ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CAN LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Can Lộc, ngày      tháng  4  năm 2022

 

 

DANH SÁCH

Cung cấp thông tin liên quan công tác phát ngôn,

cung cấp thông tin cho báo chí

 

 

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ email

Ghi chú

I

 

NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

 

1.

Mai Khắc Trung

 

Bí thư – Chủ tịch UBND xã Trung Lộc

0912345556

maitrunghucl@gmail.com

 

2.

Nguyễn Chỉ Tùng

Chủ tịch UBND xã Tùng Lộc

0977.449.010

chitungvp@gmail.com

 

3.

Nguyễn Xuân Diệu

PBT Đảng ủy – Chủ tich UBND xã Thượng Lộc

0973625878

nguyenxuandieu198@gmail.com

 

4.

 Nguyễn Xuân Chương

Chủ tịch UBND xã Phú Lộc

0915424663

nguyenxuanchuongpl@gmail.com

 

5.

Đường Hồng Lam

Chủ tịch UBND xã Thường Nga

0973019708

honglamngaloc1980@gmail.com

 

6.

 Nguyễn Quốc Việt

Chủ tịch UBND xã Kim Song Trường

0915039101

quocvietsl@gmail.com

 

7.

Trần Xuân Hải

Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc

0985227510

haictxl@gmail.com

 

8.

Trần Sỹ Lương

Chủ tịch UBND xã Mỹ Lộc

0936207368

syluongsvnht@gmail.com

 

9.

Phan Anh Đức

Chủ tịch UBND xã Thuần Thiện

0905698598

anhducclht@gmail.com

 

10.

Phan Văn Cường

Chủ tịch UBND xã Gia Hanh

0976398511

phancuonggh@gmail.com

 

11.

Thân Văn Vỵ

Chủ tịch UBND xã Sơn Lộc

0965554409

Vythan1979@gmail.com

 

12.

Nguyễn Bá Tặng

Chủ tịch UBND TT Đồng Lộc

0973848488

Nguyenquoctang.dl@gmail.com

 

13.

Nguyễn Quang Phú

Chủ tịch UBND xã Thanh Lộc

0916939027

nguyenquangphu67@gmail.com

 

14.

Đặng Anh Tuấn

Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc

0986018279

Tuantp1976@gmail.com

 

15.

Nguyễn Minh Vỵ

Chủ tịch UBND xã Vượng Lộc

0977379685

Minhvy71@gmail.com

 

16.

Bùi Viết Hùng

Chủ tịch UBND thị trấn Nghèn

0918491917

buihungttn@gmail.com

 

17.

Nguyễn Văn Hùng

Chủ tịch UBND xã Khánh Vĩnh Yên

0914011966

Nguyenhung@gmail.com

 

18.

Đặng Đình Vinh  

Chủ tịch UBND xã Quang Lộc

0985596051

Vinhquangloc@gmail.com

 

 

II

 

CÁN BỘ ĐẦU MỐI THAM MƯU CÔNG TÁC PHÁT NGÔN, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

 

1.

Phạm Viết Đông

Văn phòng xã

0968315697

Phamvietdong080879@gmail.com

 

2.

Nguyễn Doãn Bính

Văn phòng UBND

0981.903.799

nguyendoanbinh.vptk@gmail.com

 

3.

Nguyễn Thị Hương

Văn phòng HĐND, UBND

0975590597

huongvpphuloc@gmail.com

 

4.

Phan Anh Dũng

Văn phòng HĐND, UBND

0977760180

anhdungvpklc@gmail.com

 

5.

Trần Thị Quyên

CC Văn phòng

0983256619

tranquyencs@gmail.com

 

6.

Lê Thị Hải

Văn phòng HĐND, UBND

0829291188

vanphongkst@gmail.com

 

8.

Hoàng Thị Giang

Văn phòng HĐND,UBND

0983127266

giangcsmyloc@gmail.com

 

9.

Võ Thị Kim Huế

Văn phòng UBND xã

0975815616

Vokimhue83@gmail.com

 

10.

Trần Thị Lộc

Văn phòng UBND xã

0942271177

Loctran.kl@gmail.com

 

11.

Ngô Đức Đàn

Văn phòng UBND xã

0356841516

dansonloc@gmail.com

 

12.

Phan Thị Hà

Văn phòng UBND thị trấn Đồng Lộc

0973452167

phanhadl@gmail.com

 

13.

Nguyễn Thị An

Văn phòng  UBND xã

0942686487

Hoaiannguyen012011@gmail.com

 

14.

Võ Thị Thanh Nga

Văn phòng UBND xã

0388785021

vothanhngavp@gmail.com

 

15.

Đào Thị Tâm

VP. UBND xã

0388197740

daothitamvl@gmail.com

 

16.

Nguyễn Thị Hà

Văn phòng HĐND, UBND thị trấn Nghèn

0978486020

Hanguyen.dctl@gmail.com

 

17.

Mai Khắc Đàn

VP.UBND xã

0988646334

Maikhacdan@gmail.com

 

18.

Nguyễn Thị Mơ

Văn phòng UBND xã

0904787008

nguyenmo.ql@gmail.com

 

             

 

Nơi nhận:

- Sở Thông tin- Truyền thông;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT, VH.

 

 


 

                                                        

 

 

           

 

 Liên kết website
Thống kê: 1.343.412
Online: 76