1. Lãnh đạo UBND huyện.

Họ và tên

Hộp thư điện tử

Số điện thoại

Chức vụ

Đặng Trần Phong

phongdt.cl

09042211754

Chủ tịch UBND huyện

Trần Mạnh Sơn

sonmt.cl

0904254287

Phó chủ tịch UBND huyện

Nguyễn Tiến Dũng

dungt.cl

0913062886

Phó chủ tịch UBND huyện

 1. Lãnh đạo HĐND huyện.

Họ và tên

Hộp thư điện tử

Số điện thoại

Chức vụ

Võ Xuân Linh

Linhvx.cl

0904045606

Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Nguyễn Duy Cường

cuongnd.cl

0987334224

Phó chủ tịch HĐND huyện

 1. Các ban HĐND huyện

Họ và tên

Hộp thư điện tử

Số điện thoại

Chức vụ

Ngô Thị Lan

Lannt.cl

0944061256

Trưởng ban Pháp chế

Hoàng Bá Anh

Anhhb.cl

0917877779

Trưởng ban KT- XH

Nguyễn Thị Bé

Bent.cl

01238135068

Phó ban KT- XH

 1. Phòng Nội vụ

Họ và tên

Hộp thư điện tử

Số điện thoại

Chức vụ

Trần Xuân Hoài

hoaitx.cl

0912516228

Trưởng phòng

Nguyễn Văn Thái

thainv.cl

0904236237

Phó phòng

Nguyễn Thị Phấn 

Phannt.cl

0944298338

Phó phòng

Nguyễn Thị Hoa

hoant.cl

0945014546

Chuyên viên

Ngô Thị Thu Hoài

hoaintt.cl

0936006388

Chuyên viên

Bùi Thị Thắm

thambt.vl

0948281479

Chuyên viên

Bùi Quang Đạt

Datbq.cl

0931771171/0976974805

Chuyên viên

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu và chịu trách nhiệm trước UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm, biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tín ngưỡng, tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.

 1. Văn phòng HĐND- UBND huyện

Họ và tên

Hộp thư điện tử

Số điện thoại

Chức vụ

Nguyễn Quang Huy

huynq.cl

0913315789

Chánh văn phòng

Lương Văn Hùng

Hunglv.cl

0914465251

Phó chánh văn phòng

Nguyễn Đại Đồng

dongnd.cl

0934571979

Phó chánh văn phòng

Phan Đại Nghĩa

nghiapd.cl

0912135575

Phó Chánh Văn phòng

Nguyễn Thị Hải Yến

yennth.cl

0979759130

Chuyên viên

Đường Thị Ngọc Diệp

diepdthn.cl

0968745808

Chuyên viên

Trần Thị Anh

Anhtt.cl

0915476668

Chuyên viên

Trịnh Tuấn Anh

Anhtt.cl

0919485989

Chuyên viên

Hoàng Xuân Hải

Haihx.cl

0936174477

Chuyên viên

Mai Thị Thanh Xoan

Xoanmtt.cl

0903245379

Chuyên viên

 Chức năng, nhiệm vụ:

- Tham mưu tổng hợp cho HĐND, UBND về: Hoạt động của HĐND, UBND; tham mưu cho Chủ tịch UBND về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND, UBND và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND huyện; chịu trách nhiệm thẩm định thể thức văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện trước khi trình ký lãnh đạo HĐND và UBND huyện.

- Dự thảo và trình UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện thông qua chương trình công tác của UBND huyện, theo dõi và đôn đốc các cơ quan có liên quan thực hiện nội dung chương trình công tác. Chuẩn bị và phối hợp chuẩn bị dự thảo báo cáo công tác tháng, quý, năm của UBND huyện; phối hợp với các cơ quan chuyên môn dự thảo các báo cáo chuyên đề theo sự phân công của UBND huyện.

- Giúp Chủ tịch UBND huyện tổ chức duy trì mối quan hệ giữa UBND với Thường trực Huyện uỷ, Thường trực HĐND huyện, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Uỷ ban MTTQ, các đoàn thể của huyện và Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Can Lộc.

- Quản lý thống nhất việc tiếp nhận, xử lý và phát hành các văn bản của UBND, của Chủ tịch UBND; phối hợp với phòng Tư pháp thẩm định, kiểm tra việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trình Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND huyện ban hành. Chịu trách nhiệm về hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày và trình tự  ban hành đối với văn bản của HĐND, UBND huyện.

- Xử lý và giải quyết một số công việc cụ thể theo sự phân công của Chủ tịch; giúp việc cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và công tác phối hợp hoạt động giữa UBND huyện với các cơ quan thuộc UBND huyện, Thường trực HĐND, UBND cấp xã.

- Quản lý và khai thác có hiệu quả các nguồn thông tin giữa các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND cấp xã; với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh.

- Tổ chức phục vụ và dự họp các phiên họp của Thường trực HĐND, UBND huyện, được thừa lệnh Chủ tịch UBND và thừa lệnh UBND ký Giấy mời, thông báo kết luận của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch huyện và một số văn bản khác do Chủ tịch UBND huyện giao.

- Đảm bảo các điều kiện làm việc cho hoạt động của thường trực HĐND, UBND huyện. Là chủ tài khoản cơ quan HĐND và UBND huyện.

- Quản lý, chỉ đạo hoạt động của Trung tâm hành chính công huyện; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, chỉ đạo chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện giải quyết và nhận kết quả để trả hoc cá nhân, tổ chức; công tác ngoại vụ; Tiếp công dân.

 1. Phòng Tài chính – Kế hoạch

Họ và tên

Hộp thư điện tử

Số điện thoại

Chức vụ

Bùi chiến Thắng

Thangbc.cl

098 6373676

Trưởng phòng

Trần Trung Phước

phuoctt.cl

0903953007

Phó Phòng

Bùi Thị Thủy

thuybt.cl

0936438788

Chuyên viên

Trần Thị Minh Hằng

hangttm.cl

0944058519

Chuyên viên

Phạm Thị Xinh

Xinhpt.cl

098 5564268

Chuyên viên

Lê Thị Hoa Quyền

quyenlth.cl

094 3159688

Chuyên viên

Nguyễn Thị Hương

Huongnt.cl

098 8668788

Chuyên viên

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu và chịu trách nhiệm trước UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân…

 1. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Họ và tên

Hộp thư điện tử

Số điện thoại

Chức vụ

Nguyễn Hồng Quân

quannh.cl

0913742567

Trưởng phòng

Trần Văn Đại

daitv.cl

0902117345

Phó phòng

Bùi Đình

Dinhb.cl

0868379333

Phó phòng

Trần Sỹ Hùng

hungts.cl

0904149725

Phó Phòng

Trần Sỹ Hải

haits.cl

0912110769

Chuyên viên

Bùi Huy Thọ

thobh.cl

0904968559

Chuyên viên

Nguyễn Đình Cường

Cuongnd1.cl

01273131888

Chuyên viên

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu và chịu trách nhiệm trước UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, quản lý nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sĩ); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ.

 1. Phòng LĐ- TBXH

Họ và tên

Hộp thư điện tử

Số điện thoại

Chức vụ

Trần Thị Bích

Bichnt.cl

0919766978

Trưởng phòng

Nguyễn Thị Quỳnh Nga

ngantq.cl

0983851118

Phó phòng

Nguyễn Xuân Tuấn

tuannx.cl

0942476068

Phó phòng

Trần Thị Thanh Minh

minhttt.cl

0977058974

Chuyên viên

Ngô Thị Cẩm Tú

tuntc.cl

0931118559

Chuyên viên

Phan Thị Ngọc Hà

Haptn.cl

0976472724

Chuyên viên

Hoàng Thị Hạnh

Hanhht.cl

096375476

Chuyên viên

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu và chịu trách nhiệm trước UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Lao động, việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); Bảo hiểm y tế; chương trình giảm nghèo; an toàn vệ sinh lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

 1. Thanh Tra huyện

Họ và tên

Hộp thư điện tử

Số điện thoại

Chức vụ

Phan Quang Hiếu

hieupq.cl

0904032444

Chánh thanh tra

Trần Viết Tân

tantv.cl

0936403556

Phó Chánh Thanh tra

Nguyễn Thái Dương

duongnt.cl

0912517068

Phó Chánh Thanh tra

Nguyễn Huy Công

congnh.cl

0914242288

Chuyên viên

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu và chịu trách nhiệm trước UBND và Chủ tịch UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

 1.  Phòng Nông nghiệp và PTNN

Họ và tên

Hộp thư điện tử

Số điện thoại

Chức vụ

Phan Can Kỳ

kypcpv.cl

0943851567

Trưởng phòng

Phan Thị Hương

huongpt.cl

0979994754

Chuyên viên

Trần Quang Đạo

daotq.cl

0943303980

Chuyên viên

Đặng Thành Mỹ

mydt.cl

0915912234

Chuyên viên

Lê Thị Diễm Oanh

oanhltd.cl

0989338400

Chuyên viên

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu và chịu trách nhiệm trước UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai, TKCN; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn.

 1.  Phòng TN- MT
   

 

 

Nguyễn Văn Quyền

Quyennv.cl

0383819605

Chuyên viên

Nguyễn Thị Châu Long

Longntc.cl

0917657827

Chuyên viên

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu và chịu trách nhiệm trước UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: đất đai; tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường và biến đổi khí hậu.

12. Phòng GD- ĐT huyện

Họ và tên

Hộp thư điện tử

Số điện thoại

Chức vụ

Nguyễn Thị Hường

huongnt1.cl

0912285877

Trưởng  phòng

Lê Thị Nguyệt Hoa

hoaltn.cl

0919700445

Phó trưởng phòng

Nguyễn Tuấn Lĩnh

linhnt.cl

0919132678

Phó trưởng phòng

Trần Minh Giang

giangtm.cl

0917961586

Chuyên viên

Trần Thị Lan Anh

anhttl.cl

0916870589

Chuyên viên

Hoàng Thị Thu Hà

hahtt.cl

0946037199

Chuyên viên

Phan Thị Hải Ánh

anhpth.cl

0919855030

Chuyên viên

Nguyễn Khắc Mận

mannk.cl

0988646007

Chuyên viên

Trương Văn Thanh

thanhtv.cl

0917335823

Chuyên viên

Trần Anh Tuấn

tuanta.cl

0915924319

Chuyên viên

Nguyễn Quang Tuấn

Tuannq.cl

0912294995

Chuyên viên

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu và chịu trách nhiệm trước UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Chương trình và nội dung giáo dục – đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

 1.  Phòng Tư Pháp

Họ và tên

Hộp thư điện tử

Số điện thoại

Chức vụ

Nguyễn Viết Nghĩa

nghianv.cl

0936359579

Phó phòng

Nguyễn Thị Thuận

lthuannt.c

0934598760

Chuyên viên

Chức năng, nhiệm vụ:

         Tham mưu và chịu trách nhiệm trước UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Công tác xây dựng và theo dõi thi hành pháp luật; thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; trợ giúp pháp lý; hộ tịch; chứng thực; bồi thường nhà nước; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định pháp luật.

 1. Phòng Văn hóa và Thông tin

Họ và tên

Hộp thư điện tử

Số điện thoại

Chức vụ

Mai Khắc Trung

Trungmk.cl

0912345556

Trưởng phòng

Trần Thị Thu Hà

hattt.cl

0919845863

Phó phòng

Đặng Đình Thắng

thangdd.cl

0913294297

Chuyên viên

Hà Thị Thơm

thomht.cl

0989164608

Chuyên viên

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu và chịu trách nhiệm trước UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.

 1.  Phòng Y tế

Họ và tên

Hộp thư điện tử

Số điện thoại

Chức vụ

Nguyễn Văn Lam

lamnv.cl

0919855411

Q. Trưởng phòng

Lương Thị Hoa

hoalt.cl

0916937453

Cán bộ

Chức năng, nhiệm vụ:

Tham mưu và chịu trách nhiệm trước UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với các trạm y tế cấp xã, các cơ sở y tế trên địa bàn

 1.  Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện
 1. Hội Chữ thập đỏ

Trần Trọng Tài

Taitt.cl

0912156568

Chủ tịch Hội

Phạm Đức Hướng

Huongpd.cl

0903432344

Phó Hội

Nguyễn Thị Lan Anh

Anhntla.cl

0915476668

Viên chức

Trần Thị Thủy

Thuytt.cl

0988348507

Viên chức

 1. Trung tâm Văn hóa – Truyền thông

Nguyễn Duy Vy

Vynd.cl

090528236

Giám đốc

Lê Văn Thắng

Thanglv.cl

0903432532

Phó giám đốc

Phạm Thành Trung

Trungpt.cl

0943429678

Viên chức

Nguyễn Thị Cẩm Tú

Tunt.cl

0977737123

Viên chức

Nguyễn Thị Việt Hoa

Hoantv.cl

0902481974

Viên chức

 1. Ban Quản lý chùa hương

Võ Thành Chung

Chungvt.cl

0918609678

Trưởng ban

Ngô Nhật Linh

Linhnn.cl

0914543798

Phó Ban

Mai Thị Thanh

Thanhmt.cl

01648604196

Viên chức

 1. Ban quản lý dự án

Nguyễn Thanh Tân

Tanph.cl

0942233422

Trưởng Ban

Võ Xuân Quỳnh

Quynhvx.cl

0945258956

Phó Ban

Trần Bảo Ngọc

Ngoctb.cl

0936404123

Viên chức

Nguyễn Danh Hiệp

Hiepnd.cl

094 9085567

Viên chức

Nguyễn Tiến Đạt

Datnt.cl

0949557669

Viên chức

Nguyễn Thanh Đức

Ducnt.cl

0941699998

Viên chức

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Hanhnth.cl

0915187809

Viên chức

Đinh Thị Hồng Lam

Lamdthl.cl

0913393489

Viên chức

Nguyễn Sỹ chất

Chatns.cl

09044254287

Viên chức

Pham hữu Thành

Thanhph.cl

0944236777

Viên chức

Mai Khắc Tùng

Tungmk.cl

01690336145

Viên chức

Trần Đình Hùng

Hungtdba.cl

0906234356

Viên chức

Trần Đình Phú

Phutd.cl

098 2823221

Viên chức

Thái Hữu Trà

Trath.cl

094 1450777

Viên chức

 1. Trung tâm chuyển giao - KHKT&BVCT vật nuôi

Phan Xuân Phượng

Phuongpx.cl

0912575384

Giám đốc

Nguyễn Nghĩa

Nghian.cl

0904524212

Phó giám đốc

Trần Đình Trung

Trungtd.cl

0963886117

Phó giám đốc

Phan Văn Thắng

Thangpv.cl

0947005103

Viên chức

 1. Trung tâm Giáo dục nghề  nghiệp và  Giáo dục thường xuyên

Lương Xuân Bình

Binhlx.cl

0983331489

Giám đốc

Nguyễn Xuân Thắng

Thangnx.cl

0987954060

Phó giám đốc

Nguyễn Văn Quân

Quannv

0917456321

Phó giám đốc

 1. Chi Cục Thống kế

Nguyễn Thị Trâm Oanh

Oanhnt.cl

097371543

Phó phụ trách Chi cục

Trịnh Quang Thức

Thuctq.cl

0967340777

Phó Chi cục trưởng

Nguyễn Thị Thu Hằng

Hangnt.cl

0916836204

Thống kê viên

Bùi Thị Thủy

Thuybt.cl

0968969687

Thống kê viên

Nguyễn Thị Hà Duyên

Duyenth.cl

0977413248

Thống kê viên

         

 

 Liên kết website
Thống kê: 1.343.295
Online: 55