Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
57 người đã bình chọn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Huy Tự, Thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Số điện thoại: 0393 841227
Số Fax Cơ quan: 0393 634568

            I. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện trong tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật và trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền:

a) Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện;

b) Quyết định biện pháp thực hiện nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh; biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật;

c) Quyết định biện pháp để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp; quyết định việc phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở huyện;

d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện;

đ) Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của Luật này;

e) Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã;

g) Quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện;

h) Giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã trong trường hợp Hội đồng nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhân dân và trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn trước khi thi hành;

i) Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân huyện xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện trong lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, môi trường:

a) Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hằng năm của huyện, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

b) Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách huyện; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của huyện theo quy định của pháp luật;

c) Quyết định quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện trong phạm vi được phân quyền;

d) Quyết định biện pháp quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác; biện pháp bảo vệ và cải thiện môi trường, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lụt ở địa phương theo quy định của pháp luật.

3. Quyết định biện pháp phát triển hệ thống giáo dục mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; biện pháp phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao; biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch bệnh, thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; biện pháp phát triển việc làm, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, chính sách bảo trợ xã hội, xóa đói, giảm nghèo; biện pháp bảo đảm việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

4. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cùng cấp và văn bản của Hội đồng nhân dân cấp xã.

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

 

I. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định các nội dung quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 26 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

3. Tổ chức thực hiện ngân sách huyện; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông, thủy lợi, xây dựng điểm dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, tài nguyên thiên nhiên khác; bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

6. Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện.

II. CƠ CẤU, TỔ CHỨC

 1. Lãnh đạo UBND huyện.

Họ và tên

Hộp thư điện tử

Số điện thoại

Chức vụ

Đặng Trần Phong

phongdt.cl

09042211754

Chủ tịch

Bùi Huy Cường

cuongbh.cl

0915687719

Phó chủ tịchUBND

Nguyễn Tiến Dũng

dungt.cl

0913062886

Phó chủ tịchUBND

 

 1. Lãnh đạo HĐND huyện.

Họ và tên

Hộp thư điện tử

Số điện thoại

Chức vụ

Nguyễn Duy Cường

cuongnd.cl

0987334224

Phó chủ tịch HĐND

 1. Các ban HĐND huyện

Họ và tên

Hộp thư điện tử

Số điện thoại

Chức vụ

Trần Đình Sơn

Sontd.cl

0919655072

Trưởng ban Pháp chế

Nguyễn Thị Bé

Bent.cl

01238135068

Phó ban KT- XH

 1. Phòng Nội vụ

Họ và tên

Hộp thư điện tử

Số điện thoại

Chức vụ

Trần Xuân Hoài

hoaitx.cl

0912516228

Trưởng phòng

Phan Đại Nghĩa

nghiapd.cl

0912135575

Phó phóng

Nguyễn Văn Thái

thainv.cl

0904236237

Phó phòng

Nguyễn Thị Hoa

hoant.cl

0945014546

Chuyên viên

Ngô Thị Thu Hoài

hoaintt.cl

0936006388

Chuyên viên

Bùi Thị Thắm

thambt.vl

0948281479

Chuyên viên

Nguyễn Thị Phấn

phannt.cl

0918469452

Chuyên viên

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.

 1. Văn phòng HĐND- UBND huyện

Họ và tên

Hộp thư điện tử

Số điện thoại

Chức vụ

Nguyễn Quang Huy

huynq.cl

0913315789

Chánh văn phòng

Trần Sỹ Lương

luongts.cl

0936207368

Phó chánh văn phòng

Nguyễn Đại Đồng

dongnd.cl

0934571979

Phó chánh văn phòng

Nguyễn Thị Hải Yến

yennth.cl

0979759130

Chuyên viên

Từ Thị Hảo

haott.cl

0904916924

Chuyên viên

Đường Thị Ngọc Diệp

diepdthn.cl

0968745808

Chuyên viên

Phan Thị Ngọc Hà

happtn.cl

0976472742

Chuyên viên

Hoàng Thị Hạnh

hanhht.cl

0963715476

Chuyên viên

Nguyễn Khắc Thìn

thìnnk.cl

0936027234

Chuyên viên

 Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

Đối với những huyện có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nhưng chưa đủ tiêu chí để thành lập cơ quan làm công tác dân tộc, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân hoặc Văn phòng Ủy ban nhân dân nơi thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

Đối với đơn vị hành chính cấp huyện có đường biên giới lãnh thổ quốc gia trên đất liền, trên biển và hải đảo, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân hoặc Văn phòng Ủy ban nhân dân nơi thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ, biên giới.

 1. Phòng Tài chính – Kế hoạch

Họ và tên

Hộp thư điện tử

Số điện thoại

Chức vụ

Trần Trung Phước

phuoctt.cl

0903953007

Phó phụ trách phòng

Ng: Thị Kim Phương

phuongntk.cl

0903211007

Chuyên viên

Bùi Thị Thủy

thuybt.cl

0902167499

Chuyên viên

Nguyễn Anh Tuấn

tuannt.cl

0947164164

Chuyên viên

Trần Thị Minh Hằng

hangttm.cl

0944058519

Chuyên viên

Võ Thị Bích Diện

dienvtb.cl

0936494759

Chuyên viên

Lê Thị Hoa Quyền

quyenlth.cl

0936283992

Chuyên viên

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về; Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

 1. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Họ và tên

Hộp thư điện tử

Số điện thoại

Chức vụ

Ngô Xuân Hải

hainx.cl

0911516225

0912516225

Trưởng phòng

Trần Văn Đại

daitv.cl

0902117345

Phó phòng

Trần Trọng Tài

taitt.cl

0912156568

Phó phòng

Bùi Đình

Dinhb.cl

0868379333

Phó phòng

Trần Sỹ Hùng

hungts.cl

0904149725

Chuyên viên

Trần Sỹ Hải

haits.cl

0912110769

Chuyên viên

Bùi Huy Thọ

thobh.cl

0904968559

Chuyên viên

Nguyễn Đình Cường

Cuongnd1.cl

01273131888

Chuyên viên

Trần Thị Anh

Anhtt1.cl

0916799857

Chuyênvieen

Trần Đình Phú

Phutd.cl

0982823211

Chuyên viên

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ.

 1. Phòng LĐ- TBXH

Họ và tên

Hộp thư điện tử

Số điện thoại

Chức vụ

Võ Xuân Phong

phongvx.cl

0904527575

Trưởng phòng

Ng:Thị Quỳnh Nga

ngantq.cl

0983851118

Phó phòng

Nguyễn Xuân Tuấn

tuannx.cl

0942476068

Phó phòng

Trần Thị Thanh Minh

minhttt.cl

0977058974

Chuyên viên

Nguyễn Thị Hương

huongnt.cl

0988668788

Chuyên viên

Ngô Thị Cẩm Tú

tuntc.cl

0931118559

Chuyên viên

Bùi Quang Đạt

datbq.cl

0976974805

Chuyên viên

Nguyễn Thị Thùy Dương

duongntt.cl

0941391185

Chuyên viên

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

 1. Thanh Tra huyện

Họ và tên

Hộp thư điện tử

Số điện thoại

Chức vụ

Phan Quang Hiếu

hieupq.cl

0904032444

Chánh thanh tra

Trần viết Tân

tantv.cl

0936403556

Phó chánh

Nguyễn Huy Công

congnh.cl

0914242288

Chuyên viên

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

 1.  Phòng Nông nghiệp và PTNN

Họ và tên

Hộp thư điện tử

Số điện thoại

Chức vụ

Phan Can Kỳ

kypcpv.cl

0943851567

Trưởng phòng

Phan Anh Đức

ducpa.cl

0905968598

Phó phòng

Nguyễn Nghĩa

nghian.cl

0914377298

Phó phòng

Phan Thị Hương

huongpt.cl

0979994754

Chuyên viên

Trần Quang Đạo

daotq.cl

093303980

Chuyên viên

Hoàng Xuân Hải

haihx.cl

0936174477

Chuyên viên

Đặng Thành Mỹ

mydt.cl

0915912234

Chuyên viên

Lê Thị Diễm Oanh

oanhltd.cl

0989338400

Chuyên viên

Lê  Xuân Đức

Duclx.cl

0983334124

Chánh văn phòng

Nguyễn Anh Quỳnh

quynhna.cl

0986115169

Chuyên viên

Nguyễn Văn Quyền

quyennv.cl

01683819605

Chuyên viên

Bùi Đức Công

Congbd.cl

0932376066

Chuyên viên

 

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn;

 1.  Phòng TN- MT

Họ và tên

Hộp thư điện tử

Số điện thoại

Chức vụ

Trần Đình Việt

Viettd.cl

0902251225

Trưởng phòng

Nguyễn Ngọc Lân

lannn.cl

0942960258

Phó phòng

Nguyễn Thái Dương

dươngnt.cl

0912517068

Chuyên viên

Lê Thị Nga

ngalt.cl

0944869440

Chuyên viên

Nguyễn Quang Tú

tunq.cl

0904483800

Chuyên viên

Lê Thị Tuyết

Tuyetlt.cl

0942761348

Chuyên viên

Trung tâm Đăng ký Quyền sử dụng đất chi nhánh Can Lộc

Nguyễn Đình Sơn

sonnd.cl

0915082729

Giám đốc

Nguyễn Thị Duyên

duyennt.cl

0979971257

Chuyên viên

Lê Hồng Sâm

samlh.cl

0914633118

Chuyên viên

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; biển và hải đảo (đối với các huyện có biển, đảo).

 1.  Phòng GD- ĐT huyện

Họ và tên

Hộp thư điện tử

Số điện thoại

Chức vụ

Nguyễn Thị Hường

Huongnt1.cl

0912285877

Trưởng  phòng

Phạm Quốc Đạt

Datpq.cl

0913455698

Phó phòng

Nguyễn Tuấn Lĩnh

Linhnt.cl

 

Phó phòng

Nguyễn Văn Tuệ

tuenv.cl

0912921173

Chuyên viên

Trần Thị Lan Anh

anhttl.cl

0916870589

Chuyên viên

Hoàng Thị Thu Hà

hahtt.cl

0946037199

Chuyên viên

Phan Thị Hải Ánh

Anhpth.cl

0919855030

Chuyên viên

Bùi Kim Sơn

Sonbk.cl

0915083119

Chuyên viên

Nguyễn Khắc Mận

manta.cl

0988646007

Chuyên viên

Trương Văn Thanh

Thanhtv.cl

0917335823

Chuyên viên

Nguyễn Quang Tuấn

Tuannq.cl

0912294995

Chuyên viên

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

 1.  Phòng Tư Pháp

Họ và tên

Hộp thư điện tử

Số điện thoại

Chức vụ

Nguyễn Viết Nghĩa

nghianv.cl

0936359579

Phó phòng

Nguyễn Thị Thuận

thuannt.cl

0934598760

Chuyên viên

Trần Hồng Hạnh Lê

letthl.cl

0915911568

Chuyên viên

Chức năng, nhiệm vụ:

          Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

 1.  Phòng Văn hóa và Thông tin

Họ và tên

Hộp thư điện tử

Số điện thoại

Chức vụ

Trần Đình Hùng

hungtd.cl

0904236209

Trưởng phòng

Trần Thị Thu Hà

hattt.cl

0919845863

Phó phòng

Đặng Đình Thắng

thangdd.cl

0913294297

Chuyên viên

Hà Thị Thơm

thomht.cl

0989164608

Chuyên viên

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở

 1.  Phòng Y tế

Họ và tên

Hộp thư điện tử

Số điện thoại

Chức vụ

Nguyễn Văn Lam

lamnv.cl

0919855411

Q. Trưởng phòng

Lương Thị Hoa

hoalt.cl

0916937453

Cán bộ

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.

 1.  Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện
 1. Hội Chữ thập đỏ

Lương Hữu Lần

Lanlh.cl

01684628797

Chủ tịch hội

Vương Thị Hồng

Hongvh.cl

0945881889

Chuyên viên

Trần Thị Thủy

Thuytt.cl

0988348507

Chuyên viên

Phạm Đức Hướng

Huongpd.cl

0903432344

Chuyên viên

 1. Chi cục thống kê

Nguyễn Thị Hạnh

Hanhnt.cl

0904622889

Trưởng chi cục

Trịnh Quang Thức

Thuctq.cl

0967340777

Phó cục trưởng

Bùi Thị Thúy

Thuybt.cl

01682141672

Chuyên viên

Hoàng Thị Việt Hà

Hahtv.cl

0989907854

Chuyên viên

Nguyễn Thị Hà Duyên

Duyennth.cl

0977413248

Chuyên viên

 1. Trung tâm Văn hóa – Truyền thông

Phạm Thị Bích Liên

Lienppb.cl

0912450459

Giám đốc

Lê Văn Thắng

Thanglv.cl

0903432532

Phó giám đốc

Nguyễn Thị Huệ

Huent.cl

0913294607

Phó Giám đốc

Nguyễn Thị Lan Anh

Anhntl.cl

0915476668

Chuyên viên

Phạm Thành Trung

Trungpt.cl

0943429678

Chuyên viên

Nguyễn Thị Việt Hoa

Hoantv.cl

0902481974

Chuyên viên

Phan Huyền Thương

Thuongph.cl

0911402500

Cán bộ

Trịnh Tuấn Anh

anhtt.cl

0919485989

Cán bộ

 1. Ban Quản lý chùa hương

Nguyễn Duy Vy

Vynd.cl

090528236

Trưởng ban

Trần Khánh Thành

Thanhtk.cl

0912583701

Phó Ban

Mai Thị Thanh

Thanhmt.cl

01648604196

Chuyên viên

Mai Ngọc Châu

Chaunm.cl

016545924

 

Cán bộ

 1. Ban A huyện

Trần Mạnh Sơn

Sontm.cl

0904254287

Trưởng Ban

Nguyễn Thanh Tân

Tanph.cl

0942233422

Chuyên viên

Nguyễn Tiến Đạt

Datnt.cl

0949557669

Chuyên viên

Nguyễn Thanh Đức

Ducnt.cl

0941699998

Chuyên viên

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Hanhnth.cl

0915187809

Chuyên viên

Đinh Thị Hồng Lam

Lamdthl.cl

0913393489

Chuyên viên

Trần Bảo Ngọc

Ngoctb.cl

0936404123

Chuyên viên

Võ Xuân Quỳnh

Quynhvx.cl

0945258956

Chuyên viên

Nguyễn Sỹ chất

Chatns.cl

09044254287

Chuyên viên

Pham hữu Thành

Thanhph.cl

0944236777

Chuyên viên

Mai Khắc Tùng

Tungmk.cl

01690336145

Chuyên viên

Trần Đình Hùng

Hungtdba.cl

0906234356

Chuyên viên

Trung tâm chuyển giao - KHKT&BVCT vật nuôi

Phan Cao Kỳ

Kypc.cl

0904716588

Giám đốc

Đoàn Minh Lương

Luongdm.cl

0904524212

Phó giám đốc

Lê Công Luận

luanlc

0971808517

Phó giám đốc

Phan Văn Thắng

Thangpv.cl

0947005103

Chuyên viên

Nguyễn Thị Minh Thủy

Thuyntm.cl

0915447686

Chuyên viên

Trung tâm Giáo dục nghề  nghiệp và  Giáo dục thường xuyên

Lương Xuân Bình

Binhlx.cl

0983331489

Giám đốc

Nguyễn Xuân Thắng

Thangnx.cl

0987954060

Phó giám đốc

         

 

 

 Liên kết website
Thống kê: 277.402
Online: 65