Bình chọn
Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
71 người đã bình chọn

Thực hiện Công văn số 213/STTTT-TTBCXB, ngày 07/03/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh về việc tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn phối hợp với công an các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền một số nội dung sau trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CAN LỘC

 

 

Số:        /UBND -VHTT

V/v tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy trên hệ thống truyền thanh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Can Lộc, ngày        tháng 03 năm 2022

 

                                                                             

                        Kính gửi: UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 213/STTTT-TTBCXB, ngày 07/03/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh về việc tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy trên hệ thống truyền thanh cơ sở. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn phối hợp với công an các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền một số nội dung sau trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; Quyết định số 1492/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, chủ hộ gia đình, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông cơ giới và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

4. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân để nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

5. Tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dân những kiến thức, kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn khi có cháy nổ, tai nạn, sự cố xảy ra, nhất là tại các khu dân cư, chung cư; việc tham gia ký kết thực hiện các quy định của Nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gắn với Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở.

6. Tuyên truyền, vận động người dân tham gia xã hội hóa công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; ứng dụng về chuyển đổi số trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với yêu cầu thực tiễn; đồng thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, thăm hỏi, động viên, quan tâm chế độ, chính sách đối với gia đình cán bộ, chiến sỹ hi sinh, bị thương trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng Văn hóa&TT;

- Lưu: VT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

  Nguyễn Tiến Dũng

 

 

                            

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   • Hồ sơ công việc
   • Dịch vụ công trực tuyến
    Liên kết website
   Thống kê: 46.064
   Online: 60