 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỬ TRI

Về việc sắp xếp đơn vị hành chính các xã: …(4)

 

Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ, sau khi Đề án, phương án sắp xếp đơn vị hành chính các xã: ...(5)... được xây dựng, đề nghị cử tri cho ý kiến về việc sắp xếp các xã: ...(6)...  để thành lập 01 xã mới.

(Địa chỉ hộ gia đình ……………………………………………)

 

9TT

Họ và tên

...(7)...

Sắp xếp các xã.... (8).... để thành lập xã .....(9)....

 
 

Đồng ý

Không đồng ý

 

1

Nguyễn Văn A

 

 

 

2

....

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Ý kiến khác (nếu có): …………………………………………………)

 

Lưu ý:

1. Phiếu dùng cho các cử tri trong một hộ gia đình.

2. Nếu đồng ý thì đánh dấu “x” vào ô đồng ý, nếu không đồng ý thì đánh dấu “x” vào ô không đồng ý, nếu không đánh dấu hoặc đánh dấu vào cả 02 ô không đồng ý và đồng ý là phiếu không hợp lệ đối với cử tri đó.

3. Phương án đã được đăng tải trên cổng (trang) thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã./.

 

 

 

 

[1] Đóng dấu treo của Ủy ban nhân dân cấp xã.

[2] Tên của đơn vị hành chính cấp xã tổ chức lấy ý kiến cử tri.

[3] Ghi ngày, tháng, năm phát hành phiếu lấy ý kiến.

4 5 6 8Tên các ĐVHC thực hiện sắp xếp.

7Tên các cử tri trong cùng một hộ gia đình.

 9Dự kiến tên các ĐVHC mới hình thành theo từng phương án.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê: 814.898
   Online: 4