Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử xã Kim Song Trường
50 người đã bình chọn

Thực hiện Luật Tiếp công dân và các quy định của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy và UBND huyện về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân. UBND xã Kim Song Trường thông báo đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy - Ủy ban nhân dân xã tổ chức các phiên tiếp dân định kỳ tháng 01 năm 2022, cụ thể như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ KIM SONG TRƯỜNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03 /TB-UBND

Kim Song Trường, ngày 04 tháng 01 năm 2022

 

 

THÔNG BÁO

Tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tháng 01 năm 2022

  

Thực hiện Luật Tiếp công dân và các quy định của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy và UBND huyện về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân. UBND xã Kim Song Trường thông báo đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy - Ủy ban nhân dân xã tổ chức các phiên tiếp dân định kỳ tháng 01 năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm tiếp công dân:

- Đ/c Bí thư Đảng ủy tiếp công dân vào ngày 10 và ngày 20/01/2022

- Đ/c Chủ tịch UBND xã tiếp dân vào các ngày 05-10-14-20/01/2022

+ Buổi sáng: Từ 7h30 - 11h00.

+ Buổi chiều: Từ 14h00 - 17h00.

- Địa điểm: Hội trường  UBND xã Kim Song Trường. 

2. Thành phần mời tham dự:

Kính mời đại diện: Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Thường trực UBMTTQ, Ban thanh tra nhân dân, Phó Chủ nhiệm UBKT, Công chức: Địa chính, Tư pháp, Văn hóa chính sách..

Giao Ban văn hóa – Thông tin tuyên truyền thông báo rộng rải trên hệ thống truyền thanh của xã để Nhân dân được biết. Đồng thời niêm yết công khai tại trung tâm giao dịch.

Thông báo này thay cho giấy mời, đề nghị các thành phần tham dự đầy đủ và đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy – TT HĐND xã, (để bc);

- TT UBMTTQ xã;

- Các ban ngành đoàn thể;

- Các đơn vị thôn; (để thông báo)

- Lưu: VT.

                                                                         

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hoàn

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   • Hồ sơ công việc
   • Dịch vụ công trực tuyến
    Liên kết website
   Thống kê: 32.713
   Online: 66