Hỏi

Thực hiện Nghị quyết 01 của Ban Thường vụ Huyện ủy về chuyển đổi từ ô thử nhỏ thành ô thửa lớn, sản xuất tập trung, đây là chủ trương rất đúng, riêng 2 xã Phú Lộc và xã Thường Nga địa hình ruộng bậc thang nên quá trình thực hiện gặp rất nhiều khó khăn. Trong thời gian tới đề nghị UBND huyện có chính sách hỗ trợ kinh phí cải tạo mặt bằng đối với các xã có địa hình ruộng bậc thang (Cử tri điểm Phú Lộc).


Trả lời

Trả lời:

Nghị Quyết 01 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Đề án số 2553 của UBND huyện về chuyển đổi từ ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn để hình thành vùng sản xuất tập trung là một trong những chương trình có ý nghĩa trọng tâm, chuyển đổi sản xuất lúa theo chiều sâu. Vì vậy, quá trình xây dựng các văn bản và chỉ đạo thực hiện được Ban chỉ đạo huyện, các đơn vị, địa phương tập trung vào cuộc và đạt được nhiều kết quả trong năm đầu triển khai.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục rà soát các nội dung còn vướng mắc tại cơ sở, từ đó đưa ra các giải pháp để thực hiện. Một trong các giải pháp đó là hoàn thiện hệ thống chính sách để thực hiện công tác chuyển đổi và tập trung ruộng đất. Tháng 06/2021 UBND huyện đã giao phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi chính sách quy định tại Quyết định số 2418/QĐ-UBND ngày 14/9/2020, trong đó có chính sách cải tạo đất, cải tạo mặt bằng để đồng nhất ruộng sản xuất tại các khu vực khó khăn. Ngoài các chính sách quy định nêu trên, UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn nghiên cứu hồ sơ, đặc biệt là hồ sơ liên quan đến cải tạo đất để hấp thu chính sách quy định tại Nghị quyết 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh về một số chính sách sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2020, Nghị quyết 255/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh.

Câu hỏi

Mã xác thực không đúng.
 
 Liên kết website
Thống kê: 1.222.404
Online: 103