Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử xã Kim Song Trường
50 người đã bình chọn

Ngày 14 tháng 02 năm 2022, UBND xã Kim Song Trường tổ chức Họp uỷ ban nhân dân nhằm đánh giá kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian qua và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có các đ/c lãnh đạo UBND, các Đ/c uỷ viên, văn phòngUBND. Sau khi đồng chí Nguyễn Quốc Việt, CT UBND xã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian vừa qua và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới cũng như ý kiến phát biểu thảo luận và đề xuất các giải pháp cần tập trung chỉ đạo, thực hiện trong thời gian tới của các thành phần tham dự, đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã kết luận: Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh covid -19 diễn biến rất phức tạp, trên địa bàn xã đã có trên 30 ca Fo, nguy cơ bùng phát dịch rất cao. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền còn hạn chế, hoạt động của Tổ covid cộng đồng chưa đạt hiệu quả cao, việc theo dõi, quản lý F0 của Trạm y tế còn lõng lẻo, hướng dẫn điều trị các ca F0 chưa cụ thể. Công tác phối kết hợp giữa các ban ngành đoàn thể chưa đồng đều. Việc chấp hành kỷ luật kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm ở một số cán bộ, công chức còn đạt mức thấp, triển khai nhiệm vụ còn bị động. Để kịp thời triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, yêu cầu các ban ngành chuyên môn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đã giao, các nhiệm vụ đã gửi trên phần mềm Hồ sơ công việc, đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ KIM SONG TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 50/TB-UBND

Kim Song Trường, ngày 14 tháng 02  năm 2022

 

THÔNG BÁO

Kết luận Hội nghị  giao ban UBND xã

 

 

          Ngày 14 tháng 02 năm 2022, UBND xã Kim Song Trường tổ chức Họp uỷ ban nhân dân nhằm đánh giá kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian  qua và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có các đ/c lãnh đạo UBND, các Đ/c uỷ viên, văn phòngUBND.

Sau khi đồng chí Nguyễn Quốc Việt, CT UBND xã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian vừa qua và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới cũng như ý kiến  phát biểu thảo luận và đề xuất các giải pháp cần tập trung chỉ đạo, thực hiện trong thời gian tới của các thành phần tham dự, đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã kết luận:

Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh covid -19 diễn biến rất phức tạp, trên địa bàn xã đã có trên 30 ca Fo, nguy cơ bùng phát dịch rất cao. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền còn hạn chế, hoạt động của Tổ covid cộng đồng chưa đạt hiệu quả cao, việc theo dõi, quản lý F0 của Trạm y tế còn lõng lẻo, hướng dẫn điều trị các ca F0 chưa cụ thể. Công tác phối kết hợp giữa các ban ngành đoàn thể chưa đồng đều. Việc chấp hành kỷ luật kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm ở một số cán bộ, công chức còn đạt mức thấp, triển khai nhiệm vụ còn bị động.

Để kịp thời triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, yêu cầu các ban ngành chuyên môn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đã giao, các nhiệm vụ đã gửi trên phần mềm Hồ sơ công việc, đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

 1. Đối với GTTL, Nông nghiệp xã: (Đc Phan Thành Công)

-  Chủ động phối kết hợp với ban thú y lập kế hoạch tiêm phòng gia súc gia cầm.

- Tham mưu UBND xã về việc tiếp tục triển khai NQ 01 tại các thôn

2. Đối với Địa chính – Xây dựng – TNMT, (Đ/c Giang)

-  Tăng cường cấp bìa đất cho nhân dân: đất nông nghiệp, đất ở

-  Tham mưu, phối kết hợp với các ngành có liên quan giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp đất đai

3. Đối với ban Văn hóa xã: (ĐC Hảo)

- Tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt công tác phòng chống dịch Covid – 19, sản xuất, NTM,....

- Lập tờ trình xin chủ trương tu sửa mộ Phan Kính

4. Đối với ban Chính sách xã: (Đc Kim Anh)

           - Giải quyết tốt các chế độ NCC, BTXH, hộ nghèo,.. đảm bảo an sinh xã hội.

          - Tăng, giảm đối tượng BTXH theo đúng quy định

5. Đối với Ban Tài chính – ngân sách xã: (ĐC Huyền, Đ/c Loan)

- Chủ động tham mưu thu các loại thuế, quỹ

- Chủ trì định giá, hoá giá tôn của hội trường UBND xã

6. Ban Quân sự xã: (Đc Nguyễn Thành Công)

- Chủ động trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

-  Phối hợp với ban ngành, đoàn thể tổ chức gặp mặt gia đình có công dân nhập ngũ (trước ngày 17/02/2022)

7. Đối với Ban Công an xã: (Đc Dương)

- Tăng cường tuần tra canh gác, nắm bắt tình hình, xử lý kịp thời các tình

huống xẩy ra đảm bảo ANTT.

           - Tăng cường công tác tuần tra, xử lý những cá nhân, hộ kinh doanh không chấp hành trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Chủ động tham mưu xử phạt hành chính với những trường hợp vi phạm trong công tác phòng,  chống dịch Covid -19

8. Tư pháp – Hộ tịch (Đ/cToàn)

- Giải quyết tốt công việc chuyên môn và tiếp dân hàng ngày.

-  Tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật

           -  Chủ động tham mưu trong công tác giải quyết đơn thư KNTC

10. Văn phòng UBND (ĐC Hải, Đ/c Lộc)

- Tăng cường công tác theo dõi quản lý cán bộ công chức xã, theo dõi thời

gian làm việc, hội họp hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đối với từng cán bộ, công chức xã (Đ/c Lộc)

- Tăng cường công tác đôn đốc, theo dõi trong việc thực hiện nhiệm vụ đối với từng cán bộ, công chức xã (Đ/c Hải)

           - Lập Đề án sáp nhập thôn Luỹ, Đình Hồ do Đ/c Hoàn, PCT chủ trì

           11. Công tác phòng chống dịch Covid -19:

          Trạm y tế lập báo cáo cụ thể gửi Đ/c Chủ tịch UBND xã về công tác phòng chống dịch trên địa bàn xã( Hoàn thành trước ngày 17/02/2022)

12. Nông thôn mới(Đ/c Loan)

- Xây dựng khung kế hoạch 5 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu. Nâng cao các tiêu chí ở các thôn đã đạt( Hoàn thành trước ngày 17/02/2022)

- Tham mưu chính sách hỗ trợ các thôn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

- Các đoàn thể chủ động phối hợp với các thôn, giúp các thôn hoàn thành các tiêu chí: Hội ND kiểm tra vườn hộ, hội PN đảm bảo vệ sinh môi trường, Đoàn TN kiểm tra khu vui chơi tại các nhà VH các thôn....

          Trên đây là kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã về một số nhiệm vụ

trọng tâm tại cuộc họp UBND xã ngày 14/02/2022, yêu cầu các ban ngành nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                              

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;

- Các ban ngành;

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hoàn

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   • Hồ sơ công việc
   • Dịch vụ công trực tuyến
    Liên kết website
   Thống kê: 32.725
   Online: 152