Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
107 người đã bình chọn

BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

UBND XÃ ..............

TỔ LẤY Ý KIẾN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Về việc ....................................................................

Thôn (Tổ dân phố):.............................................

 

Vào hồi 17 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 7 năm 2019, tại Nhà văn hóa thôn (tổ dân phố):  ................, xã (phường, thị trấn):...................... huyện (thành phố, thị xã):....................

Tổ phát phiếu lấy kiến cử tri gồm có:

- Ông (bà): ............................................................., Bí thư Chi bộ (nếu kiêm Trưởng ban CTMT thôn thì ghi vào), Tổ trưởng;

1. Ông (bà): ..............................................................., Trưởng thôn, Tổ phó;

2. Ông (bà): ....................................; Chức vụ:.........................; Thành viên;

3. Ông (bà): ....................................; Chức vụ:.........................; Thành viên;

4. Ông (bà): ....................................; Chức vụ:.........................; Thành viên;

5. Ông (bà): ....................................; Chức vụ:.........................; Thành viên;

6. Ông (bà): ....................................; Chức vụ:.........................; Thành viên;

7. Ông (bà): ....................................; Chức vụ:.........................; Thành viên;

8. Ông (bà): ....................................; Chức vụ:.........................; Thành viên;

9. Ông (bà): ....................................; Chức vụ:.........................; Thành viên;

Đã tiến hành kiểm phiếu và tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri thôn (tổ dân phố):  ................, xã (phường, thị trấn):...................... huyện (thành phố, thị xã):................... về “Đề án .................................................................” với sự chứng kiến của hai cử tri thôn (tổ dân phố):

1. Ông (bà): ..................................................................................................;

Nơi ở hiện nay: ............................................................................................

2. Ông (bà): ..................................................................................................;

Nơi ở hiện nay: ............................................................................................

Kết quả kiểm phiếu và tổng hợp ý kiến của cử tri tại thôn (tổ dân phố):  ................, xã (phường, thị trấn):.................... huyện (thành phố, thị xã):................... cụ thể như sau:

1. Kết quả tổng hợp phiếu cử tri:

- Tổng số hộ gia đình trong thôn: ............. hộ.

- Tổng số phiếu phát ra: .............. phiếu; đạt tỷ lệ ............% (so với tổng số hộ trong thôn).

- Tổng số phiếu thu vào:  ................ phiếu.

- Số phiếu hợp lệ: ............. phiếu, chiếm tỷ lệ .............. % (so với tổng số phiếu phát ra).

- Số phiếu không hợp lệ: ............... phiếu, chiếm tỷ lệ .............. % (so với tổng số phiếu phát ra).

2. Kết quả tổng hợp ý kiến cử tri:

- Tổng số cử tri thôn: ................ người

- Số cử tri tham gia lấy ý kiến: ................. người

- Số cử tri đồng ý: ............... người, chiếm tỷ lệ .................% (so với tổng số cử tri).

- Số cử tri không đồng ý: ............... người, chiếm tỷ lệ ................% (so với tổng số cử tri).

- Số cử tri có ý kiến khác: ............ người, chiếm tỷ lệ ............% (so với tổng số cử tri).

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Biên bản được lập xong vào lúc ..... giờ ...... phút cùng ngày và được thành phần tham dự thông qua, không có ý kiến khác. Biên bản được lập thành 05 bản (Thôn giữ một bản; cấp xã 01 bản; 03 bản đề lập hồ sơ trình các cấp).

 

CƯ TRI THỨ NHẤT

CHỨNG KIẾN

(ký, ghi rõ họ tên)

TM. TỔ LẤY Ý KIẾN

TỔ TRUỎNG

(ký, ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ

TỔ LẤY Ý KIẾN

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

CƯ TRI THỨ NHẤT

CHỨNG KIẾN

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê: 814.895
   Online: 1