Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử xã Kim Song Trường
50 người đã bình chọn

Xã Kim Song Trường được thành lập theo Nghị quyết số: 819/NQ UBTVQH14 ngày 21/12/2019 của ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Sau sáp nhập có diện tích tự nhiên 15,94 km2 qui mô dân số 8,905 người được phân bổ trên 16 thôn. Hoạt động của hệ thống thôn thông qua các tổ chức (chi bộ đảng, các chi hội đoàn thể) đã vận động nhân dân tích cực thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân để thực hiện đường lối đổi mới của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh đảm bảo sự ổn định từ cơ sở.

ỦY BAN NHÂN DÂN Xà KIM SONGTRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 67/ĐA-UBND

Kim Song Trường, ngày 07  tháng 3 năm 2022

 

 

 

ĐỀ ÁN

Sáp nhập thôn thôn Luỹ và thôn Đình Hồ

 

 

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Xã Kim Song Trường được thành lập theo Nghị quyết số: 819/NQ UBTVQH14 ngày 21/12/2019 của ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Sau sáp nhập có diện tích tự nhiên 15,94 km2 qui mô dân số 8,905 người được phân bổ trên 16 thôn.

          Hoạt động của hệ thống thôn thông qua các tổ chức (chi bộ đảng, các chi hội đoàn thể) đã vận động nhân dân tích cực thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân để thực hiện đường lối đổi mới của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh đảm bảo sự ổn định từ cơ sở.

          Trong số 16 thôn thuộc xã Kim Song Trường, thôn Luỹ và thôn Đình Hồ  chưa đảm bảo quy mô dân số theo quy định. Xuất phát từ quy mô dân số thôn nhỏ nên gặp nhiều khó khăn trong việc huy động nguồn lực từ nhân dân để xây dựng kết cấu hạ tầng, thiết chế văn hóa, phúc lợi cộng đồng…..Vì vậy, việc sáp nhập thôn Luỹ và thôn Đình Hồ là phù hợp về vị trí địa lý, thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt cộng đồng, tạo sự gắn kết trong nhân dân.

Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay chúng ta đang triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung ương khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nên việc sắp xếp sắp xếp các thôn nhằm tinh gọn bộ máy và tinh giản đội ngũ cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của thôn là rất cần thiết.

Việc sáp nhập 2 thôn sẽ giảm được 01 bộ máy cán bộ thôn, từ đó góp phần tiết kiệm được ngân sách nhà nước.

          Xuất phát từ các lý do trên, UBND xã Kim Song Trường xây dựng đề án sáp nhập thôn Luỹ và thôn Đình Hồ là phù hợp và cần thiết.

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015.

- Căn cứ NQ số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lầ thứ VI BCHTW khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của Hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Căn cứ Thông tư số 14/TT-BNV, ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV, ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

- Căn cứ Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 22/4/2013 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Căn cứ Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 22/3/2012 của UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo sáp nhập thôn, tổ dân phố và các Văn bản quy định có liên quan quy định về thôn, tổ dân phố.

- Căn cứ Kết luận số 01-KL/HU, ngày 13 tháng 1 năm 2022, của BCH Đảng uỷ.

- Căn cứ Công văn số 645/UBND-NV ngày 22/3/2019 của UBND huyện Can Lộc về việc Hướng dẫn sáp nhập thôn, tổ dân phố và đổi tên thôn, tổ dân phố.

        III. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN

        1. Hiện trạng chung của xã Kim Song Trường

        Là xã thuộc vùng đồng bằng huyện Can Lộc, cách Thị trấn Nghèn 12km

Ngành nghề chủ yếu là sản xuất nông nghiệp (chiếm trên 80%)

          Biểu 1: Quy mô dân số các thôn xã Kim Song Trường

 

TT

Tên thôn

Số hộ

Số khẩu

Diện tích tự nhiên (ha)

Ghi chú

1

Luỹ

116

297

68

 

2

Đình Hồ

126

362

79

 

 

Tổng

242

659

147

 

        2. Hiện trạng phát triển thôn Luỹ, xã Kim Song Trường

         - Vị trí địa lý:

        + Phía Bắc giáp: xã Thuận Lộc

        + Phía Nam giáp: Thôn Tam Đình

        + Phía Tây giáp: Thôn Kim Thịnh

        + Phía Đông giáp: Thôn Đình Hồ

        - Dân số: 116 hộ, với 297 nhân khẩu.

        - Diện tích đất tự nhiên:  68  ha; trong đó diện tích đất ở 14 ha, diện tích đất sản xuất 54  ha.

        - Đảng viên thuộc Chi bộ Đảng:  29 Đảng viên.

          Cơ sở vật chất văn hóa: Nhà Văn hóa thôn được nâng cấp chỉnh trang, trang thiết bị cơ bản đầy đủ đảm bảo điều kiện các cuộc họp thôn, sân thể thao được đầu tư xây dựng bao gồm sân bóng đá, bóng chuyền đáp ứng điều kiện sinh hoạt vui chơi cho nhân dân.

        3. Hiện trạng phát triển thôn Đình Hồ, xã Kim Song Trường.

        - Vị trí địa lý:

        + Phía Bắc giáp: Thôn Luỹ.

+ Phía Nam giáp: Thôn Tam Đình

+ Phía Tây giáp: Thôn Phúc Yên

+ Phía Đông giáp: Đường QL 281(xã Thanh Lộc)

- Dân số: 126 hộ, 362 nhân khẩu.

- Diện tích đất tự nhiên: 79 ha; trong đó diện tích đất ở 18 ha, diện tích đất sản xuất  61 ha.

- Đảng viên thuộc Chi bộ: 37  Đảng viên.

- Cơ sở vật chất văn hóa: Nhà Văn hóa thôn đã được nâng cấp, chỉnh trang, xây dựng kiên cố, diện tích, trang thiết bị cơ bản đầy đủ, đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho nhân dân.

IV. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐẶT TÊN THÔN.

1. Mục tiêu

- Giảm số thôn, tăng quy mô về dân số nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của thôn.

- Quy hoạch xác định lại ranh giới hành chính khu trung tâm của 15 thôn sau khi sắp xếp thôn gắn với việc chỉnh trang khu dân cư theo các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tốt quy chế dân chủ, đảm bảo đoàn kết, giữ gìn trật tự, an toàn trong thôn, tích cực tổ chức thực hiện nhiệm vụ do ủy ban nhân dân xã giao, phản ánh, giải quyết tốt nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

- Sắp xếp thôn phải đảm bảo thuận canh, thuận cư, không gây xáo trộn về nếp sống văn hóa, giữ gìn thuần phong mỹ tục và các mối liên kết giá trị truyền thống tốt đẹp trong thôn. Đẩy lùi tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm giữ gìn an ninh trật tự.

- Tăng tính hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền cấp xã đối với thôn, giữ vững ổn định chính trị, tránh tư tưởng cục bộ.

- Xây dựng các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cấp thôn thật sự trong sạch vững mạnh, giữ vững và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

- Thực hiện tốt mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

3. Phương án sắp xếp, đặt tên thôn.

- Sáp nhập thôn Luỹ và thôn Đình Hồ:

+ Tên gọi thôn mới sau sáp nhập:Thôn Mật Thiết.

+ Dân số thôn mới sau sáp nhập: 659 khẩu.

+ Diện tích tự nhiên thôn mới (sau sáp nhập): 147ha; trong đó diện tích đất ở: 32 ha; diện tích đất sản xuất: 115

+ Đảng viên thuộc Chi bộ:   66 đảng viên.

+ Trung tâm nhà văn hóa thôn: Sử dụng nhà văn hóa thôn Luỹ  hiện có làm nhà văn hóa thôn mới.

Như vậy, tổng số thôn trên địa bàn xã Kim Song Trường sau khi sắp xếp còn lại 15 thôn (giảm 01 thôn).

Biểu 2: Quy mô dân số các thôn xã Kim Song Trường sau sắp xếp thôn

TT

Tên thôn

Số hộ

Số khẩu

Diện tích tự nhiên (ha)

Ghi chú

1

 Mật Thiết

242

659

147

 

 

Tổng

242

659

147

 

4. Phương án bố trí sắp xếp bộ máy và sử dụng cơ sở hạ tầng các thôn  sau sắp xếp.

- Về bộ máy: Trong thời gian từ nay cho đến khi chính thức sáp nhập, thôn về điều hành quản lý hoạt động tại thôn  vẫn giử nguyên bộ máy cấp ủy, cán sự, thành viên ban công tác mặt trận hiện có để điều hành quản lý thôn, sau khi nhập thôn mới thực hiện việc sắp xếp bố trí lại đội ngủ cán bộ để tinh gọn theo Hướng dẫn số 629/HD-UBND ngày 18/3/2019 của UBND huyện Can Lộc về triển khai thực hiện Nghị Quyết số 129/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh và Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của UBND tỉnh.

- Cơ sở vật chất văn hóa:

+ Giữ nguyên sân bóng thôn để thuận tiện các hoạt động thể dục thể thao nhân dân có nhu cầu.

+ Đối với nhà văn hóa sử dụng  nhà hoá thôn Luỹ làm nhà VH thôn Mật Thiết cong nhà VH thôn Đình Hồ trước mắt giữ nguyên, bảo quản tốt cơ sở vật chất, các thiết chế văn hóa bên trong để sinh hoạt cộng đồng, chờ xin ý kiến của cấp trên.

V. TÍNH HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN

1. Thuận lợi:

- Sắp xếp 01 thôn với quy mô hợp lý, phù hợp với điều kiện địa lý, cũng như lịch sử, phong tục tập quán, bản sắc văn hóa làng quê. Đây là một thiết chế tự quản quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

- Có điều kiện tuyển chọn cán bộ cơ sở thôn có đủ năng lực, trình độ, uy tín để tổ chức thực hiện điều hành quản lý hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và của địa phương.

- Phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thôn nói riêng, xã nhà nói chung;

- Giảm được 01 bộ máy thôn, gồm: Bí thư Chi ủy chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận, thôn trưởng; công an viên; các tổ chức đoàn thể, cộng tác viên dân số, y tế thôn bản v.v…góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nước.

- Tinh giản bộ máy góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy cán bộ thôn.

2. Khó khăn:

Địa bàn quản lý rộng hơn, dân số đông hơn, đòi hỏi trình độ năng lực quản lý điều hành của bộ máy thôn mới sau sắp xếp từ đồng chí Bí thư Cấp ủy, thôn trưởng và trưởng các đoàn thể phải cao hơn, có trách nhiệm hơn.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN SẮP XẾP THÔN

- Tháng 3: Xây dựng đề án theo đúng hướng dẫn quy định của cấp trên và tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối và kế hoạch triển khai Đề án việc sắp xếp thôn trên địa bàn.

- Giữa tháng 3: Chỉ đạo họp chi bộ, họp thôn thông qua lấy ý kiến cử tri để thực hiện việc sắp xếp theo đúng quy trình.

- Cuối tháng 4: Chỉ đạo ban ngành liên quan thực hiện đầy đủ quy trình lập hồ sơ theo đúng quy định và trình kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân xã để thông qua đề án.

- Đầu tháng 5: Hoàn chỉnh hồ sơ, các bước theo quy trình của đề án đảm bảo thời gian và các quy định hiện hành để hoàn thành việc sắp xếp trong tháng 6 năm 2022.

VII. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Đề nghị UBND huyện, phòng Nội vụ có hướng dẫn để kiện toàn lại bộ máy thôn, cơ sở vật chất văn hóa sau sắp xếp./.

 

Nơi nhận:

- UBND huyện Can Lộc;

- Phòng Nội vụ;

- TT Đảng ủy – TT HĐND xã;

- Chủ tịch, PCT UBND xã;

- Các ban ngành đoàn thể;

- Các cơ quan, đơn vị thôn;

- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Việt

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   • Hồ sơ công việc
   • Dịch vụ công trực tuyến
    Liên kết website
   Thống kê: 30.741
   Online: 18