Bình chọn
Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
71 người đã bình chọn

Ngày 28 tháng 3 năm 2022, UBND xã Kim Song Trường tổ chức Họp uỷ ban nhân dân nhằm đánh giá kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian qua và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có các đ/c lãnh đạo UBND, các Đ/c uỷ viên, công chức UBND.

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ KIM SONG TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 107/TB-UBND

Kim Song Trường, ngày 28 tháng 3  năm 2022

 

THÔNG BÁO

Kết luận Hội nghị  giao ban UBND xã

 

 

          Ngày 28 tháng 3 năm 2022, UBND xã Kim Song Trường tổ chức Họp uỷ ban nhân dân nhằm đánh giá kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian  qua và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có các đ/c lãnh đạo UBND, các Đ/c uỷ viên, công chức UBND.

Sau khi đồng chí Nguyễn Quốc Việt, CT UBND xã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian vừa qua và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới cũng như ý kiến  phát biểu thảo luận và đề xuất các giải pháp cần tập trung chỉ đạo, thực hiện trong thời gian tới của các thành phần tham dự, đồng chí Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã kết luận:

Trong thời gian qua, Uỷ ban nhân dân xã đã triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Tuy nhiên, vai trò trách nhiệm của một số cán bộ công chức còn hạn chế. Công tác phối kết hợp giữa các ban ngành đoàn thể chưa đồng đều dẫn đến thực hiện nhiệm vụ còn bị đồng và chưa đạt được kết quả cao.

Để kịp thời triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự và quân sự địa phương trong thời gian tới, yêu cầu các ban ngành chuyên môn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đã giao, các nhiệm vụ đã gửi trên phần mềm Hồ sơ công việc, đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Đối với GTTL, Nông nghiệp xã: (Đc Phan Thành Công)

-  Bám sát các cánh đồng , kiểm tra sâu bệnh để kịp thời bổ cứu.

- Chủ động tham mưu trong công tác: môi trường, nông nghiệp.

2. Đối với Địa chính – Xây dựng – TNMT, (Đ/c Giang)

-  Tăng cường cấp bìa đất cho nhân dân: đất nông nghiệp, đất ở

-  Tham mưu văn bản xử lý vi phạm đất nghĩa trang tại Trường Lộc

- Tham mưu phương án di dời chợ cụ thể.

- Tham mưu văn bản liên quan đến dự án đường cao tốc Bắc – Nam để nhân dân rõ và thực hiện

- Lập báo cáo việc cho thuê đất trái thẩm quyền gửi BTV để có hướng giải quyết.

3. Đối với ban Văn hóa xã: (ĐC Hảo)

- Tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt công tác phòng chống dịch Covid – 19, sản xuất, NTM, đường cao tốc Bắc - Nam....

- Kiểm tra, tu sửa, khắc phục hệ thống loa truyền thanh, đảm bảo tốt thông tin tuyên truyền

4. Đối với ban Chính sách xã: (Đc Kim Anh)

           - Giải quyết tốt các chế độ NCC, BTXH, hộ nghèo,.. đảm bảo an sinh xã hội theo đúng quy định

           - Phối kết hợp với ban cán sự các thôn rà soát, lập danh sách đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo đúng quy định

5. Đối với Ban Tài chính – ngân sách xã: (ĐC Huyền, Đ/c Loan)

- Chủ động tham mưu thu các loại thuế, quỹ

- Quyết toán các công trình đã xây dựng xong

- Hoàn thành thuế phi nông nghiệp

6. Ban Quân sự xã: (Đc Nguyễn Thành Công)

- Chủ động trong công tác phối kết hợp

7. Đối với Ban Công an xã: (Đc Dương)

- Tăng cường tuần tra canh gác, nắm bắt tình hình, xử lý kịp thời các tình

huống xẩy ra đảm bảo ANTT trên đại bàn

          - Tham mưu  UBND xã  về công an viên tại các thôn còn thiếu

8. Tư pháp – Hộ tịch (Đ/cToàn)

- Giải quyết tốt công việc chuyên môn và tiếp dân hàng ngày.

-  Tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật

           - Chủ động tham mưu trong công tác giải quyết đơn thư KNTC

10. Văn phòng UBND (ĐC Hải, Đ/c Lộc)

- Tăng cường công tác theo dõi quản lý cán bộ công chức xã, theo dõi thời

gian làm việc, hội họp hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đối với từng cán bộ, công chức xã

            - Kiện toàn Thôn trưởng 3 thôn : Phúc Yên, Phúc Lộc, Thượng Xá do Đ/c Hoàn , PCT chủ trì

            - Đôn đốc ban cán sự thôn Luỹ, Đình Hồ trong việc thực hiện Đề án sáp nhập hai thôn.

          Trên đây là kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã về một số nhiệm vụ

trọng tâm tại cuộc họp UBND xã ngày 28/3/2022, yêu cầu các ban ngành nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                              

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;

- Các ban ngành;

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hoàn

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   • Hồ sơ công việc
   • Dịch vụ công trực tuyến
    Liên kết website
   Thống kê: 46.070
   Online: 65