Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
110 người đã bình chọn

DANH SÁCH CẤP TÀI KHOẢN HỒ SƠ CÔNG VIỆC VÀ MAIL CÔNG VỤ ĐỢT 2

XÃ THUẦN THIỆN

 

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

@hatinh.gov.vn

Số điện thoại

1

Võ Thành Chung

Bí thư Đảng ủy

bithu.thuanthien

01652981977

2

Võ Văn Chung

Chủ tịch UBND

Chutich.thuanthien

0984014021

3

Võ Mạnh Hùng

Chủ tịch UBMTTQ

Ctubmt.thuanthien

0913982566

4

Lê Sỹ Sơn

Xã đội trưởng

Xadoi.thuanthien

01686579069

5

Lê Sỹ Thái

Bí thư đoàn xã

Bithu.thuanthien

0988124735

6

Lê Sỹ Cẩn

Phó chủ tịch UBND

Phochutich.thuanthien

01645163657

7

Bùi Văn Thảo

Phó công an xã

Phocongan.thuanthien

01653981131

8

Trần Văn Long

Văn phòng - TK

Vanphong.thuanthien

01695335046

9

Võ Thị Kim Huế

Văn phòng –TK

Vanphong1.thuanthien

0975815616

10

Võ Văn Dương

Tài chính - Kế toán

Taichinh.thuanthien

0984666346

11

Tô Thị Vân

Địa chính – Xây dựng

Diachinh.thuanthien

01698499001

12

Nguyễn Nam Vũ

Văn hóa – Xã hội

Vanhoa.thuanthien

01234872386

13

Võ Thị Thúy

Văn hóa – Xã hội

Vanhoa1.thuanthien

0983251394

14

Võ Quốc Phượng

Tư pháp – hộ tịch

Tuphap.thuanthien

0943497264

15

Phạm Quang Thiện

Chủ tịch HND

Chutichhdnd.thuanthien

0977045997

16

Nguyễn Đình Mến

Bí thư Đoàn TN

Doan.thuanthien

0967561500

17

Bùi Văn Dinh

Phó chỉ huy quan sự

Phoquansu.thuanthien

0986866404

18

Phan Văn Tiến

Địa chính - GT

Diachinh1.thuanthien

0972262890

Xã Mỹ Lộc

 

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

@hatinh.gov.vn

Số điện thoại

1

Phan Văn Huy

BT Đảng ủy

Bithu.myloc

0986997381

2

Trần Trí Quang

PBT-CT HĐND xã

Phobithu.myloc

0983218905

3

Trần Đình Trung

PBT-CT UBND xã

Chutich.myloc

0963883117

4

Trần Viết Lý

PCT HĐND xã

Phohdnd.myloc

0985238335

5

Đinh Văn Quốc

CT MT TQ xã

Ctubmt.myloc

0986737149

6

Trần Đình Mọn

Phó CT UBND

Phochutich.myloc

0961829199

7

Trần Đình Dũng

Trưởng CA

Congan.myloc

0979379410

8

Lê Đình Bá

Xã đội trưởng

Xadoi.myloc

0985238495

9

Trần Đình Cường

CC Văn Hóa

Vanhoa.myloc

0985036635

10

Đặng Quốc Nga

CC Văn Phòng

Vanphong.myloc

0986114094

11

Trần Thị Viện

CC kế toán

Ketoan.myloc

0985391943

12

Trần Viết Hiên

CC Tài Chính

Taichinh.myloc

01638758136

13

Thái Hửu Tân

CC Địa chính

Diachinh.myloc

0981047877

14

Trần Thị Sen

CC Văn phòng

Vanphong1.myloc

0985773294

15

Lê Đình Hạnh

CC Tư pháp

Vanhoa.myloc

01686468522

16

Hoàng Thị Giang

CC Văn hóa

Vanhoa1.myloc

0983127266

17

Nguyễn Chí Hiệp

CC Địa chính

Diachinh.myloc

0967496946

18

Nguyễn Văn Xuân

CT Hội CCB

Ccb.myloc

0985902566

19

Nguyễn Đắc Lộc

CT Hội ND

Hoinongdan.myloc

0986459892

20

Lê Công Xuân

BT Đoàn TN

Doan.myloc

0963081375

21

Trần Thị Thuận

CT Phụ nữ

Phunu,myloc

0978248609

Xã Tiến Lộc

Địa chỉ: Thôn Sơn Thịnh – xã Tiến Lộc – huyện Can Lộc

Số điện thoại 02393 841 511  fax 02393 841 511

Mail : ubxatienloc.cl@hatinh.gov.vn

 

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

@hatinh.gov.vn

Số điện thoại

1

Nguyễn Hồng Thanh

Bí thư Đảng ủy

Bithu.tienloc

0915 126 522

2

Võ Tá Nuôi

Phó BTĐU, CT/HĐ

Phobithu.tienloc

0902 273 457

3

Nguyễn Đình Thành

Chủ tịch UBND

Chutich.tienloc

0917 225 998

4

Phạm Tiến Cường

Phó CT/ HĐND

Phohdnd.tienloc

0917 485 775

5

Võ Tá Nghĩa

Phó CT/ UBND

Phochutich.tienloc

0977 186 064

6

Lương Trọng Tuệ

CT MTTQ xã

Chutichmttq.tienloc

0985 227 513

7

Nguyễn Văn Thiện

Bí thư Đoàn TN

doan.tienloc

0974 291 487

8

Nguyễn Thị Liệu

Chủ tịch Hội PN

Phunu.tienloc

0169 821 4746

9

Võ Viết Quang

Chủ tịch Hội ND

Nongdan.tienloc

0985 767 247

10

Lê Bá Bảo

Chủ tịch Hội CCB

Ccb.tienloc

0168 917 6072

11

Phan Quốc Kiều

Trưởng Công an

Congan.tienloc

0984 976 381

12

Phạm Tiến Tuấn

Văn phong TK

Vanphong.tienloc

0915 220 017

13

Lê Thị Lan

Văn phòng TK

Vanphong1.tienloc

0946 422 263

14

Đồng Văn Thành

Tài chính NS

Taichinh.tienloc

0915 050 547

15

Lê Thị Tuyết

Tài chính KT

Taichinh1.tienloc

0945 676 296

16

Võ Tá Quang

Văn hóa cơ sở

Vanhoa.tienloc

0983 178 299

17

Phùng Thị Nhung

Văn hóa xã hội

Vanhoa1.tienloc

0972 162 315

18

Tôn Văn Thành

Địa chính -XD-MT

Diachinh.tienloc

0168 219 6908

19

Nguyễn Thị Hà

Địa chính NN-NTM

Diachinh1.tienloc

0978 486 020

20

Nguyễn Thị Diễn

Tư pháp – HT

Tuphap.tienloc

0986 895 022

21

Võ Viết Đức

Xã đội phó

Xadoipho.tienloc

0903 455 377

22

Phan Thị Thu Hà

Dân số GĐ&TE

Daso.tienloc

0168 661 4863

23

Phạm Thị Kiều Oanh

Phó BT Đoàn TN

Phodoan.tienloc

0979 110 278

24

Nguyễn Đình Phúc

Giám đốc HTX

Htx.tienloc

0163 804 7695

25

Phan Văn Loan

Chăn nuôi- Thú y

Thuy.tienloc

0989 746 407

26

Lê Văn Thái

Phó Công an

Phocongan.tienloc

0166 885 1508

Xã Quang Lộc

 

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

@hatinh.gov.vn

Số điện thoại

 1.  

Ngô Đức Chương

Bí thư Đảng ủy

Bithu.quangloc

0915573369

 

 1.  

Đặng Hồng Kiệm

Chủ tịch UBND xã

Chutich.quangloc

0976554413

 

 1.  

Nguyễn Như Bảo

P. Bí thư Đảng ủy

Phobithu.quangloc

0915066024

 

 1.  

Đặng Đình Tâm

P. Chủ tịch H ĐND xã

Phohdnd.quangloc

0986790329

 

 1.  

Đặng Đình Vinh

CT. UBMTTQ xã

Ubmttq.quangloc

0985596051

 

 1.  

Trần Trọng Thể

P.CTUBND xã

Phochutich.quangloc

0972162906

 

 1.  

Đặng Công Huề

Trưởng Công an

Congan.quangloc

01669171022

 

 1.  

Nguyễn Đình Vương

CC ĐC –XD-NN-TNMT

Diachinh.quangloc

0912209028

 

 1.  

Lương Văn Thuận

CC ĐC –XD-NN-TNMT

Diachinh1.quangloc

01682495379

 

 1.  

Thân Viết Dũng

Tài chính – kế toán

Taichinh.quangloc

0947609762

 

 1.  

Thân Văn Long

Văn phòng – thống kê

Vanphong1.quangloc

0973798890

 

 1.  

Nguyễn Thị Mơ

Văn phòng – thống kê

Vanphong.quangloc

0904787008

 

 1.  

Trần Phi Nam

Tư pháp – hộ tịch

Tuphap.quangloc

01649422162

 

 1.  

Nguyễn Thị Thơ

Tư pháp –  hộ tịch

Tuphap1.quangloc

0974753507

 

 1.  

Trần Thị Vân

Văn hóa – xã hội

Vanhoa1.quangloc

01688225879

 

 1.  

Nguyễn Duy Dũng

Văn hóa – xã hội

Vanhoa.quangloc

0944061045

 

 1.  

Nguyễn Danh Thông

Chủ tịch Hội ND

Nongdan.quangloc

01699654367

 

 1.  

Nguyễn Đăng Hải

CHủ tịch Hội CCB

Ccb.quangloc

01643013415

 

 1.  

Trần Thị Hiền

Chủ tịch Hôi

Phunu.quangloc

0988314644

 

 1.  

Nguyễn Duy Hải

P.Bí thư Đoàn xã

Doan.quangloc

01689986039

 

 1.  

Trần Minh Tâm

Chủ tịch Hội NCT

Nguoicaotuoi.quangloc

01688594342

 

 1.  

Trần Thọ Hậu

Xã đội phó

Xadoipho.quangloc

0944061034

 

 1.  

Nguyễn Văn Hồng

Phó công an xã

Phocongan.quangloc

0948133251

 

 1.  

Trần Thị Lệ Thu

Trưởng ban Thú y

Thuy.quangloc

01296736665

 

 1.  

Đặng Thị Hương Trà

Dân số KHHGĐ

Danso.quangloc

0942097043

 

 1.  

Bùi Thị Thơ

Hợp đồng kế toán

Ketoan1.quangloc

0902220686

 

 1.  

Hoàng Văn Nam

Truyền thanh – Thư báo

Thubao.quangloc

091369929

 

 1.  

Trần Thị Hải Hiếu

Văn phòng Đảng ủy

Vpdang.quangloc

0944059233

 

 1.  

Hà Duy Ngự

P.CNUBKT Đảng ủy

Phocnubkt.quangloc

0979821499

 

 1.  

Trần Phi Quế

Cán bộ GT – xây dựng

Canbogiaothong.quangloc

0975186502

 

 1.  

Thân Viết Trí

Bí thư Đoàn

Doan.quangloc

0919017486

 

 1.  

Nguyễn Thị Tuyết

P.CT Hội Phụ nữ xã

Phophunu.quangloc

0985861407

 

 1.  

Nguyễn Huy Nhân

P.CT Hội ND xã

Phonongdan.quangloc

01655209316

 

 1.  

Đặng Văn Quang

P.CT UBMTTQ xã

Phoubmttq.quangloc

0949158513

 

 1.  

Trần Đình Thiều

Chủ tịch Hôi NCT xã

Phonguoicaotuoi.quangloc

01676116134

 

Xã Đồng Lộc

Địa chỉ: Thôn Tùng Liên xã Đồng Lộc

Số điện thoại: 02393 844 008  fax  02393 844 008

Mail : ubxadongloc.cl@hatinh.gov.vn

 

 

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

@hatinh.gov.vn

Số điện thoại

 

1

Trần Đình Vương

Bí thư Đảng ủy
Chủ tịch HĐND

Bithu.dongloc

0985 268 569

 

2

Phan Hưng

Chủ tịch UBND

Chutich.dongloc

0985 855 017

 

3

Võ Đức Phương

Chủ tịch UBMTTQ

Ubmttq.dongloc

0982 915 662

 

4

Võ Đức Lợi

Phó Chủ tịch HĐND

Phohdnd.dongloc

0977 634 946

 

5

Trần Thanh Mai

Chủ  tịch HCCB

Ccb.dongloc

0919 847 016

 

6

Nguyễn Đình Tứ

P. Chủ tịch UBND

Phochutich.dongloc

0977 449 584

 

7

Nguyễn Bá Tặng

Phó Bí thư Đảng ủy

Phobithu.dongloc

0917 480 568

 

8

Phan Văn Khương

Chủ tịch Hội ND

Nongdanh.dongloc

01658 896 956

 

9

Nguyễn Bá Tân

Chủ tịch HCTĐ

Chuthapdo.dongloc

01683 758 971

 

10

Phan Thị Xuân

Chủ tịch HPN

Phunu.dongloc

01695 763 694

 

11

Nguyễn Văn Thọ

Trưởng ban Tài chính

Taichinh.dongloc

0977 634 733

 

12

Phan Đức Duẩn

Trưởng CA xã

Congan.dongloc

0973 963 735

 

13

Trần Thế Bình

Chỉ huy trưởng QS

Quansu.dongloc

0964 325 823

 

14

Phan Thị Hà

Văn phòng UBND

Vanphong.dongloc

0973 452 167

 

15

Nguyễn Thị Loan

Văn phòng Thống kê

Vanphong1.dongloc

0943 102 361

 

16

Nguyễn Xuân Hán

Địa chính

Diachinh.dongloc

0913 647 596

 

17

Nguyễn Thị Huyền

ĐC -NN - XD - MT

Diachinh1.dongloc

0978 527 532

 

18

Nguyễn Thị Hồng Vân

 Kế toán

Ketoan.dongloc

098 6463338

 

19

Phan Đức Hòa

Tư pháp - Hộ tịch

Tuphap.dongloc

090 2247383

 

20

Hoàng Thị Huyền

Văn hóa chính sách

Vanhoa1.dongloc

0963 928 799

 

21

Hà Văn Toàn

Bí thư Đoàn xã

Doan.dongloc

0934 565 940

 

22

Phan Thị Phương

Thủ quỹ

 

01649 569 077

 

23

Nguyễn Xuân Tân

Trưởng ban NN

Nongnghiep.dongloc

0979 774 439

 

24

Phan Thị Huyền Trang

Phó Phụ nữ

Phunu.dongloc

0975 246 132

 

25

Trần Thế Hùng

VP đảng ủy

Danguy.dongloc

0984 146 855

 

26

Trần Văn Nhật

Văn hóa

Vanhoa.dongloc

0911 097 308

 

27

Hà Thị Vân

GĐ TTHTCĐ

Tthtcd.dongloc

01254 576 221

 

Xã Vượng Lộc

 

 

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

@hatinh.gov.vn

Số điện thoại

 

1

Trần Văn Đoài

Bí thư Đảng ủy xã

Bithu.vuongloc

0985735497

 

2

Nguyễn Văn Quế

Chủ tịch UBND xã

Chutich.vuongloc

0987515028

 

3

Nguyễn MinhVỹ

P.Bí thư Đảng ủy xã

Phobithu.vuongloc

0977379685

 

4

Nguyễn Thành Chung

P.chủ tịch HĐND xã

Phohdnd.vuongloc

0976777964

 

5

Trần VănNhương

P.chủ tịch UBND xã

Phochutich.vuongloc

0972268786

 

6

Nguyễn Thanh Tuấn

Chủ tịch MTTQ xã

Ubmttq.vuongloc

0975779957

 

7

Đậu Tiến Công

Chủ tịch hội ND xã

Nongdan.vuongloc

0976966846

 

8

Lê Viết Cương

Bí thư Đoàn TN xã

Doan.vuongloc

0977011623

 

9

Trần Xuân Thảo

Chủ tịch hội CCB xã

Ccb.vuongloc

01687760998

 

10

Tôn Thị Tuyết

Chủ tịch hội PN xã

Phunu.vuongloc

0975008455

 

11

Đào Sỹ Đường

Xã đội trưởng

Xadoi.vuongloc

0974231733

 

12

Phạm Chiến

Trưởng Ban VH xã

Vanhoa.vuongloc

01644534533

 

13

Trần Anh Sơn

Địa chính xã

Diachinh.vuongloc

01676017809

 

14

Lê Văn Kiên

Địa chính xã

Diachinh1.vuongloc

0943970246

 

15

Tôn Thị Thúy Hằng

Kế toán- NS xã

Ketoan.vuongloc

0946729889

 

16

Nguyễn Văn Qúy

Văn hóa chính sách

Vanhoa1.vuongloc

01644813729

 

17

Tôn Đức Hạnh

Tư pháp- Hộ tịch xã

Tuphap.vuongloc

0983186225

 

18

Nguyễn Viết Lộc

Trưởng C.A xã

Congan.vuongloc

0984506589

 

19

Đào Thị Tâm

Văn phòng –TK xã

Vanphong.vuongloc

01688197740

 

20

Lương Văn Hùng

Văn phòng

Vanphong1.vuongloc

0985735497

 

Xã Thượng Lộc

Địa chỉ: xóm đồng thanh – xã thượng Lộc – huyện Can Lộc

 

 

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

@hatinh.gov.vn

Số điện thoại

 

1

Mai Xuân Minh

Bí thư Đảng ủy - CT HĐND xã

Bithu.thuongloc

0966193099 

 

2

Nguyễn Hải

Phó Bí thư Đảng ủy

Phobithu.thuongloc

0981740168 

 

3

Phan Văn Khương

Phó Chủ tịch HĐND xã

Phohdnd.thuongloc

0918518336 

 

4

Nguyễn Viết Chuân

Chủ tịch UBND

Chutich.thuongloc

0976667785 

 

5

Nguyễn Xuân Diệu

Phó Chủ tịch UBND xã

Phochutich.thuongloc

 0983256619

 

6

Trần Thế Đường

Chủ tịch UBMTTQ xã

UBMTTQ.thuongloc

0167868162 

 

7

Trần Thị Thúy Kiều

Chủ tịch hội LH Phụ nữ

Phunu.thuongloc

01656289587 

 

8

Đặng Tịnh

Chủ tịch hội Nông dân

Nongdan.thuongloc

 01669906577

 

9

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Doan.thuongloc

0913277082 

 

10

Nguyễn Văn Minh

Chủ tịch hội Cựu chiến binh

Ccb.thuongloc

01695848861 

 

11

Nguyễn Xuân Quyết

Trưởng công an xã

Congan.thuongloc

0977435099 

 

12

Nguyễn Đình Kỷ

Chỉ huy trưởng Quân sự

Quansu.thuongloc

01633914315 

 

13

Nguyễn Văn Linh

Địa chính - xây dựng

Diachinh.thuongloc

0977634948 

 

14

Nguyễn Xuân Lục

Địa chính- Nông nghiệp

Diachinh.thuongloc

01675628056 

 

15

Bùi Quốc Tuấn

Tư pháp - Hộ tịch

Tuphap.thuongloc

0918638302 

 

16

Nguyễn Thị Hương

Văn hóa - xã hội

Vanhoa.thuongloc

093238478 

 

17

Hoàng Thị Thu Nga

Văn phòng-thống kê

Vanphong.thuongloc

0913850987 

 

18

Đặng Văn Hoàn

Tài chính kế toán 

Taichinh.thuongloc

0977505899 

 

Xã Trường Lộc
Địa chỉ: thôn Tân Tiến, xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Số điện thoại: 02393.842.124, fax: 02393.842.124

Mail : ubxatruongloc.cl@hatinh.gov.vn

 
 
 

 

 

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

@hatinh.gov.vn

Số điện thoại

 

1

Nguyễn Huy Minh

Bí thư Đảng ủy

bithu.truongloc

0961.819.639

 

2

Nguyễn Huy Thao

Phó Bí thư Đảng ủy

phobithu.truongloc

0914.064.766

 

3

Nguyễn Thanh Hoàn

Phó Chủ tịch HĐND

pcthdnd.truongloc

0948.957.345

 

4

Lê Đình Quang

Phó Chủ tịch UBND

phochutich.truongloc

01667.932.146

 

5

Nguyễn Huy Bá

Chủ tịch UBMTTQ

ctmttq.truongloc

01258.425.900

 

6

Nguyễn Minh Huệ

Bí thư Đoàn TN

doan.truongloc

0986.547.624

 

7

Trần Thị Lý

Chủ tịch hội Phụ nữ

phunu.truongloc

0974.734.669

 

8

Nguyễn Văn Chương

Chủ tịch hội Nông dân

nongdan.truongloc

0918.154.222

 

9

Nguyễn Thanh Hải

Chủ tịch hội CCB

ccb.truongloc

0944.594.571

 

10

Nguyễn Huy Toàn

Xã đội trưởng

xadoitruong.truongloc

01683.038.260

 

11

Nguyễn Huy Hải

Trưởng Công an xã

congan.truongloc

0977.515.254

 

12

Phan Thị Huyền

Tài chính - Kế toán

taichinh.truongloc

0916.013.097

 

13

Nguyễn Huy Vịnh

Địa chính – Xây dựng

diachinh.truongloc

01234.103.637

 

14

Lê Thị Vân Hương

Văn hóa – Xã hội

vanhoa.truongloc

0976.158.770

 

15

Lê Thị Kim Anh

Văn hóa – Xã hội

vanhoa1.truongloc

0934.404.067

 

16

Lê Văn Toàn

Tư pháp - Hộ tịch

tuphap.truongloc

0975.511.631

 

17

Nguyễn Thị Nghĩa

Văn phòng - Thống kê

vanphong.truongloc

0974.625.922

 

18

Nguyễn Huy Hải

Văn phòng - Thống kê

vanphong1.truongloc

01682.955.157

 

XÃ VĨNH LỘC

ĐỊA CHỈ:  THÔN CHIẾN THẮNG – XÃ VĨNH LỘC

 

 

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

@hatinh.gov.vn

Số điện thoại

 

1

Trần Xuân Hoài

Bí thư Đảng ủy

Bithu.vinhloc

0912516220

 

2

Nguyễn Văn Hùng

Chủ tịch UBND

Chutich.vinhloc

0974739479

 

3

Trần Lê

Chủ tịch HĐND- Phó bí thư Đảng ủy

Phobithu.vinhloc

0934499676

 

4

Nguyễn Hồng Thái

Phó chủ tịch HĐND

Phohdnd.vinhloc

0936018167

 

5

Nguyễn Trường Kiên

Chủ tịch UBMTTQ

Ctmttq.vinhloc

0984903347

 

6

La Văn Hân

Xã đội trưởng

Xadoi.vinhloc

0972262793

 

7

Bùi Vũ Thắng

Trưởng công an xã

Congan.vinhloc

0979297044

 

8

Nguyễn Công Tiến

Phó chủ tịch UBND

Phochutich.vinhloc

0968599982

 

9

Mai Thị Thành

CC Văn phòng - TK

Vanphong.vinhloc

0972595808

 

10

Đặng Văn Đồng

CC Tài chính - Kế toán

Taichinh.vinhloc

0915236835

 

11

Bùi Trọng Hiếu

CC Kế toán ngân sách

Ketoan.vinhloc

01694771535

 

12

Nguyễn Duy Tân

CC Địa chính - MT

Diachinh.vinhloc

0904745878

 

13

Nguyễn Công Ân

CC Văn hóa - Xã hội

Vanhoa.vinhloc

0904047505

 

14

Bùi Thị Hiền Lương

CC Văn hóa - Xã hội (Chính sách)

Vanhoa1.vinhloc

0968728268

 

15

La Văn Đức

CC Tư pháp - hộ tịch

Tuphap.vinhloc

0984103946

 

16

Nguyễn Thu Hiền

CC Nông nghiệp - XD

Diachinh1.vinhloc

0988215996

 

17

Ngô Đức Sơn

Chủ tịch HND

Hoinongdan.vinhloc

01676946312

 

18

Trần Văn Ánh

Bí thư Đoàn TN

Doan.vinhloc

0976489785

 

19

Nguyễn Thị Xoan

Chủ tịch Hội LHPN

Phunu.vinhloc

0904989259

 

20

Đặng Văn Bảo

Chủ tịch Hội CCB

Ccb.vinhloc

01633232544

 

Xã Xuân Lộc

Địa chỉ: thôn Văn Cử, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

 

 

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

@hatinh.gov.vn

Địa chỉ mail

 

1

Phan Xuân Phượng

BT+CT (PCT) HĐND

Bithu.xuanloc

0912575384

 

2

Nguyễn Văn Luận

PBT (TT đảng uỷ)

Phobithu.xuanloc

0948281423

 

3

Nguyễn Hữu Triển

Phó Chủ tịch HĐND

Phohdnd.xuanloc

 0962942117

 

4

Trần Xuân Hải

Q. Chủ tịch UBND

Chutich.xuanloc

0985227510

 

5

Thái Đăng Định

Phó Chủ tịch UBND

Phochutich.xuanloc

0904118227

 

6

Phan Đăng Lý

CT UB MTTQ

Ubmttq.xuanloc

0916846838

 

7

Nguyễn Thị Ngọc

BT Đoàn TNCSHCM

Doan.xuanloc

0904691238

 

8

Phan Thị Nghĩa

Chủ tịch Hội LHPN

Phunu.xuanloc

0949976616

 

9

Trần Đức Thắng

Chủ tịch Hội N.dân

Nongdan.xuanloc

01682353962

 

10

Phan Quốc Văn

Chủ tịch Hội CCB

Ccb.xuanloc

0914191934

 

11

Từ Hữu Nga

Trưởng Công an

Congan.xuanloc

0904677001

 

12

Trần Thế Quyền

Chỉ huy trưởng Quân sự

Quansu.xuanloc

0987945067

 

13

Từ Hữu Nhung

V.phòng - thống kê

Vanphong.xuanloc

0948078511

 

14

 Phan Thị Mai Hoa

V.phòng - thống kê

Vanphong1.xuanloc

 0977109333

 

15

Nguyễn Hữu Thiêm

Đ.chính-NN-XD & MT

Diachinh.xuanloc

 0986530327

 

16

Hoàng Văn Dũng

Đ.chính-NN-XD & MT

Diachinh1.xuanloc

0906278399

 

17

Trần Thị Thủy Hằng

Tài chính - kế toán

Taichinh.xuanloc

0915240686

 

18

Trần Đình Tiến

Tư pháp - hộ tịch

Tuphap.xuanloc

01662769457

 

19

Trần Thị Tùng

Tư pháp - hộ tịch

Tuphap1.xuanloc

0985019765

 

20

Phan Thị Sang

Văn hoá - xã hội

Vanhoa1.xuanloc

0976216818

 

21

Hoàng Thị Thanh

Văn hoá - xã hội

Vanhoa.xuanloc

0979130530

 

 

Xã Xuân Lộc

Địa chỉ: thôn Văn Cử, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

 

 

 

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

@hatinh.gov.vn

Số điện thoại

 

1

Phan Công Khoan

P. Bí thư Đảng uỷ

Bithu.thuongnga

01687214606

 

2

Trần Hữu Phú

P. Chủ tịch Hội đồng

Phdnd.thuongnga

0973019708

 

3

Phan Quang Hiếu

Chủ tịch UBND

Chutich.thuongnga

0989077778

 

11

Đường Hồng Lam

Phó bí thư Đảng ủy

Phobithu.thuongnga

0973019708

 

4

Đinh Văn Nam

P. Chủ tịch UBND

Phochutich.thuongnga

01233407883

 

5

Lương Văn Tịnh

Xã đội trưởng

Xadoi.thuongnga

0989948879

 

6

Đường Hoàng Vũ

Trưởng Công an

Congan.thuongnga

0947609358

 

7

Phan Duy Cường

Chủ tịch MTTQ

Ubmttq.thuongnga

0945521620

 

8

Đường Văn Lý

Tư pháp - Hộ tịch

Tuphap.thuongnga

0916287120

 

9

Đường Thị Thanh Tâm

Tư pháp - Hộ tịch

Tuphap1.thuongnga

0943969259

 

10

Nguyễn Văn Thái

Chủ tịch Hội nông dân

Hoinongdan.thuongnga

0987598579

 

11

Trần Trung Kiên

Bí thư Đoàn TNCS

Doan.thuongnga

0934582543

 

12

Lương Thị  Thu Phượng

Chủ tịch Hội LHPN

Phunu.thuongnga

0934531766

 

13

Nguyễn Thị Long

Văn phòng - Thống kê

Vanphong.thuongnga

0968016542

 

14

Nguyễn Trung Kiên

Tài chính - kế toán

Taichinh.thuongnga

01269138217

 

15

Nguyễn Văn Khải

Địa chính - XD

Diachinh.thuongnga

01219090309

 

16

Phan Thị Huyền Trang

Phụ trách VHXH

Vanhoa1.thuongnga

0904710389

 

17

Nguyễn Thị Mỹ

Phụ trách VHXH

Vanhoa.thuongnga

0987160008

 

18

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Kế toán

Ketoan,thuongnga

0976398155

 

19

Phan Hoài Tuyết

Văn phòng

Vanphong.thuongnga

0916128297

 

20

Nguyễn Cảnh Thịnh

Truyền Thanh

Truyenthanh.thuongnga

0941091263

 

21

Nguyễn Thị Thư

Phó CT HLHPN

Phophunu.thuongnga

0948072503

 

22

Trần Trí Tỉnh

Phó CTUBMTTQ

Phoubmttq.thuongnga

01264075587

 

23

Đường Hải Anh

Phó BTĐTN

Phodoan.thuongnga

0911092997

 

24

Nguyễn Sỹ Khoa

Phó Công an

Congan.thuongnga

0949124651

 

                     

XÃ YÊN LỘC

 

 

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

@hatinh.gov.vn

Số điện thoại

1

Trần Văn Sơn

Bí thư Đảng ủy

bithu.yenloc

01676600080

2

Dương Chí Sơn

Chủ tịch UBND

chutich.yenloc

0941719536

3

Hoàng Minh Châu

Chủ tịch UBMTTQ

ctubmt.yenloc

01632983455

4

Võ Phi Phúc

Xã đội trưởng

xadoi.yenloc

0913643026

5

Võ quốc tuấn

Bí thư đoàn xã

bithudoan.yenloc

0943311367

6

Đặng Văn Tân

Phó chủ tịch UBND

phochutich.yenloc

0915926114

7

Trần Văn Thông

Phó công an xã

phocongan.yenloc

0935315677

8

Đặng Thị Kim Nhung

Văn phòng - TK

vanphong.yenloc

01647877666

9

Đặng Thanh Tùng

Văn phòng –TK

vanphong1.yenloc

0912115100

10

Hoàng T Quỳnh Như

Tài chính - Kế toán

taichinh.yenloc

0943213663

11

Nguyễn Huy Thanh

Địa chính – Xây dựng

diachinh.yenloc

0941085846

12

Đặng Văn Trà

Văn hóa – Xã hội

vanhoa.yenloc

0906584484

13

Nguyễn Đôn Thành

Văn hóa – Xã hội

vanhoa1.yenloc

0917859567

14

Nguyễn Khắc Toàn

Tư pháp – hộ tịch

tuphap.yenloc

0915476537

15

Dương Chí Toàn

Chủ tịch HND

chutichhdnd.yenloc

01273472688

16

Võ Hùng

P Bí thư Đoàn TN

doan1.yenloc

0942234232

17

Dương Trí Tuấn

Phó chỉ huy quan sự

phoquansu.yenloc

0914261824

18

Võ Xuân Hoàn

Địa chính - GT

diachinh1.yenloc

0916936023

THỊ TRẤN NGHÈN

 

 

 

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

@hatinh.gov.vn

Số điện thoại

 

1

Đào Xuân Tùng

Bí thư Đảng ủy –CT HĐND

Bithu.thitran

0915237889

 

2

Bùi Văn Hồng

Phó Bí thư Đảng ủy

Phobithu.thitran

0978479033

 

3

Nguyễn Thái Dương

Chủ tịch UBND

Chutich.thitran

0912517068

 

4

Nguyễn Hồng Quân

Phó CT UBND

Phochutich.thitran

0913742567

 

5

Bùi Viết Hùng

Phó CT UBND

Phochutich.thitran

0918419917

 

6

Phan Công Lý

Phó CT HĐND

Phohdnd.thitran

0917844268

 

7

Nguyễn Thị Hạnh

Chủ tịch UBMTTQ

Ubmttq.thitran

0987336136

 

8

Nguyễn Hữu Thắng

Thị đội trưởng

Xadoi.thitran

0973305708

 

9

Trần Đình Quang

Trưởng CA

Congan.thitran

0987540196

 

10

Nguyễn Viết Hưng

Bí thư đoàn xã

Doan.thitran

0918491298

 

11

Nguyễn Thiện Nhân

Văn phòng - TK

Vanphong.thitran

09698071251

 

12

Nguyễn Thị Thủy

Văn phòng –TK

Vanphong1.thitran

0947816763

 

13

Phan Thị Thúy Long

Kế toán

Ketoan.thitran

01697568156

 

14

Nguyễn Hữu Sơn

Trưởng Ban TC

Bantochuc.thitran

0916985603

 

15

Nguyễn Mạnh Hùng

Địa chính – NN

Diachinh.thitran

0975938385

 

16

Nguyễn Đình Bằng

Giao thông -XD

Giaothong.thitran

0978018988

 

17

Nguyễn Duy Thăng

Văn hóa – Xã hội

Vanhoa.thitran

01668162297

 

18

Bùi Thị Hương Trà

Văn hóa – Xã hội

Vanhoa1.thitran

0972699130

 

19

Võ Quốc Linh

Tư pháp – hộ tịch

Tuphap.thitran

0904724679

 

20

Phan Thị Thanh Huyền

Tư pháp- hộ tịch

Tuphap1.thitran

0944893984

 

21

Võ Quang Việt

Chủ tịch Hội ND

Nongdan.thitran

01263169927

 

22

Nguyễn Thị Đào

Chủ tịch Hội Phụ nữ

Phunu.thitran

01687066682

 

23

Võ Quang Hường

Chủ tịch Hội CCB

Ccb.thitran

0984183897

 

XÃ TRUNG LỘC

ĐỊA CHỈ: THÔN BÌNH MINH – XÃ TRUNG LỘC – HUYỆN CAN LỘC.

SỐ ĐIỆN THOẠI : 02393844011.

Mail:ubxatrungloc.cl@hatinh.gov.vn

 

 

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

@hatinh.gov.vn

Số điện thoại

 

1

Lê Xuân Khanh

Bí thư Đảng ủy

Bithu.trungloc

0912575275

 

2

Phạm Viết Hội

Chủ tịch UBND

Chutich.trungloc

0967378962

 

3

Phan Văn Lương

Phó BT Đảng ủy

Phobithu.trungloc

0968298296

 

4

Hà Anh Văn

Chủ tịch HĐND xã

Chutichhdnd.trungloc

09199657055

 

5

Phan Văn An

Phó CT HĐND xã

Phochutichhdnd.trungloc

0946219238

 

6

Trịnh Phi Hùng

Chủ tịch UBMTTQ

Ctubmt.trungloc

0906263779

 

7

Nguyễn Văn Đại

Phó chủ tịch UBND

Phochutich.trungloc

0978969659

 

8

Phan Hải

Xã đội trưởng

Xadoi.trungloc

0974336002

 

9

Phan Đăng Tường

Phó công an xã

Congan.trungloc

01683131434

 

10

Phạm Viết Linh

Văn phòng - TK

Vanphong.trungloc

01666095635

 

11

Phạm Viết Đông

Văn phòng –TK

Vanphong1.trungloc

0962493234

 

12

Hoàng Văn Hoài

Tài chính - Kế toán

Taichinh.trungloc

0987244088

 

13

Bùi Thị Mỹ Dung

Cong chức –Kế toán

Ccketoan.trungloc

01685048403

 

14

Trần Thị Tuyết

Văn hóa – Xã hội

Vanhoa.trungloc

0984889255

 

15

Lê Thị Thùy Dung

Văn hóa – Xã hội

Vanhoa1.trungloc

0974590578

 

16

Trần Đình Ưng

Tư pháp – hộ tịch

Tuphap.trungloc

0984469775

 

17

Trần Đình Điệp

Chủ tịch HND

Chutichhdnd.trungloc

0948134460

 

18

Phan Thị Liên

Chủ tịch Hội PN

Chutichhlhpn.trungloc

0944502709

 

19

Hoàng Bá Minh

Chủ tịch Hội CCB

Chutichhccb.trungloc

01689204557

 

20

Võ Đức Hùng

Phó Công an

Phocongan.trungloc

0981774768

 

21

Đặng Văn Vương

Phó xã đội

Phoxadoi.trungloc

0984989048

 

22

Nguyễn Thị Yến

Địa chính – NN-XD&MT

Diachinhnnxdmt.trungloc

0969590166

 

23

Lương Thị Việt Hà

Địa chính - XDMT

Diachinhxdmt.trungloc

0989782869

 

XÃ GIA HANH

ĐỊA CHỈ: Thôn Nghĩa Sơn, xã Gia Hanh, Can Lộc, Hà Tĩnh.

 

 

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

@hatinh.gov.vn

Số điện thoại

 

1

Nguyễn Văn Trinh

Bí thư Đảng ủy

bithu.giahanh

0941484999

 

2

Trần Minh Tân

Phó Bí thư Thường trực ĐU

Phobithu.giahanh

01269004989

 

3

Phan Văn Sơn

Chủ tịch UBND

Chutich. giahanh

0977658956

 

4

Trần Huy Luyện

Chủ tịch UBMTTQ

Ctubmt. giahanh

0918216084

 

5

Phan Văn Cường

Trưởng công an xã

congan. giahanh

0976398511

 

6

Nguyễn Xuân Thiên

Phó chủ tịch UBND

Phochutich. giahanh

0941034488

 

7

Bùi Sỹ Thắng

Phó công an xã

Phocongan. giahanh

0974194026

 

8

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Văn phòng - TK

Vanphong. giahanh

0912839982

 

9

Trần Thị Nhẫn

Văn phòng –TK

Vanphong1. giahanh

0971466285

 

10

Phan Đình Thành

 Kế toán

ketoan. giahanh

0948308298

 

11

Phan Đình Nam

Tài Chính

Taichinh.gia hanh

0948280961

 

12

Võ Chí Công

Địa chính – Xây dựng

Diachinh. giahanh

0912612976

 

13

Nguyễn Thị Hiền

Nông Nghiệp

Nongnghiep.giahanh

01682298750

 

14

Võ Quốc Huy

Văn hóa – Xã hội

Vanhoa. giahanh

0973325604

 

15

Trần Thị Quyên

Văn hóa – Xã hội

Vanhoa1. giahanh

0945346520

 

16

Nguyễn Như Truyền

Tư pháp – hộ tịch

Tuphap. giahanh

0975413697

 

17

Trần Văn Loan

Chủ tịch HND

Chutichnd. giahanh

0904472260

 

18

Phan Đình Tuân

Bí thư Đoàn TN

Doan. giahanh

0944059013

 

19

Nguyễn Văn Chính

Phó chỉ huy quan sự

Phoquansu. giahanh

0975057753

 

20

Lê Thị Hường

Chủ tịch Phụ nữ

Chutichhpn.giahanh

01696349386

 

21

Võ Đình Qủa

GT-TL

Giathong.giahanh

0986018979

 

 

Địa chỉ: Thôn Phúc Tân, xã Kim Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Mail: ubxakimloc.cl@gmail.com

 

 

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

@hatinh.gov.vn

Điện thoại di động

 

 1.  

Phan Văn Mạnh

Bí thư Đảng uỷ

Phanmanh1960

0916609557

 

 1.  

Nguyễn Huy Cử

Chủ tịch MTTQ

huycupbtdukimloc

0968774978

 

 1.  

Lê Hữu Thắng

Phó BT Đảng uỷ

huuthang1977

0919655231

 

 1.  

Trần Văn Hữu

CT UBND xã

tranhuuubkl

0919018714

 

 1.  

Nguyễn Đăng Khoa

PCT UBND

dangkhoa.kl67

0912951479

 

 1.  

Lê Thanh Tâm

Trưởng ban TC

lethanhtamtbtc

01276338327

 

 1.  

Nguyễn Minh Hạnh

Kế toán-NS

nguyenhanh.kl

0919655376

 

 1.  

Nguyễn Sỹ Mỹ

Địa chính

nguyensymytnmt

0943286366

 

 1.  

Nguyễn An Giang

Địa chính-XD

nguyenangiang.ptnmt

0918206345

 

 1.  

Phan Anh Dũng

Văn phòng-TK

anhdungvpkl

0977760180

 

 1.  

Trần Thị Lộc

Văn phòng-TK

loctran.kl

0968562304

 

 1.  

Trần Hữu Quang

Trưởng ban VH

huuquangvhkl

0969493589

 

 1.  

Lê Thị Hải

Văn hoá chính sách

lekhanhhai.kl

01299291188

 

 1.  

Trần Đình Chiến

Tư pháp -Hộ tịch

dinhchien.kl

0973554648

 

 1.  

Bùi Công Tố

Chủ tịch hội CCB

 

0985867067

 

 1.  

Thái Minh Thắng

Trưởng CA

Thaiminhthang.kl

0988805874

 

 1.  

Nguyễn Huy Sâm

Phó trưởng CA

 

01643316716

 

 1.  

Trần Minh Thắng

PCT HĐND

tranminhthanghd

01686213792

 

 1.  

Phan Văn Hiếu

Bí thư đoàn TN

Giahieu24

0973252068

 

 1.  

Trần Văn Ý

 P Bí thư Đoàn TN

 

0972984919

 

 1.  

Trần Thị Thanh Sơn

Chuyên trách DS

Tranthanhson257

0969729437

 

 1.  

Trần Thị Long

Văn phòng ĐU

mailongvpdu1986

0977594658

 

 1.  

Trần Thị Khuyên

Phó CT HPN

 

01246166052

 

 1.  

Nguyễn Quốc Sơn

Chủ tịch hội ND

quocsonkl

0982526209

 

 1.  

Thái Minh Hải

Phó CT CCB

 

01278717668

 

 1.  

Trần Văn Dung

Phó CT Nông Dân

Dungubndkl

01278857329

 

 1.  

Nguyễn Thành Công

Phó xã đội

Nguyencong1277

0948453808

 

XÃ KHÁNH LỘC

ĐỊA CHỈ: THÔN THÁI KIỀU XÃ KHÁNH LỘC

SỐ ĐIỆN THOẠI : 0239 2242.817, Fax: 0239 3620 182

Mail : ubxakhanhloc.cl@hatinh.gov.vn

 

 

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

@hatinh.gov.vn

Số điện thoại

 

1

Mai Khắc Tám

Bí thư Đảng ủy

bithu.khanhloc

0918496326

 

2

Nguyễn Xuân Nhân

Chủ tịch UBND

chutich.khanhloc

0982418788

 

3

Nguyễn Duy Tịnh

Chủ tịch UBMTTQ

ctubmt.khanhloc

0977843586

 

4

Nguyễn Ngọc Hùng

Xã đội trưởng

xadoi.khanhloc

01697357644

 

5

Nguyễn Thế Bảo

Bí thư đoàn xã

bithudoan.khanhloc

0931797268

 

6

Nguyễn Văn Son

Phó chủ tịch UBND

phochutich.khanhloc

0912922245

 

7

Trần Quốc Hoàn

Phó công an xã

phocongan.khanhloc

0967800799

 

8

Mai Khắc Đàn

Văn phòng - TK

vanphong.khanhloc

0988646344

 

9

Phan Thị Thu Hương

Văn phòng –TK

vanphong1.khanhloc

0974612212

 

10

Bùi Thị Lành

Kế toán NS

ketoan.khanhloc

0916719368

 

11

Hoàng Văn Báu

Đ.chính-NN-XD & MT

diachinh.khanhloc

0975571368

 

12

Mai Khắc Vũ

Văn hóa – Xã hội

vanhoa.khanhloc

0977396105

 

13

Nguyễn Thị Thanh Yên

Văn hóa – Xã hội

vanhoa1.khanhloc

0971109686

 

14

Nguyễn Duy Quang

Tư pháp – hộ tịch

tuphap.khanhloc

0983666089

 

15

Nguyễn Quốc Phương

Chủ tịch HND

chutichhdnd.khanhloc

0975635694

 

16

Phan Thị Minh Thuận

P Bí thư Đoàn TN

doan1.khanhloc

01663504665

 

17

Mai Khắc Tăng

Phó chỉ huy quân sự

phoquansu.khanhloc

0912822778

 

18

Phan Thị Phượng

Đ.chính-NN-XD & MT

diachinh1.khanhloc

0961946899

 

19

Tô Thị Nhung

Chủ tịch Hội Phụ nữ

phunu.khanhloc

 

 

20

Nguyễn Thế Ước

Chủ tịch Hội CCB

ccb.khanhloc

0915924537

 

21

Trần Xuân Đức

Trưởng ban TC

taichinh.khanhloc

0974828799

 

22

Nguyễn Đình Diến

Giao thông -Thuỷ lợi

giaothong.khanhloc

0985186419

 

23

Trần Văn Hải

Phó Chủ tịch Hội đồng

Phohdnd.khanhloc

0931787589

 

24

Nguyễn Văn Ngọ

Trưởng công an

Truongcongan.khanhloc

01683776171

 

25

Trần Thị Phi Yến

Phó chủ tịch phụ nữ

Phophunu.khanhloc

0972187099

 

26

Trần Hữu Lập

Phó CCB

Ccb1.khanhloc

01678687368

 

27

Trần Hậu THuận

Phó chủ tịch Hội ND

Phonongdan.khanhloc

01683661537

 

28

Nguyễn Thị Quyên

VP Đảng uỷ

Vpdanguy.khanhloc

0974034516

 

29

Nguyễn Thị Cảnh

Phó CT UBMTTQ

pctubmt.khanhloc

09739274730

 

30

Nguyễn Xuân Lam

Phó Bí thư TT Đảng uỷ

Pbtdanguy.khanhloc

0973481393

 

31

Trần Sỹ Lộc

Chuyên trách NTM

Ntm.khanhloc

0977079939

 

32

Bùi Thị Hà phương

Thủ quỹ

Thuquy.khanhlọc

01675449612

 

33

Trần Thị Tứ

Chuyên trách dân số

Danso.khanhloc

0973885299

 

34

Nguyễn Thị Hiếu

Chủ tịch Hội CTĐ

Chuthapdo.khanhloc

0971593539

 

35

Nguyễn Thanh Quy

Chủ tịch Hội NCT

Nguoicaotuoi.khanhloc

 

 

XÃ TÙNG LỘC

ĐỊA CHỈ: THÔN MINH TIẾN

 

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

@hatinh.gov.vn

Số điện thoại

1

Võ Quốc Hùng

Bí thư Đảng ủy

Bithu.tungloc

0983301259

2

Đặng Thọ Liễu

Chủ tịch UBND

Chutich.tungloc

0986326748

3

Nguyễn Đức Chương

Phó bí thư Đảng ủy

Pbtdanguy.tungloc

0946038176

4

Phan Đình Công

PCT Hội đồng

Pcthoidong.tungloc

01679023291

5

Nguyễn Chỉ Tùng

PCT UBND

Phochutich.tungloc

0977449010

6

Đặng Hữu Long

CT MTTQ

Chutichmttq.tungloc

0983560759

7

Nguyễn Viết Bình

Bí thư đoàn

Đoan.tungloc

0977353806

8

Trần Thị Hương

CT hội phụ nữ

Phunu.tungloc

0976562516

9

Nguyễn Phúc Trịnh

CT Hội ND

Nongdan.tungloc

0972958157

10

Nguyễn Đức Tiệm

CT Hội CCB

Cuuchienbinh.tungloc

01237975227

11

Nguyễn Xuân Sơn

Xã đội trưởng

Truongqs.tungloc

0966595279

12

Lê Viết Mão

Văn hóa - GTTL

Vanhoa.tungloc

0914137545

13

Bùi Văn Sơn

Địa chính Xây dựng

Điachinh1.tungloc

0965888674

14

Trần Đình Đường

Đại chính NN

Điachinh.tungloc

0972483089

15

Nguyễn Chỉ Đình

Trưởng ban tài chính

Taichinh.tungloc

0972483346

16

Võ Thị Nghĩa

Kế toán ngân sách

Ketoan.tungloc

0974070529

17

Đặng Ngọc Lâm

Tư pháp

Tuphap.tungloc

01667599211

18

Nguyễn Doãn Bính

Văn phòng – TK

Vanphong1.tungloc

0981903799

19

Đặng Thanh Bình

Trưởng Công an

Truongca.tungloc

0987533947

20

Nguyễn Thị Xuân

Văn hóa chính sách

Vanhoa1.tungloc

0975954646

21

Đặng Thị Thanh Thắm

Văn phòng - TK

Vanphong2.tungloc

01232423168

 

 

 

 

 

                         

XÃ SONG LỘC

ĐỊA CHỈ: THÔN ĐÔNG VĨNH – XÃ SONG LỘC – HUYỆN CAN LỘC-TỈNH HÀ TĨNH.

SỐ ĐIỆN THOẠI : 02393842018.

Mail:ubxasongloc.cl@hatinh.gov.vn

TT

Họ tên

Chức vụ, chức danh

Địa chỉ mail

@hatinh.gov.vn

Điện thoại

01

ĐÀO HÙNG

Bí thư Đ.ủy- CT HĐND

Bithu.songloc

0914308256

02

HOÀNG VĂN THƯỢC

Phó Bí thư Đảng ủy

Phobithu.songloc

0914672266

03

NGUYỄN QUỐC VIỆT

Chủ tịch UBND

Chutich.songloc

0915039101

04

PHAN VĂN HẠNH

Phó Chủ tịch UBND

Phochutich.songloc

01234854839

05

PHAN HÙNG

Phó Chủ tịch HĐND

Phohdnd.songloc

0194308196

06

HOÀNG THUẬT

Chủ tịch UBMTTQ

Ubmttq.songloc

0976607922

07

NGUYỄN TRỌNG THANH

    Bí thư Đoàn

Doan.songloc

0987622639

08

NGUYỄN THỊ BÌNH MINH

Chủ tịch Hội Phụ nữ

Phunu.songloc

0943692203

09

NGUYỄN THỊ GIANG

Chủ tịch Hội Nông dân

Nongdan.songloc

0941492263

10

PHẠM VĂN THƯỜNG

Chủ tịch Hội CCB

Ccbinh.songloc

0983196020

11

HOÀNG TIẾN DŨNG

Chỉ huy trưởng Quân sự

Quansu.songloc

0975556515

12

TRẦN ĐÌNH LỘC

Văn phòng- Thống kế

Ubxasongloc.cl

0972417618

13

NGUYẾN HUY THÀNH

Văn phòng – Thống kê

Ubxasongloc.cl

0915641072

14

CHÂU VĂN THẬP

Địa chính NN-XD& MT

Diachinh.songloc

0948928077

15

PHAN THÀNH CÔNG

Địa chính NN-XD& MT

Diachinh1.songloc

0913646199

16

NGUYỄN HUY TUYẾN

Kế toán

Ketoan.songloc

0916222326

17

PHAN HỮU TÌNH

Văn hóa – Xã Hội

Vanhoa.songloc

0944578320

18

NGUYỄN THỊ HẢO

Văn hóa – Xã Hội

Vanhoa1.songloc

0987257929

19

BÙI THỊ HUYỀN

Tư pháp – hộ tịch

Tuphap.songloc

01659038546

20

TRẦN ĐÌNH CHIẾN

Phó trưởng Công an

Congan.songloc

0912117631

DANH SÁCH

 THÔNG TIN CÁN BỘ XÃ THIÊN LỘC

Mail: ubxathienloc.cl@hatinh.gov.vn

Điện thoại: 02393 631 240

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

@hatinh.gov.vn

Số điện thoại

 

Võ Nhân Nông

Chủ tịch UBND xã

Chutich.thienloc

0984 641521

 

Đặng Phúc Vượng

Bí thư Đảng uỷ, CT HĐND

Bithu. thienloc

0912 779836

 

Võ Thị Hảo

Phó BT Đảng uỷ

Phobithu. thienloc

01682 298769

 

Trần Đình Bình

Phó Chủ tịch UBND

Phochutich. thienloc

0976 465129

 

Đặng Anh Tuấn

Phó CT HĐND-Tư pháp

Tuphap. thienloc

0986 018279

 

Võ Huy Thảo

Chủ tịch UBMTTQ

Ubmtq. thienloc

01222 332689

 

Đặng Văn Trường

Cán bộ địa chính

Diachinh. thienloc

01676 547678

 

Trần Đình Sơn

Phó Chủ tịch UBMTTQ

Phochutich. thienloc

01693 898449

 

Trần Đình Cảnh

Trưởng Ban NN

Nongnghiep. thienloc

0915 406746

 

Đặng Phúc Cường

Văn phòng UBND

Ubxathienloc.cl

0987 992011

 

Võ Thị Thanh Nga

Văn phòng Đảng ủy

Vanphongdang.thienloc

01688785021

 

Ngô Thị Vinh

CB chính sách

Vanhoa1. thienloc

0987 241360

 

Đậu Bá Minh

Xã đội trưởng

Xadoi. thienloc

0977 424129

 

Võ Minh Đàn

BT Đoàn TN

Doan. thienloc

01699 420042

 

Võ Minh Thìn

Phó xã đội

Xadoi. thienloc

0972 128514

 

Võ Nhân Lý

Phó CA

Congan.songloc

0989 677259

 

Đặng Phúc Lịch

Phó CT HND

Hdnd. thienloc

0973 336706

 

Đặng Thị Xanh

Chủ tịch HPN

Hpn. thienloc

01692 419970

 

Võ Nhân Tàm

Chủ tịch CCB

Ccb. thienloc

01687084806

 

Võ Thị Hiền

DS&GĐTE

Danso.thienloc

01253 857276

 

Lê Văn Thăng

Địa chính

Diachinh.thienloc

0978 990332

 

Nguyễn Thanh Cảnh

Chủ tịch HND xã

Hdnd.thienloc

0904984579

 

Phan Hoài Nam

Ban TC

Taichinh.thienloc

0985 774696

 

Đặng Phúc Vận

Thủ quỵ

Thuquy.thienloc

0915 068664

 

Lê Thị Hiền

Kế toán NS

 

01648 300455

XÃ PHÚ LỘC

 

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

@hatinh.gov.vn

Số điện thoại

1

Nguyễn Hữu Diện

Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND

bithu.phuloc

01655311187

2

Nguyễn Sỹ Tứ

Phó Bí Đảng ủy

Phobithu.phuloc

0984118266

3

Nguyễn Hữu Hài

Chủ tịch UBND

Chutich.phuloc

0961437555

4

Nguyễn Hải Lực

Chủ tịch UBMTTQ

Ctubmt.phuloc

0912517582

5

Trần Quốc Phú

Xã đội trưởng

Xadoi.phuloc

0869813577

6

Trịnh Văn Nam

Bí thư đoàn xã

Bithu.phuloc

0989937566

7

Nguyễn Xuân Chương

Phó chủ tịch UBND

Phochutich.phuloc

0915424663

8

Nguyễn Sỹ Chương

Trưởng công an xã

Congan.phuloc

0981719788

9

Nguyễn Thị Hương

Văn phòng - TK

Vanphong.phuloc

0975590597

10

Nguyễn Thị Loan

Văn phòng –TK

Vanphong1.phuloc

01649559199

11

Trần Thị Thanh Loan

Tài chính - CTNTM

TaichinhNTM.phuloc

0982836822

12

Nguyễn Thị Hằng

Tài chính - Kế toán

Taichinh.phuloc

0963975788

13

Nguyễn Huy Hưởng

Địa chính – Xây dựng

Diachinh.phuloc

0914858958

14

Phạm Tiến Dũng

Văn hóa – Xã hội

Vanhoa.phuloc

0979380335

15

Lê Thanh Tính

Văn hóa – Xã hội

Vanhoa1.phuloc

0971143266

16

Nguyễn Văn Chiến

Tư pháp – hộ tịch

Tuphap.phuloc

0917510878

17

Nguyễn Sỹ Quyết

Chủ tịch HND

Chutichhnd.phuloc

0982396767

18

Phan Văn Dinh

Phó Chủ tịch Hội đồng ND

Phochutichhdnd.phuloc

0869928887

19

Nguyễn Thị Thu Phương

Chủ tịch Hội LHPN

ChủtichHLHPN.phuloc

01637560509

20

Lê Duy Tiếu

Nông nghiệp

Nongnghiep.phuloc

0975911099

21

Nguyễn Hữu Lệ

Chủ tịch Hội CCB

Chutichhccb.phuloc

0989189506

XÃ SƠN LỘC

 

TT

Họ và tên

Địa chỉ

Địa chỉ mail

@hatinh.gov.vn

Mail

 1.  

Thái Hữu Vinh

BT Đảng uỷ

Bithu.sonloc

0917666759

 1.  

Nguyễn Anh Sơn

PBT Đảng uỷ

Phobithu.sonloc

0986458216

 1.  

Ngô Thị Chi

VP Đảng uỷ

Vpdang.sonloc

0972596600

 1.  

Thân Văn Yên

UBKT đảng

Ubkt.sonloc

01652588153

 1.  

Hoàng Trọng Đạt

PCT HĐND

Hdnd.sonlo

0985301178

 1.  

Thái Hữu Hồng

PCT UBND

Phochutich.sonloc

0986755709

 1.  

Thân Thị Lam

Nông ngiệp

Nongnghiep.sonloc

0965915536

 1.  

Thân Văn Hùng

Xã đội

Xadoi.sonloc

0972831405

 1.  

Thân Văn Nam

CT UBND xã

Chutich.sonloc

0977634909

 1.  

Thân Văn Quốc

VHXH

Vanhoa.sonloc

0984638092

 1.  

Trần Thị Dung

VHCS

Vanhoa1.sonloc

0973710580

 1.  

Thân Văn Long

TBTC

Taichinh.sonloc

01687889388

 1.  

Nguyễn Thị Hiệu

KTNS

Ketoan.sonloc

0968675124

 1.  

Nguyễn Đình Đức

Thủ quỹ

Thuquy.sonloc

01683953064

 1.  

Ngô Đức Đàn

VPUB

Ubxasonloc.cl

01216200950

 1.  

Đào Thị Mai

VPUB

Ubxasonloc.cl

0911451598

 1.  

Nguyễn Đình Huy

Trưởng CA

Congan.sonloc

0963126809

 1.  

Thái Hữu Nam

TP

Tuphap.sonloc

01226277709

 1.  

Hoàng Văn Ngụ

CT UBMTTQ

Ubmttq.sonloc

0978373132

 1.  

Nguyễn Thanh

CT Hội ND

Nongdan.sonloc

0984263689

 1.  

Thân Văn Vỵ

BT Đoàn xã

Doan.sonloc

0965554409

 1.  

Nguyễn Thị Mai

CT Hội PN

Phunu.sonloc

0968148863

 1.  

Phan Bá Vỵ

CT Hội CCB

Ccb.sonloc

0947272226

 1.  

Trương Hữu Việt

CT Hội NCT

Nct.sonloc

01649144295

XÃ THANH LỘC

 

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

@hatinh.gov.vn

Số điện thoại

1

Trần Quốc Triển

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

Bithu.thanhloc

0913350294

2

Trần Văn Mùi

Chủ tịch UBND

Chutich.thanhloc

0916497727

3

Phan Văn Nghệ

Chủ tịch UBMTTQ

Ubmttq.thanhloc

0914759932

4

Nguyễn Quang Phú

Phó chủ tịch UBND

Phochutich.thanhloc

0916939027

5

Nguyễn Trọng Vỹ

Phó chủ tịch HĐND

Phohdnd.thanhloc

0915772556

6

Nguyễn Viết Hòa

Trưởng công an

Congan.thanhloc

0914295737

7

Nguyễn Anh Tài

Phó công an xã

Congan.thanhloc

0948555698

8

Nguyễn Thị An

Văn phòng - TK

Ubxathanhloc.cl

0942686487

9

Lê Hoàng Giang

Văn phòng -TK

Ubxathanhloc.cl

0911097316

10

Lê Thị Thu Hoài

Tài chính - Kế toán

Taichinh.thanhloc

0916502658

11

Lê Quang Hưng

Địa chính - Xây dựng

Diachinh.thanhloc

0916982507

12

Nguễn Khánh

Văn hóa - Xã hội

Vanhoa.thanhloc

0916727586

13

Phan Thị Nga

Văn hóa - Xã hội

Vanhoa1.thanhloc

01696555339

14

Trần Đức Trí

Tư pháp - hộ tịch

Tuphap.thanhloc

01242282993

16

Phan Quang Trung

Bí thư Đoàn TN

Bithu.thanhloc

0944061482

17

Nguyễn Văn Bảy

Xã đội trưởng

xadoi.thanhloc

01227269751

18

Phạm Tiến Dũng

Địa chính - GT

Diachinh1.thanhloc

0916311007

19

Nguyễn Văn Huy

Xã đội phó

Xadoipho.thanhloc

0948998425

20

Lê Thị Minh

Chủ tịch phụ nữ

Phunu.thanhloc

0948549728

DANH SÁCH CẤP TÀI KHOẢN HỒ SƠ CÔNG VIỆC VÀ MAIL CÔNG VỤ ĐỢT 2

XÃ THUẦN THIỆN

 

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

@hatinh.gov.vn

Số điện thoại

1

Võ Thành Chung

Bí thư Đảng ủy

bithu.thuanthien

01652981977

2

Võ Văn Chung

Chủ tịch UBND

Chutich.thuanthien

0984014021

3

Võ Mạnh Hùng

Chủ tịch UBMTTQ

Ctubmt.thuanthien

0913982566

4

Lê Sỹ Sơn

Xã đội trưởng

Xadoi.thuanthien

01686579069

5

Lê Sỹ Thái

Bí thư đoàn xã

Bithu.thuanthien

0988124735

6

Lê Sỹ Cẩn

Phó chủ tịch UBND

Phochutich.thuanthien

01645163657

7

Bùi Văn Thảo

Phó công an xã

Phocongan.thuanthien

01653981131

8

Trần Văn Long

Văn phòng - TK

Vanphong.thuanthien

01695335046

9

Võ Thị Kim Huế

Văn phòng –TK

Vanphong1.thuanthien

0975815616

10

Võ Văn Dương

Tài chính - Kế toán

Taichinh.thuanthien

0984666346

11

Tô Thị Vân

Địa chính – Xây dựng

Diachinh.thuanthien

01698499001

12

Nguyễn Nam Vũ

Văn hóa – Xã hội

Vanhoa.thuanthien

01234872386

13

Võ Thị Thúy

Văn hóa – Xã hội

Vanhoa1.thuanthien

0983251394

14

Võ Quốc Phượng

Tư pháp – hộ tịch

Tuphap.thuanthien

0943497264

15

Phạm Quang Thiện

Chủ tịch HND

Chutichhdnd.thuanthien

0977045997

16

Nguyễn Đình Mến

Bí thư Đoàn TN

Doan.thuanthien

0967561500

17

Bùi Văn Dinh

Phó chỉ huy quan sự

Phoquansu.thuanthien

0986866404

18

Phan Văn Tiến

Địa chính - GT

Diachinh1.thuanthien

0972262890

Xã Mỹ Lộc

 

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

@hatinh.gov.vn

Số điện thoại

1

Phan Văn Huy

BT Đảng ủy

Bithu.myloc

0986997381

2

Trần Trí Quang

PBT-CT HĐND xã

Phobithu.myloc

0983218905

3

Trần Đình Trung

PBT-CT UBND xã

Chutich.myloc

0963883117

4

Trần Viết Lý

PCT HĐND xã

Phohdnd.myloc

0985238335

5

Đinh Văn Quốc

CT MT TQ xã

Ctubmt.myloc

0986737149

6

Trần Đình Mọn

Phó CT UBND

Phochutich.myloc

0961829199

7

Trần Đình Dũng

Trưởng CA

Congan.myloc

0979379410

8

Lê Đình Bá

Xã đội trưởng

Xadoi.myloc

0985238495

9

Trần Đình Cường

CC Văn Hóa

Vanhoa.myloc

0985036635

10

Đặng Quốc Nga

CC Văn Phòng

Vanphong.myloc

0986114094

11

Trần Thị Viện

CC kế toán

Ketoan.myloc

0985391943

12

Trần Viết Hiên

CC Tài Chính

Taichinh.myloc

01638758136

13

Thái Hửu Tân

CC Địa chính

Diachinh.myloc

0981047877

14

Trần Thị Sen

CC Văn phòng

Vanphong1.myloc

0985773294

15

Lê Đình Hạnh

CC Tư pháp

Vanhoa.myloc

01686468522

16

Hoàng Thị Giang

CC Văn hóa

Vanhoa1.myloc

0983127266

17

Nguyễn Chí Hiệp

CC Địa chính

Diachinh.myloc

0967496946

18

Nguyễn Văn Xuân

CT Hội CCB

Ccb.myloc

0985902566

19

Nguyễn Đắc Lộc

CT Hội ND

Hoinongdan.myloc

0986459892

20

Lê Công Xuân

BT Đoàn TN

Doan.myloc

0963081375

21

Trần Thị Thuận

CT Phụ nữ

Phunu,myloc

0978248609

Xã Tiến Lộc

Địa chỉ: Thôn Sơn Thịnh – xã Tiến Lộc – huyện Can Lộc

Số điện thoại 02393 841 511  fax 02393 841 511

Mail : ubxatienloc.cl@hatinh.gov.vn

 

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

@hatinh.gov.vn

Số điện thoại

1

Nguyễn Hồng Thanh

Bí thư Đảng ủy

Bithu.tienloc

0915 126 522

2

Võ Tá Nuôi

Phó BTĐU, CT/HĐ

Phobithu.tienloc

0902 273 457

3

Nguyễn Đình Thành

Chủ tịch UBND

Chutich.tienloc

0917 225 998

4

Phạm Tiến Cường

Phó CT/ HĐND

Phohdnd.tienloc

0917 485 775

5

Võ Tá Nghĩa

Phó CT/ UBND

Phochutich.tienloc

0977 186 064

6

Lương Trọng Tuệ

CT MTTQ xã

Chutichmttq.tienloc

0985 227 513

7

Nguyễn Văn Thiện

Bí thư Đoàn TN

doan.tienloc

0974 291 487

8

Nguyễn Thị Liệu

Chủ tịch Hội PN

Phunu.tienloc

0169 821 4746

9

Võ Viết Quang

Chủ tịch Hội ND

Nongdan.tienloc

0985 767 247

10

Lê Bá Bảo

Chủ tịch Hội CCB

Ccb.tienloc

0168 917 6072

11

Phan Quốc Kiều

Trưởng Công an

Congan.tienloc

0984 976 381

12

Phạm Tiến Tuấn

Văn phong TK

Vanphong.tienloc

0915 220 017

13

Lê Thị Lan

Văn phòng TK

Vanphong1.tienloc

0946 422 263

14

Đồng Văn Thành

Tài chính NS

Taichinh.tienloc

0915 050 547

15

Lê Thị Tuyết

Tài chính KT

Taichinh1.tienloc

0945 676 296

16

Võ Tá Quang

Văn hóa cơ sở

Vanhoa.tienloc

0983 178 299

17

Phùng Thị Nhung

Văn hóa xã hội

Vanhoa1.tienloc

0972 162 315

18

Tôn Văn Thành

Địa chính -XD-MT

Diachinh.tienloc

0168 219 6908

19

Nguyễn Thị Hà

Địa chính NN-NTM

Diachinh1.tienloc

0978 486 020

20

Nguyễn Thị Diễn

Tư pháp – HT

Tuphap.tienloc

0986 895 022

21

Võ Viết Đức

Xã đội phó

Xadoipho.tienloc

0903 455 377

22

Phan Thị Thu Hà

Dân số GĐ&TE

Daso.tienloc

0168 661 4863

23

Phạm Thị Kiều Oanh

Phó BT Đoàn TN

Phodoan.tienloc

0979 110 278

24

Nguyễn Đình Phúc

Giám đốc HTX

Htx.tienloc

0163 804 7695

25

Phan Văn Loan

Chăn nuôi- Thú y

Thuy.tienloc

0989 746 407

26

Lê Văn Thái

Phó Công an

Phocongan.tienloc

0166 885 1508

Xã Quang Lộc

 

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

@hatinh.gov.vn

Số điện thoại

 1.  

Ngô Đức Chương

Bí thư Đảng ủy

Bithu.quangloc

0915573369

 

 1.  

Đặng Hồng Kiệm

Chủ tịch UBND xã

Chutich.quangloc

0976554413

 

 1.  

Nguyễn Như Bảo

P. Bí thư Đảng ủy

Phobithu.quangloc

0915066024

 

 1.  

Đặng Đình Tâm

P. Chủ tịch H ĐND xã

Phohdnd.quangloc

0986790329

 

 1.  

Đặng Đình Vinh

CT. UBMTTQ xã

Ubmttq.quangloc

0985596051

 

 1.  

Trần Trọng Thể

P.CTUBND xã

Phochutich.quangloc

0972162906

 

 1.  

Đặng Công Huề

Trưởng Công an

Congan.quangloc

01669171022

 

 1.  

Nguyễn Đình Vương

CC ĐC –XD-NN-TNMT

Diachinh.quangloc

0912209028

 

 1.  

Lương Văn Thuận

CC ĐC –XD-NN-TNMT

Diachinh1.quangloc

01682495379

 

 1.  

Thân Viết Dũng

Tài chính – kế toán

Taichinh.quangloc

0947609762

 

 1.  

Thân Văn Long

Văn phòng – thống kê

Vanphong1.quangloc

0973798890

 

 1.  

Nguyễn Thị Mơ

Văn phòng – thống kê

Vanphong.quangloc

0904787008

 

 1.  

Trần Phi Nam

Tư pháp – hộ tịch

Tuphap.quangloc

01649422162

 

 1.  

Nguyễn Thị Thơ

Tư pháp –  hộ tịch

Tuphap1.quangloc

0974753507

 

 1.  

Trần Thị Vân

Văn hóa – xã hội

Vanhoa1.quangloc

01688225879

 

 1.  

Nguyễn Duy Dũng

Văn hóa – xã hội

Vanhoa.quangloc

0944061045

 

 1.  

Nguyễn Danh Thông

Chủ tịch Hội ND

Nongdan.quangloc

01699654367

 

 1.  

Nguyễn Đăng Hải

CHủ tịch Hội CCB

Ccb.quangloc

01643013415

 

 1.  

Trần Thị Hiền

Chủ tịch Hôi

Phunu.quangloc

0988314644

 

 1.  

Nguyễn Duy Hải

P.Bí thư Đoàn xã

Doan.quangloc

01689986039

 

 1.  

Trần Minh Tâm

Chủ tịch Hội NCT

Nguoicaotuoi.quangloc

01688594342

 

 1.  

Trần Thọ Hậu

Xã đội phó

Xadoipho.quangloc

0944061034

 

 1.  

Nguyễn Văn Hồng

Phó công an xã

Phocongan.quangloc

0948133251

 

 1.  

Trần Thị Lệ Thu

Trưởng ban Thú y

Thuy.quangloc

01296736665

 

 1.  

Đặng Thị Hương Trà

Dân số KHHGĐ

Danso.quangloc

0942097043

 

 1.  

Bùi Thị Thơ

Hợp đồng kế toán

Ketoan1.quangloc

0902220686

 

 1.  

Hoàng Văn Nam

Truyền thanh – Thư báo

Thubao.quangloc

091369929

 

 1.  

Trần Thị Hải Hiếu

Văn phòng Đảng ủy

Vpdang.quangloc

0944059233

 

 1.  

Hà Duy Ngự

P.CNUBKT Đảng ủy

Phocnubkt.quangloc

0979821499

 

 1.  

Trần Phi Quế

Cán bộ GT – xây dựng

Canbogiaothong.quangloc

0975186502

 

 1.  

Thân Viết Trí

Bí thư Đoàn

Doan.quangloc

0919017486

 

 1.  

Nguyễn Thị Tuyết

P.CT Hội Phụ nữ xã

Phophunu.quangloc

0985861407

 

 1.  

Nguyễn Huy Nhân

P.CT Hội ND xã

Phonongdan.quangloc

01655209316

 

 1.  

Đặng Văn Quang

P.CT UBMTTQ xã

Phoubmttq.quangloc

0949158513

 

 1.  

Trần Đình Thiều

Chủ tịch Hôi NCT xã

Phonguoicaotuoi.quangloc

01676116134

 

Xã Đồng Lộc

Địa chỉ: Thôn Tùng Liên xã Đồng Lộc

Số điện thoại: 02393 844 008  fax  02393 844 008

Mail : ubxadongloc.cl@hatinh.gov.vn

 

 

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

@hatinh.gov.vn

Số điện thoại

 

1

Trần Đình Vương

Bí thư Đảng ủy
Chủ tịch HĐND

Bithu.dongloc

0985 268 569

 

2

Phan Hưng

Chủ tịch UBND

Chutich.dongloc

0985 855 017

 

3

Võ Đức Phương

Chủ tịch UBMTTQ

Ubmttq.dongloc

0982 915 662

 

4

Võ Đức Lợi

Phó Chủ tịch HĐND

Phohdnd.dongloc

0977 634 946

 

5

Trần Thanh Mai

Chủ  tịch HCCB

Ccb.dongloc

0919 847 016

 

6

Nguyễn Đình Tứ

P. Chủ tịch UBND

Phochutich.dongloc

0977 449 584

 

7

Nguyễn Bá Tặng

Phó Bí thư Đảng ủy

Phobithu.dongloc

0917 480 568

 

8

Phan Văn Khương

Chủ tịch Hội ND

Nongdanh.dongloc

01658 896 956

 

9

Nguyễn Bá Tân

Chủ tịch HCTĐ

Chuthapdo.dongloc

01683 758 971

 

10

Phan Thị Xuân

Chủ tịch HPN

Phunu.dongloc

01695 763 694

 

11

Nguyễn Văn Thọ

Trưởng ban Tài chính

Taichinh.dongloc

0977 634 733

 

12

Phan Đức Duẩn

Trưởng CA xã

Congan.dongloc

0973 963 735

 

13

Trần Thế Bình

Chỉ huy trưởng QS

Quansu.dongloc

0964 325 823

 

14

Phan Thị Hà

Văn phòng UBND

Vanphong.dongloc

0973 452 167

 

15

Nguyễn Thị Loan

Văn phòng Thống kê

Vanphong1.dongloc

0943 102 361

 

16

Nguyễn Xuân Hán

Địa chính

Diachinh.dongloc

0913 647 596

 

17

Nguyễn Thị Huyền

ĐC -NN - XD - MT

Diachinh1.dongloc

0978 527 532

 

18

Nguyễn Thị Hồng Vân

 Kế toán

Ketoan.dongloc

098 6463338

 

19

Phan Đức Hòa

Tư pháp - Hộ tịch

Tuphap.dongloc

090 2247383

 

20

Hoàng Thị Huyền

Văn hóa chính sách

Vanhoa1.dongloc

0963 928 799

 

21

Hà Văn Toàn

Bí thư Đoàn xã

Doan.dongloc

0934 565 940

 

22

Phan Thị Phương

Thủ quỹ

 

01649 569 077

 

23

Nguyễn Xuân Tân

Trưởng ban NN

Nongnghiep.dongloc

0979 774 439

 

24

Phan Thị Huyền Trang

Phó Phụ nữ

Phunu.dongloc

0975 246 132

 

25

Trần Thế Hùng

VP đảng ủy

Danguy.dongloc

0984 146 855

 

26

Trần Văn Nhật

Văn hóa

Vanhoa.dongloc

0911 097 308

 

27

Hà Thị Vân

GĐ TTHTCĐ

Tthtcd.dongloc

01254 576 221

 

Xã Vượng Lộc

 

 

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

@hatinh.gov.vn

Số điện thoại

 

1

Trần Văn Đoài

Bí thư Đảng ủy xã

Bithu.vuongloc

0985735497

 

2

Nguyễn Văn Quế

Chủ tịch UBND xã

Chutich.vuongloc

0987515028

 

3

Nguyễn MinhVỹ

P.Bí thư Đảng ủy xã

Phobithu.vuongloc

0977379685

 

4

Nguyễn Thành Chung

P.chủ tịch HĐND xã

Phohdnd.vuongloc

0976777964

 

5

Trần VănNhương

P.chủ tịch UBND xã

Phochutich.vuongloc

0972268786

 

6

Nguyễn Thanh Tuấn

Chủ tịch MTTQ xã

Ubmttq.vuongloc

0975779957

 

7

Đậu Tiến Công

Chủ tịch hội ND xã

Nongdan.vuongloc

0976966846

 

8

Lê Viết Cương

Bí thư Đoàn TN xã

Doan.vuongloc

0977011623

 

9

Trần Xuân Thảo

Chủ tịch hội CCB xã

Ccb.vuongloc

01687760998

 

10

Tôn Thị Tuyết

Chủ tịch hội PN xã

Phunu.vuongloc

0975008455

 

11

Đào Sỹ Đường

Xã đội trưởng

Xadoi.vuongloc

0974231733

 

12

Phạm Chiến

Trưởng Ban VH xã

Vanhoa.vuongloc

01644534533

 

13

Trần Anh Sơn

Địa chính xã

Diachinh.vuongloc

01676017809

 

14

Lê Văn Kiên

Địa chính xã

Diachinh1.vuongloc

0943970246

 

15

Tôn Thị Thúy Hằng

Kế toán- NS xã

Ketoan.vuongloc

0946729889

 

16

Nguyễn Văn Qúy

Văn hóa chính sách

Vanhoa1.vuongloc

01644813729

 

17

Tôn Đức Hạnh

Tư pháp- Hộ tịch xã

Tuphap.vuongloc

0983186225

 

18

Nguyễn Viết Lộc

Trưởng C.A xã

Congan.vuongloc

0984506589

 

19

Đào Thị Tâm

Văn phòng –TK xã

Vanphong.vuongloc

01688197740

 

20

Lương Văn Hùng

Văn phòng

Vanphong1.vuongloc

0985735497

 

Xã Thượng Lộc

Địa chỉ: xóm đồng thanh – xã thượng Lộc – huyện Can Lộc

 

 

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

@hatinh.gov.vn

Số điện thoại

 

1

Mai Xuân Minh

Bí thư Đảng ủy - CT HĐND xã

Bithu.thuongloc

0966193099 

 

2

Nguyễn Hải

Phó Bí thư Đảng ủy

Phobithu.thuongloc

0981740168 

 

3

Phan Văn Khương

Phó Chủ tịch HĐND xã

Phohdnd.thuongloc

0918518336 

 

4

Nguyễn Viết Chuân

Chủ tịch UBND

Chutich.thuongloc

0976667785 

 

5

Nguyễn Xuân Diệu

Phó Chủ tịch UBND xã

Phochutich.thuongloc

 0983256619

 

6

Trần Thế Đường

Chủ tịch UBMTTQ xã

UBMTTQ.thuongloc

0167868162 

 

7

Trần Thị Thúy Kiều

Chủ tịch hội LH Phụ nữ

Phunu.thuongloc

01656289587 

 

8

Đặng Tịnh

Chủ tịch hội Nông dân

Nongdan.thuongloc

 01669906577

 

9

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Doan.thuongloc

0913277082 

 

10

Nguyễn Văn Minh

Chủ tịch hội Cựu chiến binh

Ccb.thuongloc

01695848861 

 

11

Nguyễn Xuân Quyết

Trưởng công an xã

Congan.thuongloc

0977435099 

 

12

Nguyễn Đình Kỷ

Chỉ huy trưởng Quân sự

Quansu.thuongloc

01633914315 

 

13

Nguyễn Văn Linh

Địa chính - xây dựng

Diachinh.thuongloc

0977634948 

 

14

Nguyễn Xuân Lục

Địa chính- Nông nghiệp

Diachinh.thuongloc

01675628056 

 

15

Bùi Quốc Tuấn

Tư pháp - Hộ tịch

Tuphap.thuongloc

0918638302 

 

16

Nguyễn Thị Hương

Văn hóa - xã hội

Vanhoa.thuongloc

093238478 

 

17

Hoàng Thị Thu Nga

Văn phòng-thống kê

Vanphong.thuongloc

0913850987 

 

18

Đặng Văn Hoàn

Tài chính kế toán 

Taichinh.thuongloc

0977505899 

 

Xã Trường Lộc
Địa chỉ: thôn Tân Tiến, xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Số điện thoại: 02393.842.124, fax: 02393.842.124

Mail : ubxatruongloc.cl@hatinh.gov.vn

 
 
 

 

 

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

@hatinh.gov.vn

Số điện thoại

 

1

Nguyễn Huy Minh

Bí thư Đảng ủy

bithu.truongloc

0961.819.639

 

2

Nguyễn Huy Thao

Phó Bí thư Đảng ủy

phobithu.truongloc

0914.064.766

 

3

Nguyễn Thanh Hoàn

Phó Chủ tịch HĐND

pcthdnd.truongloc

0948.957.345

 

4

Lê Đình Quang

Phó Chủ tịch UBND

phochutich.truongloc

01667.932.146

 

5

Nguyễn Huy Bá

Chủ tịch UBMTTQ

ctmttq.truongloc

01258.425.900

 

6

Nguyễn Minh Huệ

Bí thư Đoàn TN

doan.truongloc

0986.547.624

 

7

Trần Thị Lý

Chủ tịch hội Phụ nữ

phunu.truongloc

0974.734.669

 

8

Nguyễn Văn Chương

Chủ tịch hội Nông dân

nongdan.truongloc

0918.154.222

 

9

Nguyễn Thanh Hải

Chủ tịch hội CCB

ccb.truongloc

0944.594.571

 

10

Nguyễn Huy Toàn

Xã đội trưởng

xadoitruong.truongloc

01683.038.260

 

11

Nguyễn Huy Hải

Trưởng Công an xã

congan.truongloc

0977.515.254

 

12

Phan Thị Huyền

Tài chính - Kế toán

taichinh.truongloc

0916.013.097

 

13

Nguyễn Huy Vịnh

Địa chính – Xây dựng

diachinh.truongloc

01234.103.637

 

14

Lê Thị Vân Hương

Văn hóa – Xã hội

vanhoa.truongloc

0976.158.770

 

15

Lê Thị Kim Anh

Văn hóa – Xã hội

vanhoa1.truongloc

0934.404.067

 

16

Lê Văn Toàn

Tư pháp - Hộ tịch

tuphap.truongloc

0975.511.631

 

17

Nguyễn Thị Nghĩa

Văn phòng - Thống kê

vanphong.truongloc

0974.625.922

 

18

Nguyễn Huy Hải

Văn phòng - Thống kê

vanphong1.truongloc

01682.955.157

 

XÃ VĨNH LỘC

ĐỊA CHỈ:  THÔN CHIẾN THẮNG – XÃ VĨNH LỘC

 

 

STT

Họ Và Tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

@hatinh.gov.vn

Số điện thoại

 

1

Trần Xuân Hoài

Bí thư Đảng ủy

Bithu.vinhloc

0912516220

 

2

Nguyễn Văn Hùng

Chủ tịch UBND

Chutich.vinhloc

0974739479

 

3

Trần Lê

Chủ tịch HĐND- Phó bí thư Đảng ủy

Phobithu.vinhloc

0934499676

 

4

Nguyễn Hồng Thái

Phó chủ tịch HĐND

Phohdnd.vinhloc

0936018167

 

5

Nguyễn Trường Kiên

Chủ tịch UBMTTQ

Ctmttq.vinhloc

0984903347

 

6

La Văn Hân

Xã đội trưởng

Xadoi.vinhloc

0972262793

 

7

Bùi Vũ Thắng

Trưởng công an xã

Congan.vinhloc

0979297044

 

8

Nguyễn Công Tiến

Phó chủ tịch UBND

Phochutich.vinhloc

0968599982

 

9

Mai Thị Thành

CC Văn phòng - TK

Vanphong.vinhloc

0972595808

 

10

Đặng Văn Đồng

CC Tài chính - Kế toán

Taichinh.vinhloc

0915236835

 

11

Bùi Trọng Hiếu

CC Kế toán ngân sách

Ketoan.vinhloc

01694771535

 

12

Nguyễn Duy Tân

CC Địa chính - MT

Diachinh.vinhloc

0904745878

 

13

Nguyễn Công Ân

CC Văn hóa - Xã hội

Vanhoa.vinhloc

0904047505

 

14

Bùi Thị Hiền Lương

CC Văn hóa - Xã hội (Chính sách)

Vanhoa1.vinhloc

0968728268

 

15

La Văn Đức

CC Tư pháp - hộ tịch

Tuphap.vinhloc

0984103946

 

16

Nguyễn Thu Hiền

CC Nông nghiệp - XD

Diachinh1.vinhloc

0988215996

 

17

Ngô Đức Sơn

Chủ tịch HND

Hoinongdan.vinhloc

01676946312