Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
105 người đã bình chọn

         

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015.

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của chính phủ và Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam về hướng dẫn thi hành Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ cơ sở xã, phường, thị trấn;

          Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PLUBTVQH11, ngày 20 tháng 4 năm 2007 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

          Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 17/2013/QĐ - UBND ngày 22/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

          Căn cứ Thông tư số: 14/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số: 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

          Thực hiện  Đề án thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”

Để đảm bảo quy trình, quy định về công tác bầu cử Trưởng thôn đối với các thôn trên địa bàn xã, UBND xã Xuân Lộc lập kế hoạch triển khai công tác bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 - 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Tổ chức bầu các Trưởng thôn thực sự có năng lực, có tinh thần trách nhiệm để:

- Đại diện cho nhân dân và giúp cho UBND xã để quản lý, thực hiện các nhiệm vụ hành chính tại thôn về kinh tế - văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng... thông qua trách nhiệm, quyền hạn theo quy định.

- Đại diện cho cộng đồng dân cư trong thôn để thực hiện công việc tự quản của thôn. Tổ chức nhân dân thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ cơ sở. Tập hợp, phản ánh và đề nghị UBND xã giải quyết những lợi ích nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong thôn.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thôn theo tháng, quý, năm và theo yêu cầu của lãnh đạo xã khi cần thiết.

2. Yêu cầu:

Ngày 23/5/2019, UBND xã phối hợp với UBMTTQVN xã triển khai Kế hoạch tổ chức bầu Trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 - 2021.

UBND xã dự kiến thời gian bầu cử Trưởng thôn từ ngày: 15/6/2019 đến ngày 20/6/2019.

II. NỘI DUNG, QUY TRÌNH VÀ CÔNG VIỆC VÀ CÔNG VIỆC CỤ THỂ:

1. Cấp xã:

+ UBND xã chủ trì và phối hợp với UBMTTQVN xã tổ chức Hội nghị vào ngày 25/5/2019 để triển khai kế hoạch bầu cử;

+ Chỉ đạo các thôn chậm nhất đến trước ngày 28/5/2019, Trưởng Ban công tác mặt trận các thôn phải tổ chức hội nghị Ban công tác Mặt trận thôn để dự kiến danh sách người ứng cử trưởng thôn và báo cáo với Chi uỷ, Chi bộ thôn để thống nhất danh sách người ứng cử (Từ 01 đến 02 người).

+ Ủy ban nhân dân xã ra quyết định thành lập Tổ bầu cử, thư ký trước ngày 31/5/2019 (theo quy định trước ngày Bầu cử 10 ngày).

+ Phối hợp phân công cán bộ của xã phụ trách chỉ đạo, hướng dẫn các thôn thực hiện công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 - 2021.

+ UBND xã xem xét, ra quyết định công nhận người trúng cử Trưởng thôn hoặc quyết định bầu cử lại chậm nhất 05 ngày kể từ ngày tổ chức bầu cử.

+ Tăng cường tuyên truyền về kế hoạch công tác bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 - 2021.

2. Đối với thôn:

a. Trước bầu cử:

* Bước 1:

- Từ ngày 26/5/2019 đến ngày 28/5/2019, Ban công tác mặt trận thôn tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 - 2021 của UBND xã. Căn cứ tiêu chuẩn trưởng thôn: Thôn trưởng phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn, đủ 21 tuổi trở lên, có sức khoẻ, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác, có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có kiến thức văn hoá, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao. (Theo Quy định tại điều 11- Thông tư số 04/2012/TT-BNV Hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của thôn và tổ dân phố). Trưởng ban công tác mặt trận thôn báo cáo với Chi bộ về dự kiến, Hiệp thương giới thiệu người ứng cử Trưởng thôn (Có hướng dẫn cụ thể của UBMTTQVN xã).

- Dự kiến nhân sự để đề nghị UBND xã thành lập tổ bầu cử (Trong đó, Tổ trưởng là Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn; Thư ký và các thành viên khác là đại diện một số tổ chức đoàn thể thôn, đại diện cử tri của thôn).

* Thành phần tham dự hội nghị ở thôn:

+ Trưởng Ban công tác mặt trận thôn (Chủ toạ hội nghị)

+ Mời cán bộ của xã được phân công phụ trách địa bàn.

+ Các thành viên của Ban công tác mặt trận thôn.

- Tổ chức tuyên truyền hoạt động chuẩn bị và các nội dung liên quan công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 - 2021 trên địa bàn thôn để nhân dân biết và tích cực tham gia bầu cử.

- Báo cáo kết quả Hội nghị của thôn về công tác hiệp thương giới thiệu nhân sự bầu trưởng thôn danh sách đề nghị thành lập tổ bầu cử lên UBND xã để xem xét, quyết định.

* Bước 2: Từ ngày 29/5/2019 đến ngày 31/5/2019,  Ban công tác mặt trận thôn tổ chức, chủ trì Hội nghị để thảo luận về tiêu chuẩn và chốt danh sách những người cơ cấu chức danh Trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 - 2021.

* Thành phần tham dự Hội nghị:

- Bí thư Chi bộ, đại diện các Hội đoàn thể trong thôn tham dự.

- Mời cán bộ của xã được phân công phụ trách địa bàn tham dự.

- Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn: Chủ trì Hội nghị.

- Thành viên Ban Công tác mặt trận thôn; Trưởng thôn, P.Trưởng thôn.

- Toàn thể cử tri trong thôn hoặc cử tri đại diện hộ gia đình.

b. Trong bầu cử:

- Thành phần cử tri tham gia bầu cử: Đại diện hộ.

- Tổ trưởng tổ bầu cử đọc Quyết định công bố ngày tổ chức bầu cử; Quyết định thành lập Tổ bầu cử, nhiệm vụ quyền hạn của tổ bầu cử; Quyết định thành phần cử tri tham gia bầu cử.

- Trưởng thôn đương nhiệm phân công người đọc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trưởng thôn nhiệm kỳ 2017 - 2019 trước Hội nghị cử tri.

 - Tổ trưởng tổ bầu cử thông qua tiêu chuẩn của trưởng thôn.

- Đại diện Ban công tác mặt trận thôn giới thiệu danh sách những người ra ứng cử Trưởng thôn do Ban công tác mặt trận thôn đề cử đã được Chi uỷ, Chi bộ thống nhất.

Tại Hội nghị này, cử tri có thể tự ứng cử hoặc giới thiệu người tham gia ứng cử (Lưu ý: Phải căn cứ vào tiêu chuẩn của trưởng thôn để giới thiệu. Trường hợp có người tham gia ứng cử hoặc giới thiệu tham gia ứng cử thì không quá 02 người).

Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về những người ứng cử. Trên cơ sở các ý kiến của cử tri, Tổ bầu cử ấn định danh sách người ứng cử để hội nghị biểu quyết. Việc biểu quyết chốt danh sách người ứng cử được thực hiện bằng hình thức giơ tay và có giá trị khi có trên 50% số cử tri tham dự hội nghị tán thành.

* Tiến hành bầu cử:

- Từ ngày 15/6/2019 đến ngày 20/6/2019, các thôn tiến hành bầu cử trưởng thôn (Có lịch bầu cử cụ thể các thôn kèm theo) bằng hình thức bỏ phiếu kín: Hội nghị phải bầu ban kiểm phiếu từ 3-5 người, do Tổ Trưởng tổ bầu cử giới thiệu trừ những người có tham gia ứng cử trưởng thôn. Công tác kiểm phiếu phải tiến hành tại nơi bỏ phiếu và mời đại diện cử tri không phải là người ứng cử có mặt tại đó chứng kiến việc kiểm phiếu.

+ Kiểm phiếu xong, Tổ bầu cử lập biên bản kiểm phiếu và ghi rõ: Tổng số cử tri hoặc đại diện hộ gia đình của thôn tham gia hội nghị; số phiếu phát ra, số phiếu thu vào, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ; số phiếu và tỷ lệ phiếu bầu cho mỗi người ứng cử so với cử tri hặc đại diện hộ gia đình của thôn.

+ Người trúng cử Trưởng thôn phải là người đạt trên 50% và có số phiếu hợp lệ cao nhất so với tổng số cử tri hoặc đại diện hộ gia đình trong thôn.

Biên bản kiểm phiếu lập thành 03 bản, có chữ ký của các thành viên tổ bầu cử.

- Tổ trưởng tổ bầu cử lập báo cáo kết quả bầu cử Trưởng thôn kèm theo biên bản kiểm phiếu và gửi về UBND, UBMTTQVN xã.

3. Tổ chức bầu cử lại:

- Trường hợp kết quả bầu cử không có người nào đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc đại diện hộ gia đình trong thôn thì tiến hành bầu cử lại. Ngày bầu cử lại do UBND xã quyết định và chậm nhất không quá 15 ngày kể từ ngày tổ chức bầu cử lần đầu.

- Nếu tổ chức bầu cử lần thứ hai mà vẫn không bầu được Trưởng thôn thì Chủ tịch UBND xã quyết định cử Trưởng thôn lâm thời; UBND xã sẽ tổ chức bầu cử trưởng thôn mới của thôn theo đúng quy trình, trình tự nêu trên.

4. Công nhận Trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 - 2021:

Trưởng thôn chính thức hoạt động khi được Chủ tịch UBND xã quyết định công nhận chức danh trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 - 2021.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. UBND xã giao trách nhiệm cho Văn phòng xã tham mưu kế hoạch các nội dung, văn bản liên quan và phiếu bầu để phục vụ công tác chỉ đạo bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 - 2021.

2. UBND xã phối hợp với UBMTTQVN xã triển khai công tác bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2019 - 2021.

3. Đài truyền thanh xã tăng cường công tác tuyên truyền những nội dung liên quan công tác bầu cử trưởng thôn để nhân dân các thôn biết, theo dõi và hưởng ứng, thực hiện.

3. UBMTTQVN xã hướng dẫn quy trình và các thủ tục liên quan đến việc hiệp thương giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh trưởng thôn cho Ban công tác mặt trận các thôn. Chỉ đạo các hội đoàn thể tăng cường vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia bầu cử trưởng thôn.

4. Cán bộ của xã được phân công phụ trách các thôn tăng cường theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc các thôn thực hiện công tác bầu cử theo đúng quy trình.

5. Trưởng Ban công tác mặt trận, trưởng các thôn phối hợp tổ chức triển khai kế hoạch, tăng cường tuyên truyền và thực hiện đảm bảo công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 - 2021.

Trên đây là kế hoạch Tổ chức bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ thôn 2019 - 2021 của UBND xã Xuân Lộc. Để kế hoạch được thực hiện có hiệu quả, đúng quy trình, thời gian, đề nghị Mặt trận, các ngành, đoàn thể từ xã đến thôn tăng cường phối hợp thực hiện./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê: 745.004
   Online: 37